Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi Cp X340f

Hitachi CP X340f to projektor dalekiego zasięgu zaprojektowany z myślą o tworzeniu prezentacji wielkoformatowych. Projektor posiada rozdzielczość XGA (1024 x 768) i jasność 2000 lumenów, co gwarantuje wyraźny obraz w każdym zastosowaniu. Projektor jest łatwy w konfiguracji i kompatybilny z szeroką gamą urządzeń. Odtwarza multimedia z dysków twardych, a także z internetu. Oprócz tego, Hitachi CP X340f ma szereg przydatnych funkcji, takich jak funkcja automatycznej korekcji geometrii obrazu i funkcja automatycznego wyłączania. Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania projektora Hitachi CP X340f są dostępne w instrukcji użytkownika. Zaleca się, aby przeczytać instrukcję przed użyciem projektora, aby upewnić się, że jest on obsługiwany i że wszystkie funkcje są właściwie skonfigurowane.

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi Cp X340f

Możesz przejść na stronę główną serwisu uodo. pl

Ostatnio sprawdzono: 16/09/2022

Dodatki do żywności sprzedawane samodzielnie lub jako składniki żywności muszą byćzgodne z rygorystycznymi przepisami UE. Dodatki należą do szeregu klas, takich jak:

  • substancje słodzące
  • substancje konserwująceprzeciwutleniaczebarwniki.
Większość dodatków do żywności i enzymów spożywczych musi być w wykazie składnikówpoprzedzona nazwą kategorii, do której należą (np. przeciwutleniacz, emulgator, substancjakonserwująca).Wykaz wszystkich dodatków – część B załącznika 2 do rozporządzenia UE w sprawie dodatkówdo żywnościKlasy dodatków do żywności – załącznik 1 do rozporządzenia UE w sprawie dodatków dożywnościKategorie dodatków do żywności i enzymów – załącznik 7 część C do rozporządzenia UEw sprawie informacji dla konsumentów na temat żywności

Wymagania w zakresie etykietowania

Przepisy dotyczące etykietowania różnią się w zależności od tego, czy dodatki są przeznaczonedla produktów konsumpcyjnych, czy też nie. Zapoznaj się z interaktywnymi informacjamiponiżej, aby zobaczyć, jakich przepisów musisz przestrzegać.

Przepisy dotyczące etykietowania w zależności od planowanego rynkuPrzepisy dotyczące dodatków do produktów konsumpcyjnychPrzepisy dotyczące dodatków nieprzeznaczonych dla konsumentów

Jeśli Twoja firma sprzedaje żywność konsumentom, musisz przestrzegać ogólnych przepisówetykietowania żywności. Na opakowaniu produktów zawierających dodatki należy zamieścić:oficjalną nazwę lub numer E dodatku – część B załącznika 2 do rozporządzenia UE wsprawie dodatków do żywnościokreślenie „do żywności" lub „ograniczone do stosowania w żywności" albo bardziejszczegółowy opis zamierzonego zastosowania w środkach spożywczychNależy zamieścić na nim również te z poniższych określeń, które mają zastosowanie.Wymagane określeniegazy do pakowania„pakowano(-y) w atmosferze ochronnej"substancje słodzące lub zarówno cukry jak i substancje słodzące„zawiera substancję(-e) słodzącą(-e)" lub „zawiera cukier (cukry) i substancję(-e)słodzącą(-e)"więcej niż 10% polioli„spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający"aspartam/sole aspartamu i acesulfamu„zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny)" lub „zawiera źródło fenyloalaniny"barwniki spożywcze„może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci"
Produkt zawiera

Jeżeli Twoja firma sprzedaje dodatki do żywności odrębnie lub w mieszaninach, musiszprzestrzegać przepisów art. 22 rozporządzenia. Na etykiecie musi być podana:oficjalna nazwa lub numer E dodatkuw stosownych przypadkach, wskazanie specjalnych warunków przechowywania lub użyciaoznaczenie umożliwiające identyfikację danej partii lub serii towaruw razie potrzeby, wskazówki dotyczące stosowanianazwa i adres producenta, podmiotu pakującego lub sprzedawcyjasne informacje na temat limitów pobraniamasa nettoinformacja na temat daty minimalnej trwałości lub przydatności do użyciawykaz wszystkich składników w porządku malejącym według ich udziału procentowego wmasie, jeżeli produkt zawiera mieszaninę dodatków lub innych substancjiostrzeżenie „może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci", jeżeliprodukt zawiera barwniki spożywczePrzedsiębiorstwa hurtowe mogą dostarczyć powyższe informacje w dokumentach przed dostawąlub wraz z nią. Jest to dozwolone tylko wtedy, jeżeli określenie „nie do sprzedażydetalicznej" umieszczone zostanie w łatwo widocznym miejscu opakowania lub pojemnikaodnośnego produktu.

Wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością zostały określone w załączniku nr II do rozporządzenia nr 852/2004.

Pomieszczenia, w których wykonywane są czynności związane z produkcją i obrotem żywnością

Zgodnie z rozdziałem I tego załącznika pomieszczenia, w których wykonywane są czynności związane z produkcją i obrotem żywnością muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, a ich wyposażenie, wystrój i konstrukcja mają eliminować ryzyko jej zanieczyszczenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

W zakładzie musi istnieć odpowiedni i dostateczny system naturalnej i mechanicznej wentylacji. System wentylacyjny musi być skonstruowany w taki sposób, aby umożliwiał łatwy dostęp do filtrów i innych części wymagających czyszczenia lub wymiany. Zgodnie z ust. 3 i 4 rozdziału I ww. załącznika w zakładzie zajmującym się produkcją i obrotem żywnością musi być dostępna odpowiednia ilość ubikacji spłukiwanych wodą, podłączonych do sprawnego systemu kanalizacyjnego. Ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością. Podobnie musi być dostępna odpowiednia liczba umywalek, właściwie usytuowanych i przeznaczonych do mycia rąk. Umywalki do mycia rąk muszą mieć ciepłą i zimną bieżącą wodę, muszą być zaopatrzone w środki do mycia rąk i do higienicznego ich suszenia. Oznacza to, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz eliminowania ryzyka jej zanieczyszczenia, należy zapewnić możliwość korzystania z toalety i mycia rąk dla osób, które będą miały kontakt z żywnością.

Środki transportu używane do przewozu środków spożywczych

Środki transportu używane do przewozu środków spożywczych, zgodnie z rozdziałem IV załącznika II do rozporządzenia (WE) 852/2004, muszą być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym, aby chronić żywność przed zanieczyszczeniem i muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, by możliwe było ich właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcja.

Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania, dystrybucji żywność musi być chroniona przed zanieczyszczeniem

Które może spowodować, iż stanie się niezdatna do spożycia przez ludzi, szkodliwa dla zdrowia lub zanieczyszczona w taki sposób, że byłoby nierozsądnie oczekiwać, iż zostanie w tym stanie skonsumowana. W przypadku surowców, składników, półproduktów czy tez wyrobów gotowych, które mogłyby sprzyjać wzrostowi mikroorganizmów chorobotwórczych lub tworzeniu się toksyn, muszą być przechowywane w temperaturach, które nie powodowałby ryzyka dla zdrowia.

Surowce stosowane w produkcji żywności

Zgodnie z przepisami rozdziału IX w załączniku II do rozporządzenia (WE) 852/2004 surowce stosowane w produkcji żywności muszą mieć odpowiednią jakość zdrowotną i spełniać wymagania dotyczące np. zawartości zanieczyszczeń, pozostałości pestycydów. Żaden z surowców lub składników używany w produkcji żywności nie może być zaakceptowany, jeśli wiadomo, że jest, lub można by oczekiwać, że może być zanieczyszczony pasożytami, patogennymi mikroorganizmami lub toksyczny, zepsuty lub niewiadomego pochodzenia w takim zakresie, że nawet po normalnym sortowaniu i/lub procedurach przygotowawczych lub przetwórczych, zastosowanych zgodnie z zasadami higieny, produkt końcowy nie będzie się nadawać do spożycia przez ludzi.

System HACCP

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorcy działający w sektorze spożywczym mają obowiązek opracowania i wdrożenia odpowiedniej procedury, opartej na zasadach systemu HACCP. System HACCP obejmuje wszystkie etapy procesu od chwili otrzymania surowców do chwili umieszczenia na rynku, poprzez przygotowanie, przetwarzanie, pakowanie, przechowywanie i dystrybucję.

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Zasady HACCP:

  1. określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów,
  2. określanie krytycznych punktów kontroli w działaniu lub działaniach, w których kontrola jest konieczna do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia lub do ograniczenia go do akceptowalnych poziomów,
  3. ustanowienie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej, które oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
  4. ustanowienie i wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli,
  5. ustanowienie działań naprawczych, gdy monitoring wykazuje, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą,
  6. ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w pkt 1 – 5 działają skutecznie,
  7. ustanowienie dokumentów i archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w pkt 1 – 6.

Rozporządzenie 852/2004 pozwala na wprowadzenie zasad opartych na systemie HACCP w sposób elastyczny, aby mogły być stosowane w każdej sytuacji, w tym w małych przedsiębiorstwach. W szczególności niezbędne jest uwzględnienie, że w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego nie jest możliwe zidentyfikowanie zagrożenia i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli oraz, że w niektórych przypadkach, dobra praktyka higieniczna może zastąpić monitorowanie krytycznych punktów kontroli.

W przypadku wdrażania systemu HACCP można korzystać z poradników dla poszczególnych branż przemysłu lub handlu środkami spożywczymi.

Wykaz przewodników oraz poradników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP zaopiniowanych pozytywnie pod względem zgodności z wymaganiami higienicznymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się w linku poniżej.

Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi Cp X340f

Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi Cp X340f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi Cp X340f