Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Usc 3330

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Usc 3330 to dokumenty, które są stosowane do konfiguracji, monitorowania, zarządzania i utrzymywania sprzętu sieciowego Cisco Usc 3330. Referencje techniczne zawierają istotne informacje dotyczące sprzętu, w tym wszystkich dostępnych opcji, najlepszych praktyk i wszystkich konfiguracji, które można wykonać w celu wykorzystania wszystkich funkcji sprzętu. Referencje techniczne są również przydatne w celu zapewnienia, że sprzęt jest zgodny z wymaganiami i wszelkimi wymogami bezpieczeństwa, które mogą dotyczyć sieci. Referencje techniczne Cisco Usc 3330 są dostępne w Internecie, dzięki czemu można zapoznać się z nimi szybko i łatwo.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Usc 3330

Zasady postępowania przy wydawaniu referencji o wiarygodności technicznej dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową w branżach i specjalnościach stanowiących obszar zainteresowań SIMP:

I. KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI – WYDAWANIE REFERENCJI

 1. Komisja SIMP ds. Referencji Technicznych dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych oraz usług serwisowych i remontowych, będąca organem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ocenia wnioski Firm dotyczące wydania referencji o spełnieniu wymagań wiarygodności technicznej w zakresie projektowania konstrukcji i technologii, budowy, serwisu i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych.
 2. Członków stałych komisji powołuje Zarząd Główny SIMP z grona członków SIMP, wyróżniających się dużym doświadczeniem w szeroko rozumianych dziedzinach mechaniki. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz komisji i członkowie stali w liczbie ustalonej przez ZG SIMP. Ponadto w skład komisji wchodzą członkowie niestali, wyznaczeni przez oddziały i sekcje/towarzystwa naukowo-techniczne SIMP. Członka niestałego powołuje przewodniczący komisji każdorazowo do recenzowania pojedynczego wniosku firmy.
 3. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego SIMP. W związku z tym, firmy zgłaszające wnioski przesyłają je na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zarząd Główny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Kontakt telefoniczny: tel. : (022) 826 45 55, 827 17 68; fax. : (022) 826 03 54; e-mail:sekretariat@simp. pl sekretariat@simp. pl, simp@simp. pl simp@simp. pl.
 4. Wydawane referencje o spełnieniu wiarygodności technicznej podpisywane są przez prezesa SIMP i przewodniczącego Komisji. Świadectwo referencyjne będzie wręczane Firmie na posiedzeniu zarządu oddziału SIMP właściwego terenowo dla siedziby Firmy lub posiedzeniu zarządu sekcji/towarzystwa właściwego branżowo dla Firmy.
 5. Na wniosek firmy, komisja może wydać zaświadczenie o przyznaniu referencji również w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym.

II. WYSTĄPIENIE FIRMY Z WNIOSKIEM O WYDANIE REFERENCJI O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. O referencje występuje Firma z własnej inicjatywy. Firma składająca wniosek powinna istnieć co najmniej 3 lata.
 2. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony w języku polskim, w 2-ch egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku 1 i zgodnie z wykazem podanym w załączniku 2. Firma może zgłosić jednocześnie kilka wniosków o udzielenie referencji w zależności od własnych potrzeb, np. na różne rodzaje asortymentów wyrobów lub usług.
 3. Okres ważności referencji wynosi 1, 2 lub 3 lata wg postulatu wnioskodawcy zawartego we wniosku, jeśli komisja zatwierdzi tę propozycję.
 4. Dorobek Firmy w zakresie zawartym we wniosku ma dotyczyć takich prac, w których pełny lub dominujący wkład prac został wykonany siłami własnymi Firmy wnioskującej, a nie prac realizowanych przez podwykonawców.

III. OCENA WNIOSKU FIRMY PRZEZ STOWARZYSZENIOWĄ KOMISJĘ DS. REFERENCJI TECHNICZNYCH

 1. Pracownik biura Zarządu Głównego SIMP wpisuje do rejestru wpływ wniosku i przekazuje go przewodniczącemu stowarzyszeniowej komisji ds. referencji technicznych.
 2. Przewodniczący komisji wyznacza dwóch recenzentów wniosku: jednego spośród stałych członków komisji oraz drugiego spośród niestałych członków komisji z właściwego oddziału SIMP (na terenie którego ma swoją siedzibę Firma występująca z wnioskiem) lub właściwej branżowo sekcji/towarzystwa naukowo-technicznego SIMP. Recenzenci nie mogą być pracownikami Firmy zgłaszającej wniosek. W przypadkach wyjątkowych, przewodniczący komisji może wyznaczyć recenzenta, niestałego członka komisji, z oddziału SIMP, którego teren działania jest inny niż teren, na którym ma siedzibę Firma składająca wniosek.
 3. Wniosek sprawdza w zakresie kompletności pracownik biura Zarządu Głównego i przewodniczący komisji. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, wniosek zwraca się Firmie wnioskującej – do uzupełnienia.
 4. Pracownik biura Zarządu Głównego przekazuje kompletne wnioski Firm recenzentom, którzy są zobowiązani opracować recenzje w ciągu 14 dni i przekazać je w 2-ch egzemplarzach do Zarządu Głównego SIMP. W całym procesie uzyskiwania recenzji, recenzentów obowiązuje zasada poufności.
 5. Recenzent powinien w recenzji zaproponować zakres oferty Firmy, dla których Firma spełnia wymogi wiarygodności technicznej.
 6. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i co najmniej czterech stałych członków komisji.
 7. Obrady komisji w części poświęconej ocenie przedłożonego wniosku Firmy są jawne i może w nich uczestniczyć wnioskodawca. W związku z tym należy go zaprosić, w odpowiednim terminie, celem umożliwienia wzięcia udziału w obradach. W czasie rozpatrywania wniosku mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie komisji oraz przedstawiciele wnioskodawcy, w celu zachowania tajemnic handlowych Firmy wnioskującej.
 8. W czasie głosowania nad oceną wniosku, w posiedzeniu uczestniczą jedynie członkowie komisji, w tym recenzent – niestały członek komisji. Głosowanie wniosku o wydanie decyzji jest tajne.
 9. W przypadku nie przyznania referencji przez komisję, Firma może złożyć odwołanie w okresie 14 dni od decyzji komisji do Zarządu Głównego SIMP (ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa).
 10. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez ZG SIMP, wniosek firmy o referencje może być ponownie złożony, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty decyzji ZG SIMP.

IV. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZENIA O WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ

 1. Firma, która uzyskała referencje o wiarygodności technicznej może wystąpić o jej przedłużenie, składając wniosek na dotychczas otrzymany zakres wykonywanych prac. Wniosek powinien być złożony co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności posiadanego zaświadczenia referencyjnego.
 2. Wniosek o przedłużenie referencji powinien być przygotowany według zasad postępowania przewidzianego dla nowych wniosków, z tym że dane dotyczące firmy powinny obejmować okres od daty wydania dotychczasowego zaświadczenia referencyjnego do daty wniosku o przedłużenie referencji.
 3. Procedura rozpatrywania wniosku o przedłużenie referencji jest taka sama, jak dla wniosków nowych.
 4. Za przedłużenie referencji obowiązują opłaty niższe o 20% od opłat za referencje dla wniosków nowych, podanych w dziale VI, pkt. 3.

V. COFANIE REFERENCJI

 1. Referencje mogą być cofnięte na wniosek klienta (kooperanta), jeśli ten stwierdzi, że firma, która wystąpiła i otrzymała referencje na podstawie nierzetelnych informacji i danych lub jeśli w trakcie realizacji zleconego jej zadania okaże się, że uległy tak dalece zmianie: kadra, wyposażenie w środki techniczne i organizacja pracy, że nie zapewnia to uzyskania właściwego poziomu realizowanego zadania lub gdy jakość realizowanego zadania jest rażąco niska. Wówczas klient (kooperant) może wystąpić do SIMP o cofnięcie referencji.
 2. SIMP sprawdza zasadność wniosku i w zależności od wyniku wydaje orzeczenie o cofnięciu lub utrzymaniu referencji. Informacja o cofnięciu referencji jest ogłaszana w czasopismach, w których ogłoszono wydanie referencji.
 3. Referencje mogą ulec również cofnięciu, jeśli Firma nie wykona w terminie warunków nałożonych przez komisję przy przyznawaniu referencji.

VI. OPŁATY ZA WYDANIE REFERENCJI

 1. Opłaty związane ze złożeniem wniosku, wydaniem referencji i wydrukowaniem ogłoszeń w czasopismach SIMP są następujące:

Lp.

Wyszczególnienie opłat

Kwota (PLN)

Uwagi

1.

Manipulacyjna

250, 00

Opłaty należy wnieść równocześnie ze składanym wnioskiem. Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku nie otrzymania referencji.

2.

Za jednorazową ocenę komisyjną wniosku oraz opracowanie recenzji

750, 00

3.

Opłata za wydanie referencji w języku polskim:

na 1 rok
na 2 lata
na 3 lata


200, 00
1200, 00
1500, 00

4.

Opłata dodatkowa za wydanie referencji w języku angielskim, niemieckim, ewentualnie innym

350, 00

5.

Za umieszczenie logo Firmy na stronach www. plna podstronie Firm posiadających referencje oraz jednorazowe ogłoszenie informacji o wydaniu referencji w czasopismach: „Wiadomości SIMP”, „Mechanik”, „PAK” i „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa”

150, 00

Wpłaty należy dokonywać na konto Zarządu Głównego SIMP PKO Bank Polski S. A. O/Warszawa,
nr 30 1020 1013 0000 0502 0003 2482.

Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ


Dz. U. 2022. 0. 1710 t. j. - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia opisuje się, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w jeden z następujących sposobów przez:
1) określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2) odniesienie się do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, o których mowa w art. 102 opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, oraz, w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5, z późn. zm. ),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. UE L 316 z 14. 11. 2012, str. 12, z późn. ),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3) odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
4) odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
2. Przez normę należy rozumieć specyfikację techniczną przyjętą przez krajową, europejską lub międzynarodową instytucję normalizacyjną w celu powtarzalnego i stałego stosowania, której przestrzeganie nie jest obowiązkowe, w tym Polską Normę, normę europejską lub normę międzynarodową.
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. z 2021 r. poz. 1213);
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
5. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art 104–107, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny

1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych

Cena:9, 00 zł

Kup dostęp

LexLege na 1 miesiąc

31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych

29, 00 zł

Kup dostęp

LexLege na 12 miesięcy

365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych

199, 00 zł

Kup dostęp

TESTUJ TERAZ

Wersja 1. 3 2022. 07. 12

Przed zakupem sprzętu sieciowego, warto zadbać o zapisy tj. wymagania ogólne, które pomogą w otrzymaniu sprzętu z legalnego kanału sprzedaży z pełnymi prawami do licencji i gwarancji.

Wymagania ogólne:

 1. Dostarczone urządzenia sieciowe muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane przez jednego producenta i dostarczone z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynku polskim.
 2. Urządzenia muszą posiadać cechy/atrybuty legalności tj. oznaczenie producenta, model oraz numer seryjny urządzenia.
 3. Przed dostarczeniem zamawianego sprzętu potencjalny dostawca musi dostarczyć numery seryjne urządzeń celem weryfikacji źródła ich pochodzenia.
 4. Zamawiający powinien mieć pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach.
 5. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane /niewycofywane przez producenta ze sprzedaży.
 6. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zarejestrowany na …… (nazwa firmy klienta) w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych.

Opcjonalnie można dodać wymagania dotyczące serwisu:

 • Zamawiający wymaga aby gwarancja, serwis producenta na wszystkie urządzenia, akcesoria i oprogramowania wynosiła min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.
 • W ramach serwisu – Zamawiający ma pełne prawa do:
  • bezpośredniego pobierania aktualizacji ze stron producenta
  • bezpośredniego dostępu do pomocy technicznej producenta
  • możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia w trybie min. NDB (Next Business Day) tj. na następny dzień roboczy
 • Jakie są korzyści z zakupu w autoryzowanym kanale sprzedaży od partnera Cisco?

  Podstawowa zaleta, to że sprzęt jest legalny i klient końcowy ma pełne prawa do gwarancji i licencji i zawsze może zwrócić się do partnera lub producenta o pomoc. Nie ma obawy, że firma, która mu sprzedała sprzęt zawiesi działalność.

  Poniżej przedstawiamy korzyści:

 • klient posiada pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach.
 • w przypadku awarii (jeśli urządzenie est na gwarancji) może wymienić sprzęt na wolny od wad bez dodatkowych kosztów. 
 • sprzęt jest zarejestrowany na klienta końcowego.
 • klient może wykupić kontrakt serwisowy dający dostęp do wsparcia technicznego i wymiany urządzenia w przypadku awarii np. w ciągu 4 godzin lub NBD.
 • dostęp do aktualizacji oprogramowania
 • klient otrzymuje sprzęt wyprodukowany przez jednego producenta i dostarczone z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynku polskim.
 • urządzenia posiadają cechy/atrybuty legalności tj. oznaczenie producenta, model oraz numer seryjny.
 • W przypadku braku podanych jawnie wymagań, Zamawiający może otrzymać:

 • urządzenia niewiadomego pochodzenia
 • urządzenia zmodyfikowane
 • urządzenia z wadami technologicznymi
 • urządzenia z wadami prawnymi np. bez prawa do korzystania z oprogramowania i licencji,
 • urządzenia zarejestrowane na inną firmę końcową.
 • Warto dodać takie wymagania, aby nie mieć problemów w przyszłości ze sprzętem.

  Zgłaszają się do nas klienci, którzy kupili sprzęt na wolnym rynku z nieautoryzowanego kanału sprzedaży i mają m. in. problemy typu:

 • nie mogą wykupić serwisu,
 • pobrać aktualizacji oprogramowania
 • nie mają możliwości wymiany uszkodzonego urządzania
 • Istnieje serwis Cisco, w którym firma może sama z pominięciem Partnera Cisco zweryfikować źródło pochodzenia sprzętu:

  SERIAL NUMBER HEALTH CHECK Buy Authorised Cisco -> Brand Protection Contact Form

  Najlepszym sposobem jest kontakt ze swoim opiekunem handlowym ze strony Cisco tzw. Cisco AM. Jeśli nie znamy namiarów, Parter Cisco czyli np. NetProf może pomóc go ustalić.

  Można także wysłać zapytanie na adres: brandprotection@cisco. com

  Ulotka: Możliwe skutki zakupu produktów Cisco u nieautoryzowanych sprzedawców.

  Materiały dodatkowe:

 • Co nam daje kontrakt serwisowy Cisco – SMARTNET oraz Cisco Solution Support?
 • Firma NetProf jako autoryzowany partner firmy Cisco, chętnie pomoże w doborze rozwiązania i dostarczy sprzęt z legalnego kanału sprzedaży.

  Zapraszamy do kontaktu.

  Zespół NetProf.

  Wersje:

 • 1. 12 – dodanie maila brandprotection@cisco. com oraz informacji o Cisco AM oraz aktualizacja linku do SERIAL NUMBER HEALTH CHECK Buy Authorised Cisco oraz Brand Protection Contact Form
 • 1. 2 2021. 03. 29 – Jakie są korzyści z zakupu w autoryzowanym kanale sprzedaży od partnera Cisco?
 • 1. 1 2021. 11 –
 • dodanie ulotki – Możliwe skutki zakupu produktów Cisco u nieautoryzowanych sprzedawców
 • dodanie linku do serwisu SERIAL NUMBER HEALTH CHECK
 • dodanie linku do Co nam daje kontrakt serwisowy Cisco – SMARTNET oraz Cisco Solution Support?
 • 1. 0 2020. 05. 22 – powstanie dokumentu
 • Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Usc 3330

  Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Usc 3330

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne dotyczące sprzętu Cisco Usc 3330