Skrócona karta informacyjna Honeywell Combisafe Escalib

Honeywell Combisafe Escalib to inteligentny system do kontroli dostępu. System ten umożliwia kontrolę dostępu do budynków i pomieszczeń za pomocą kart magnetycznych lub chipowych. System pozwala na stworzenie skróconej karty informacyjnej, która zawiera dane osobowe, dane systemu, dane użytkownika i dane ochrony. System oferuje szereg dodatkowych funkcji, takich jak zaawansowane algorytmy bezpieczeństwa, monitoring w czasie rzeczywistym, wizualizację i zarządzanie dostępem. System jest wyposażony w interfejs graficzny, który pozwala użytkownikom na łatwe zarządzanie systemem i konfigurację ustawień. System jest bezpieczny i wygodny w użytkowaniu, dzięki czemu łatwo można zarządzać dostępem do budynków i pomieszczeń.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Honeywell Combisafe Escalib

Zaktualizowana treść artykułu: Klauzule RODO

Organizacja, która zdecyduje się na skorzystanie ze zgody jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, musi pamiętać o warunkach, jakich należy dochować przy jej odbieraniu. Zgoda wyrażana przez osobę fizyczną musi być jednoznaczna, świadoma i dobrowolna. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, zgoda musi być udzielona na wszystkie te cele.

Jak wskazano w motywach RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, to musi ono być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Sama zgoda może być wyrażona w dowolnej formie – pisemnie, ustnie lub przez zaznaczenie checkboxa na stronie internetowej. Należy przy tym jednak pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności, wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO, oraz przepisami art. 7 ust. 1 RODO administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, taką zgodę w ogóle wyraziła. Jeżeli jest to więc zgoda wyrażona np. ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, administrator danych osobowych powinien taką rozmowę nagrywać.

Jeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny byćJeżeli z kolei zgoda ma formę pisemną, to oświadczenia powinny być przechowywane przez organizację. Warto, aby organizacja prowadziła rejestr zgód. Pomocne w realizacji tego zadania mogą być dostępne na rynku programy do prowadzenia ewidencji. Dzięki rejestrowi jesteśmy w stanie szybko odszukać daną zgodę, jej treść i datę wyrażenia. Będzie to przydatne zwłaszcza, gdy osoba fizyczna zdecyduje się na realizację swoich praw. przechowywane przez organizację.


Przykładowa klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażona dla spółki XYZ w zakresie uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.


Badanie jakościowe konsumenta:

Wyrażam zgodę na udział w badaniu dotyczącym opinii nt. produktów żywieniowych.

Przykładowa klauzula zgody w zakresie przetwarzania danych przez aplikację medyczną:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia w celu korzystania z aplikacji „Żyj zdrowo”.


Jedną z ważniejszych powinności spoczywających na administratorze danych osobowych jest konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak pokazują decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (m. in. w sprawie firmy Bisnode), organ nadzorczy przywiązuje wagę nie tylko do spełnienia tego obowiązku, lecz także do treści klauzul. Przy tworzeniu klauzul warto posiłkować się wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejska Rada Ochrony Danych) w sprawie przejrzystości. Zgodnie z tymi zaleceniami klauzula powinna być czytelna i zrozumiała, co oznacza, że powinien ją zrozumieć przeciętny przedstawiciel grupy docelowych odbiorców. Informacje zawarte w klauzuli powinny być jak najbardziej precyzyjne. Należy unikać takich wyrazów określających, jak „może”, „niektóre”, „często” i „możliwe”. Co istotne, trzeba zadbać o właściwą strukturę akapitów i zdań, m. stosować wypunktowania i wcięcia, aby wskazać hierarchię partii tekstu.

 1. PRZYKŁADOWA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka ABC z siedzibą w Warszawie, ul. ABC 2, 00-001 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:........ @...... lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
 • art. c RODO wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (powyższe mogą odbierać jedynie podmioty wskazane ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego),
 • art. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) oraz z regulaminu ZFŚS,
 • art. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowanym monitoringiem wizyjnym/monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu/ monitoringiem lokalizacji pojazdów służbowych,
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.
 • Inspektor Ochrony Danych

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ........ lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Odbiorcy danych

  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 • bankom - celem wypłaty wynagrodzeń,
 • organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 • podmiotom świadczącym benefity dla pracowników i współpracowników,
 • podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

 • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
 • do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r. ;
 • dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz w pozostałej dokumentacji np., we wnioskach pracowników o świadczenia będą przechowywane przez okres 5 lat. Z tym, że dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż.... (wskazać ustalony przez organizacje okres).
 • Prawa osób, których dane dotyczą:

  Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

  Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

  Więcej informacji
  na temat przetwarzania danych osobowych pracowników znajdziesz w artykule:
  Ochrona danych osobowych w procesie zatrudnienia - co zmieni RODO.

  KLAUZULA INFORMACYJNA - WZÓR OGÓLNY

  Zgodnie z art. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest … (nazwa ADO) z siedzibą w … (adres),
 • w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail (e-mail lub inne dane kontaktowe) oraz na adres siedziby;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu …. (należy podać cel przetwarzania), na podstawie …. (należy podać podstawę prawną przetwarzania np. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.
  Przy podpunkcie f należy wskazać uzasadniony interes ADO lub strony trzeciej),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty: …. (można wskazać kategorie odbiorców bądź konkretne podmioty),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres … (jeżeli nie ma możliwości wskazania sprecyzowanego okresu przechowywania, należy podać kryterium ustalania tego okresu, np. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji, itd. ),
 • posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez …. (jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę) – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art.
 • niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest … (wybrać odpowiednio: dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem wynikającym z zawartej umowy/ warunkiem zawarcia umowy). W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych... (jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych),
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej (lub: Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ do organizacji międzynarodowej na podstawie:
 • na podstawie decyzji Komisji Europejskie, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony …. (wskazać odpowiednią decyzję),
 • w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
 • prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi w postaci … (wskazać jakiego),
 • wiążących reguł korporacyjnych …. (*wskazać jakie) zatwierdzonych przez Prezesa UODO,
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską … (wskazać jakich),
 • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa UODO i zatwierdzonych przez Komisję Europejską (wskazać jakich),
 • zatwierdzonego przez Prezesa UODO kodeksu postępowania (wskazać jakiego),
 • certyfikatu ochrony danych osobowych (wskazać jakiego),
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia. /(lub) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach (należy podać zasady profilowania), zaś konsekwencją takiego przetwarzania będzie (należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą).
 • Ważne
  W zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje powyższymi informacjami nie trzeba ich wskazywać.

  Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe informacje dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta.

  Na karcie zduplikowanego kontrahenta na zakładce [Ogólne] widoczna jest informacja: To jest karta duplikująca kontrahenta [Kod kontrahenta głównego]. Używaj karty głównej. Karta oznaczona w ten sposób jest nieaktywna (nie można wprowadzać na niej żadnych zmian).

  Pola na formularzu widoczne jako pogrubione muszą być koniecznie wypełnione:

  Kod – pole pozwalające na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikującego kontrahenta. Pole to może zawierać dowolny ciąg znaków (liter, cyfr), przy czym powinien być on nadawany w sposób pozwalający na łatwą identyfikacje kontrahenta (np. może być to skrót nazwy). Kod musi posiadać unikalną wartość, tzn. W ewidencji nie może znaleźć się dwóch kontrahentów o identycznym kodzie (program posiada zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie dwóch kontrahentów o identycznych kodach). Kod może być nadawany automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry: Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu.

  Grupa – wybierana jest z listy pomocniczej przez przyciśnięcie klawisza. Aby dodać nową grupę należy wybrać <NOWA…>, wpisać nazwę, opis i zapisać zmiany dyskietką. Lista grup dostępna jest w konfiguracji firmy.

  Rodzaj – pomocnicze pole pozwalające klasyfikować kontrahentów wg rodzaju. Program umożliwia przypisanie kontrahentowi statusu: odbiorca, dostawca, konkurencja lub partner: , gdzie:

  O – odbiorca,

  D – dostawca,

  K – konkurencja,

  P – partner,

  PT – klient potencjalny

  Istnieje możliwość zaznaczenia kilku parametrów równocześnie. Dzięki temu można określić dokładnie rodzaj kontrahenta w przypadku, gdy jest on zarówno dostawcą jak i odbiorcą. Określony rodzaj kontrahenta jest wykorzystywany podczas domyślnego zawężania listy wywoływanej na dokumentach przychodowych (kontrahenci typu Dostawca) i rozchodowych (kontrahenci typu Odbiorca).

  NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer zapamiętywany jest w bazie w postaci pozwalającej na identyfikację kontrahenta wg numeru NIP niezależnie od sposobu wprowadzenia separatorów (kresek).

  Format numeru jest dostosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr. Zarówno na karcie kontrahenta jak i wszystkich formularzach (dokumentach), gdzie numer NIP jest podawany, istnieje dodatkowe pole, gdzie można wpisać przedrostek. Lista jest zdefiniowana w programie i zawiera przedrostki określone dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej pozycji z rozwijanej listy.

  Podczas zakładania nowej karty kontrahenta pole przeznaczone na przedrostek nie jest wypełniane.

  Program posiada mechanizm ostrzegający w przypadku próby wprowadzenia dwóch kontrahentów o tym samym numerze NIP – w takim przypadku pojawia się odpowiedni komunikat, przy czym po wybraniu OK, program pozwala na wprowadzenie dwóch kontrahentów o takim samym numerze NIP.

  Program sprawdza także poprawność podanego numeru NIP, w zależności od ustawień parametru konfiguracyjnego (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry). Jeśli parametr jest aktywny program będzie sprawdzał poprawność wprowadzanych numerów tylko w takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste lub zawiera skrót PL. W takim przypadku program nie pozwoli zatwierdzić formularza, jeśli numer nie będzie spełniał określonych algorytmów. Jeśli status sugeruje, że dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym – poprawność numeru NIP nie jest kontrolowana.

  Podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupełnieniu jego numeru NIP (bądź zmianie numeru NIP na karcie istniejącego już kontrahenta) i przejściu do innego pola, uruchamiany jest proces pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT. Jeżeli przed wpisaniem numeru NIP kontrahenta wybrano przedrostek kraju UE inny niż PL, program rozpocznie pobieranie informacji o kontrahencie z bazy VIES (VAT Information Exchange System). Warunkiem jest zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja statusu w VAT. Dzięki temu Użytkownik może przenieść dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk Przenieś na formularz), jak również następuje ustawienie kontrahentowi statusu VAT zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finansów. Przed przeniesieniem na formularz dane kontrahenta mogą zostać przez Użytkownika zmienione. Warunkiem uruchomienia weryfikacji kontrahenta jest połączenie z siecią internet oraz to żeby wpisany numer był poprawnym numerem NIP kontrahenta krajowego lub wewnątrzwspólnotowego.

  Dotyczy wersji: 2018. 6. 1

  Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika.

  Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

  Kontrahent może nie mieć wpisanego numeru NIP. W trakcie zapisu dokumentu, np. faktury sprzedaży, program o tym poinformuje odpowiednim komunikatem i umożliwi uzupełnienie brakującego numeru.

  REGON – pole na wprowadzenie numeru REGON

  PESEL – pole na wprowadzenie numeru PESEL. Program sprawdza poprawność numeru PESEL. W przypadku wpisania numeru nie spełniającego algorytmu poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

  Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii. W dwóch pierwszych można wprowadzić po 50 znaków, w trzeciej 250 znaków.

  Centralizacja jednostek budżetowych:

  Jednostka podlega pod – możliwość wskazania głównej jednostki samorządowej (np. gminy), której podlega kontrahent.

  Dane teleadresowe:

  Kraj – kraj siedziby kontrahenta.

  Kraj ISO – dwuznakowy kod kraju wg standardu ISO 3166-1 alpha-2. Wykorzystywany podczas wysyłania danych kontrahenta do Comarch e-Sklep.

  Miasto – miejscowość, w której kontrahent ma siedzibę. Zarówno miasto, jak i pocztę można podać korzystając ze słownika miejscowości (po wciśnięciu odpowiedniego przycisku obok pola). Słownik miejscowości jest dostępny w menu Ogólne/ Inne/ Miejscowości. Pole można również uzupełnić, wpisując nazwy bezpośrednio w pole.

  Kod pocztowy – kod pocztowy siedziby kontrahenta. W systemie nie jest prowadzona kontrola formatu kodu pocztowego. Oznacza to, że w polu przeznaczonym na kod pocztowy można wpisywać dowolny ciąg znaków. Dzięki temu możliwe jest wpisywanie adresów dla kontrahentów zagranicznych

  Uwaga

  Jeśli podczas uzupełniania danych kontrahenta użytkownik w polu Kraj wpisze Polska, a w polu przeznaczonym na kod pocztowy – pięć cyfr, to przy zatwierdzaniu kodu program automatycznie dostosuje wpisany kod do formatu ##-### obowiązującego w Polsce.

  Dodatkowe – w pole to można wprowadzić dodatkowe informacje związane z adresem, do 40 znaków.

  Województwo – w polu tym można określić województwo, w jakim znajduje się siedziba kontrahenta. Województwo wybiera się z listy pomocniczej zawierającej wykaz aktualnych województw.

  Telefony – karta zawiera dwa pola na podanie numerów telefonów kontrahenta. Ponieważ miejsce na wpisanie numeru telefonu nie zawiera dodatkowych pól na wpisanie numeru kierunkowego, numery telefonu oraz faksu należy wpisywać wraz z numerami kierunkowymi, np. (022) 278-12-87; +39 (25) 239-01-23

  Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM. Szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w podręczniku do modułu CRM.

  Fax – pole przeznaczone na wpisanie numeru faksu kontrahenta

  E-Mail – pole to służy do wpisania adresu elektronicznego firmy. Obok adresu e-mail znajduje się przycisk  – wyślij pocztę. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełniony jest adres elektroniczny kontrahenta, a jego wciśnięcie powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w programie pocztowym lub w module CRM (jeżeli w Konfiguracji programu/ CRM/ Konta e-mail zostało zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator należy do użytkowników takiego konta) z automatycznie wpisanym adresem. W przypadku, kiedy na zakładce [e-Sklep] został wskazany co najmniej jeden sklep, pole E-Mail jest nieaktywne. Zmiana adresu e-mail jest wówczas możliwa z poziomu sklepu internetowego.

  URL – miejsce na wpisanie adresu serwera WWW zawierającego dane o kontrahencie. Obok adresu URL znajduje się przycisk  – otwórz stronę www. Przycisk ten umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej z automatycznym wpisaniem podanego adresu URL.

  Kopiuj dane adresowe – funkcja jest dostępna pod przyciskiem. Umożliwia ona kopiowanie danych adresowych do schowka. Skopiowana zostaje zawartość pól: Nazwa, Kod pocztowy, Miasto/Poczta (jeśli pole Miasto jest puste), Ulica z numerami, NIP. Skopiowane dane można następnie wkleić poprzez <CTRL>+<V> do dokumentu Word lub Excel. Po rozwinięciu dodatkowych opcji dla tego przycisku pojawia się funkcja Kopiuj do adresu korespondencyjnego służąca do skopiowanie danych adresowych do adresu korespondencyjnego kontrahenta.

  Adres korespondencyjny:

  Grupę Adres korespondencyjny można rozwinąć przyciskiem . Obejmuje ona następujące pola: Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeżeli przed wykonaniem wydruku użytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego.

  Inne:

  Kategoria sprzedaży – po wyborze pola Kategoria sprzedaży użytkownik domyślnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody. Kategoria sprzedaży jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów przychodowych, np. faktury sprzedaży, paragony, faktury Pro Forma, rezerwacje, wydania zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wpłata, noty odsetkowe, dokument w Rejestrze sprzedaży VAT oraz Ewidencji przychodów.

  Kategoria zakupu – po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. Kategoria zakupu jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów rozchodowych, np. faktury zakupu, przyjęcia zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wypłata, dokument w Rejestrze zakupów VAT oraz Ewidencji kosztów.

  W trakcie przekształcania dokumentów, np. faktury zakupu do faktury wewnętrznej sprzedaży, na dokumenty powstałe z przekształcenia przenoszona jest kategoria z dokumentu źródłowego.

  Nr zezwolenia miejsce na wpisane numeru zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

  ILN/GLN – globalny numer identyfikacyjny nadawany firmie w Polsce przez EAN Polska (http://www. pl/). Identyfikator (numer) wykorzystywany jest w elektronicznej wymianie informacji w formacie EDI (Electronic Data Interchange) pomiędzy Comarch ERP Optima, a innymi systemami informatycznymi (np. firmy Ahold).

  EAN (karta) – kod kreskowy.

  FoxESS Polska Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
  44-100 Gliwice

  Telefon:Biuro: +48 727 012 921
  Serwis: +48 727 012 923

  Email:info@fox-ess. pro

  Skrócona karta informacyjna Honeywell Combisafe Escalib

  Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Honeywell Combisafe Escalib

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Honeywell Combisafe Escalib