Przegląd i instrukcja konfiguracji Black And Decker Bxcj350e

Black & Decker Bxcj350e to wysokiej jakości narzędzie do cięcia i szlifowania metalu. Przegląd i instrukcja konfiguracji tego narzędzia obejmuje informacje na temat bezpiecznego użytkowania, zalecanej odległości od osoby, ustawień obrotów, wymiarów i regulacji. Użytkownik powinien dokładnie przestudiować instrukcję obsługi narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że jest ono zgodne z zaleceniami producenta i że przestrzega odpowiednich przepisów i regulacji. Przegląd i instrukcja konfiguracji narzędzia Black & Decker Bxcj350e powinna być dokładnie przestudiowana i zrozumiana przed użyciem.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd i instrukcja konfiguracji Black And Decker Bxcj350e

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker BXGP1100XE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Pompy
Model/nazwa:
BXGP1100XE
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński

Powiązane produkty Black & Decker BXGP1100XE

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker BXGP600PBE. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker BXGP600PBE, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker BXGP600PBE. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker BXGP600PBE tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker BXGP600PBE

Strona: 1

181POLSKI(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)PL1 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA1. 1 Zakupioneprzez. Państwaurządzeniejest produkowane przez jednegoz czołowych europejskichproducentów pomp dla gospodarstwdomowych i ogrodnictwa.Nasze urządzenia nie sąprzystosowane do wytrzymywanianaprężeń typowych dla zastosowańkomercyjnych lub przemysłowychani do pracy ciągłej. Aby uzyskaćoptymalną wydajność zakupionejpompy, należy zapoznać sięz wytycznymi zawartymi w niniejszejinstrukcji i ich przestrzegać.Podczas użytkowania i konserwacjiurządzenia oraz podłączania jegoelementów należy zachowaćwszelkie możliwe środki ostrożnościzapewniające bezpieczeństwowłasne oraz osób znajdującychsię w bezpośrednim otoczeniuurządzenia. Należy dokładniezapoznać się ze wszystkimizasadami bezpieczeństwa i ściśle ichprzestrzegać. Niezastosowanie siędozaleceńmożebyćprzyczynąurazówlub poważnego uszkodzenia sprzętu.Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności za uszkodzeniaspowodowane przez niewłaściwe lubnieprawidłowe użytkowanie.2 NAKLEJKI ZE ZNAKAMIBEZPIECZEŃSTWA / NAKLEJKIINFORMACYJNE2. 1 Należy przestrzegać zaleceńznajdujących się na naklejkachumieszczonych na urządzeniu.Należy zawsze sprawdzać, czynaklejki znajdują się we właściwychmiejscachisączytelne. Wprzeciwnymwypadku należy umieścić symbolezastępcze w pierwotnym położeniu.Ostrzeżenie przedniebezpieczeństwemPrzed użyciem należyuważnie przeczytać niniejsząinstrukcję obsługi.Symbol E1. Urządzenie nie możebyć utylizowane wraz z odpadamikomunalnymi. Można zwrócić jedystrybutorowi przy zakupie nowegourządzenia. Części elektrycznei elektroniczne urządzenia nie nadająsiędoponownegoużyciaanidoinnychniewłaściwych form użytkowania,ze względu na zawartość substancjigroźnych dla zdrowia.Symbol E3. Oznacza, żeurządzenie jest przeznaczone doużytku domowego.

Strona: 2

182POLSKI (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)Symbol CE. Oznacza, żeurządzenie jest zgodnez wymaganiami odpowiednichdyrektyw UE.Pozycja przełącznika WŁ/WYŁ.Wskazuje pozycję przełącznikaWŁ/WYŁ.I = Przełącznik WŁĄCZONY0 = Przełącznik WYŁĄCZONYGwarantowany poziom mocyakustycznejProdukt jest urządzeniemI klasy ochronności.Oznacza to, że jest wyposażonyw ochronny przewód uziemiający(dotyczy wyłącznie urządzeńopatrzonych odpowiednimsymbolem).

Strona: 3

1833. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA / RYZYKO SZCZĄTKOWE3. 1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ZAKAZY3. 1. 1 Ryzyko odniesienia urazu! NIE dopuszczać do korzystania z urządzenia przez dzieci ani osobyo obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osobybez niezbędnego doświadczenia i wiedzy. Dzieci nie mogą traktować urządzenia jak zabawki.Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci.3. 2 Ryzyko wybuchu lub zatrucia! Nigdy nie używać urządzenia do zasysania palnych, toksycznychlub żrących cieczy ani cieczy, których charakterystyka nie jest zgodna z parametrami właściwejeksploatacji urządzenia.3. 3 Ryzyko odniesienia urazu! Nie wolno kierować strumienia wody na ludzi ani na zwierzęta.3. 4 Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym! Nie wolno kierować strumienia wody nasamo urządzenie, części elektryczne ani inne urządzenia elektryczne.3. 5 Ryzyko zwarcia! Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu w czasie deszczu. Nie odnosisię to do pomp zanurzeniowych, których można używać również podczas deszczu; trzeba jednakpamiętać, aby zabezpieczyć przewody przyłączone do wtyku (A12) i wykorzystywane przedłużaczeprzed rozpryskami wody i zalaniem.3. 6 Ryzyko odniesienia urazu! Nie dopuszczać do korzystania z urządzenia przez dzieci ani osobynieupoważnione.3. 7 Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym! Nie dotykać wtyku (A12) ani gniazdamokrymi rękami.3. 8 Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym i zwarcia! By uniknąć zagrożeniabezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający (A8) musi być wymieniony przez producenta,pracownika jednego z jego autoryzowanych centrów serwisowych lub osobę o podobnychkwalifikacjach.3. 9 Ryzyko wybuchu! Nie wolno używać urządzenia w przypadku uszkodzenia węża ssawnego lubdoprowadzającego.3. 10 Ryzyko odniesienia urazu! Urządzenie ustawić w stabilnym położeniu; używając go w pobliżubasenów, stawów ogrodowych lub innych obiektów z wodą, należy zachować odległość co najmniej2 m od krawędzi wody i zabezpieczyć je przed upadkiem do wody i zalaniem. Nie odnosi się to dopomp zanurzeniowych, ponieważ ich można używać, gdy są zanurzone w wodzie.

Strona: 4

1843. 11 Ryzyko odniesienia urazu! Sprawdzić, czy urządzenie jest opatrzone tabliczką znamionową.Jeżeli nie, niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Nie wolno używać urządzeń bez tabliczkiznamionowej, ponieważ nie można poprawnie określić ich modelu, w związku z czym korzystaniez nich może stanowić potencjalne zagrożenie.3. 12 Ryzykowybuchu! Niewolnodokonywaćregulacjizaworówregulacyjnych, zaworówbezpieczeństwaani żadnych innych urządzeń zabezpieczających, a także manipulować ich ustawieniami.3. 13 Ryzyko poparzenia! W przypadku nieprawidłowego działania przełącznika ciśnienia lub awariiukładu doprowadzania wody woda pozostała wewnątrz korpusu pompy (A4) może ulec przegrzaniui spowodować oparzenia po wypłynięciu.3. 14 Ryzyko odniesienia urazu! Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru, jeżeliistnieje ryzyko zanieczyszczenia.3. 15 Ryzyko zwarcia! Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąc za wtyk (A12), przewód zasilający (A8)ani inne elementy łączące; korzystać z uchwytu (A4 b).3. 16 Ryzyko wybuchu! Nie wolno dopuszczać do przejeżdżania pojazdów po wężu ssawnym lubdoprowadzającym. Nie wolno przesuwać lub transportować urządzenia, ciągnąc za wąż ssawny lubdoprowadzający.3. 17 Ryzyko odniesienia urazu! Nie wolno używać urządzenia, jeżeli w pompowanej cieczy znajdują sięludzie lub zwierzęta, lub jeżeli mogą się z nią zetknąć.3. 2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: NAKAZY3. 2. 1 Ryzyko zwarcia! Wszystkie przewody elektryczne muszą być zabezpieczone przed rozpryskamiwody.3. 2 Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym! Urządzenie można podłączać wyłączniedo źródeł zasilania elektrycznego, które są zgodne z odpowiednimi normami (IEC 603641-1); podczasuruchamiania urządzenie może powodować zakłócenia w sieci elektrycznej. Urządzenie możnapodłączać wyłącznie do gniazda wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowymprądzie zadziałania równym 30 mA lub mniej. Wolno używać wyłącznie przedłużaczy zgodnychz odpowiednimi normami, zatwierdzonych do użytku zewnętrznego, których parametry elektryczne sąco najmniej równe parametrom przewodu zasilającego urządzenia. Przewody zasilające nawinięte nabęben muszą być całkowicie rozwinięte.3. 3 Niebezpieczeństwo! Urządzenie nigdy nie może działać na sucho; korpus pompy (A4) należyzawsze napełniać wodą przed uruchomieniem urządzenia. Nawet krótki okres pracy bez wody możespowodować uszkodzenie.

Strona: 5

1853. 4 Ryzyko przypadkowego włączenia! Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniuzawsze odłączać wtyk (A12) od gniazda zasilania.3. 5 Niebezpieczeństwo! Dla zagwarantowania bezpieczeństwa urządzenia temperatura pompowanejcieczy nie może przekraczać 35°C. Temperatura otoczenia nie może spadać poniżej +5°C.3. 6 Niebezpieczeństwo! Urządzenie nie jest przeznaczone do pompowania wody pitnej ani wodyzdatnej do spożycia przez ludzi. Pompowana woda może być zanieczyszczona przez wycieki smaru.3. 7 Ryzyko odniesienia urazu! Konserwację i/lub naprawę urządzenia lub jego podzespołówelektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie specjaliści.3. 8 Ryzyko odniesienia urazu! Przed odłączeniem węża od urządzenia usunąć ciśnienie resztkowe;w tym celu odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i otworzyć wylot po stronie użytkownika.3. 9 Ryzyko odniesienia urazu! Przed przystąpieniem do użytkowania, a także w regularnychodstępach czasu, sprawdzać akcesoria i podzespoły urządzenia pod kątem oznak uszkodzeniai/lub zużycia.

Strona: 6

1864 INFORMACJE OGÓLNE4. 1 Korzystanie z instrukcji obsługiNiniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzeniai należy ją zachować na przyszłość. Należy dokładnie zapoznać sięz nią przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia.Przy sprzedaży osoba sprzedająca musi przekazać instrukcję nowemuwłaścicielowi wraz z urządzeniem. Należy upewnić się, że każdyużytkownik ma dostęp do niniejszej instrukcji przed uruchomieniemurządzenia i umie znaleźć w niej instrukcje bezpieczeństwa i obsługi.4. 2 DostawaUrządzenie jest dostarczane w kartonowym opakowaniu.Opakowanie przedstawiono na rys. 1.4. 1 Materiały informacyjne dostarczane wraz z urządzeniemD1 Instrukcja obsługi i konserwacjiD2 Instrukcje bezpieczeństwaD3 Warunki gwarancji4. 3 Usuwanie opakowaniaMateriały opakowaniowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska, alepowinny być poddawane ponownemu przetworzeniu lub utylizowanezgodnie z prawem obowiązującym w kraju użytkowania.5 INFORMACJE TECHNICZNE5. 1 Zamierzone zastosowanieUrządzenie jest przeznaczone do pompowania wody czystej ze studnilub zbiorników deszczówki przeznaczonej do użytku w ogrodzie;można również wykorzystywać je w domowej sieci wodociągowej.Niniejsze urządzenia nie mogą być używane do pompowania wodypitnej. Brud, piasek i osady mają właściwości ścierne i uszkadzająwirnik pompy. W celu pochwycenia tego rodzaju cząstek przedpompą należy zamontować odpowiednie filtry. Substancje agresywnechemicznie w pompowanej cieczy uszkadzają urządzenie.Minimalne dopuszczalne godzinowe natężenie przepływu wynosi80 l/h (1, 3 l/min). Te urządzenia nie nadają się do stosowaniaw systemach nawadniania kropelkowego, ponieważ natężenieprzepływu wody jest w nich za małe, co oznacza, że pompowanaciecz nie zapewnia wymaganego chłodzenia urządzenia.Urządzenie musi być zamontowane w suchym, dobrze wentylowanymmiejscu, chronionym przed mrozem i niekorzystnymi warunkamipogodowymi, przy czym temperatura otoczenia nie może przekraczać35°C. Nigdy nie wolno instalować ani używać urządzenia podczasdeszczu, w wilgotnych miejscach i w studniach.Urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiejEN 60335-2-41.5. 2 Nieprawidłowe użytkowanieZabrania się użytkowania urządzenia przez osoby bez odpowiednichkwalifikacji lub przez osoby, które nie przeczytały ze zrozumieniemniniejszej instrukcji.Zabrania się doprowadzania do urządzenia cieczy łatwopalnych,wybuchowych, toksycznych lub agresywnych chemicznie.Zabrania się użytkowania urządzenia w atmosferze wybuchowej lubzawierającej substancje łatwopalne.Zabrania się wszelkich modyfikacji urządzenia. Jakakolwiekmodyfikacja urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancjii zwolnienie producenta z odpowiedzialności cywilnej i karnej.Substancje szlifujące i polerujące, a także inne substancje agresywnewobec materiałów, uszkadzają urządzenie. Urządzenia te nie nadająsię do pompowania cieczy zawierających ścierny piasek, błoto lubglinę. Urządzenia te nadają się do pompowania wody dla celówsanitarnych, ale nie do pompowania wody pitnej!Urządzenia te nie mogą pompować fekaliów.5. 3 Główne podzespoły (rys. 1)A1 Gwintowany łącznik ssawnyA1b Wbudowany filtr wstępny (jeżeli jest zamontowany)A2 Gwintowany łącznik doprowadzającyA2b Korek wlewu (jeżeli jest zamontowany)A3 Korek spustowyA4 Korpus pompyA4b UchwytA5 Przełącznik WŁ/WYŁA6 Wąż zbrojonyA7 Przełącznik ciśnieniowyA8 Przewód zasilającyA9 ZawórA9b Kapturek zaworuA10 ZbiornikA11 ManometrA12 Wtyk6 INSTALACJAOstrzeżenie przed niebezpieczeństwem!Wszystkie czynności związane z instalacją lub montażem urządzenia należywykonywać po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania (rys. 3).Przed przystąpieniem do użytkowania zawsze dokonywać oględzinurządzenia pod kątem uszkodzeń, zwracając szczególną uwagę na wtyk(A12) i przewód zasilający (A8). Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia;w przypadku uszkodzenia urządzenie musi być poddane przeglądowiw centrum serwisowym lub przez upoważnionego elektryka.Przecięcie przewodu zasilającego (A8) powoduje utratę gwarancji. W takiejsytuacji podczas naprawy musi być zamontowany oryginalny zamiennyprzewód zasilający (A8) na koszt klienta (nawet jeżeli naprawy dokonujesię w ramach gwarancji). Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia przewoduzasilającego (A8), można używać wyłącznie przedłużacza o parametrachelektrycznych co najmniej równych parametrom oryginalnego przewoduzasilającego (A8). Nigdy nie podnosić urządzenia i nie wyjmować wtyku (A12)z gniazda, ciągnąc za przewód zasilający (A8).6. 1 Montaż urządzeniaPrzed uruchomieniem urządzenia podłączyć wąż ssawnyi doprowadzający. Urządzenie ustawić w stabilnym położeniu, napłaskiej powierzchni, w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem(rys. 4).W celu zapobiegnięcia przenoszeniu drgań do przewodów rurowychlub ścian umieścić urządzenie na gumowej macie i podłączyć odcinkiwęża (odpornego na ssanie i ciśnienie) bezpośrednio przed i zaurządzeniem (rys. 5), aby stłumić wibracje.

Strona: 7

1876. 2 Przygotowanie węża ssawnegoJeżeli zakupione urządzenie nie jest wyposażone we wbudowany filtrwstępny, należy zamontować zawór zwrotny pomiędzy wężem ssawnyma łącznikiem ssawnym (A1): zawór ten gwarantuje, że w wężu ssawnym niewytworzy się wysokie ciśnienie, które mogłoby spowodować nieszczelnośćlub rozerwanie węża.Wąż ssawny transportuje wodę z punktu zasysania do urządzenia.Podłączyć wąż ssawny do złącza gwintowanego (A1). Sprawdzić,czy wąż ssawny jest szczelnie zamocowany, ponieważ jakakolwieknieszczelność może zmniejszyć natężenie przepływu urządzenialub całkowicie uniemożliwić mu zasysanie wody. Wąż ssawny musimieć średnicę równą co najmniej 25 mm (1”) i musi być odporny nazgniecenie i podciśnienie.Zalecane jest używanie węża ssawnego z zaworem stopowym.By zagwarantować szczelność podłączenia, użyć taśmy teflonowej(12–15 warstw) (rys. 6). Upewnić się, że w punkcie zasysania znajdujesię wystarczająca ilość wody i że strefa węża ssawnego będzie staleznajdować się poniżej poziomu wody.Ponieważ maksymalna wysokość ssania pomp samozasysającychwynosi 8 metrów, niniejsze urządzenie można znajdować się najwyżej8 m nad poziomem wody w punkcie zasysania. Poziomy odcinekwęża ssawnego musi równomiernie wznosić się od punktu zasysaniado urządzenia, aby zapobiec powstawaniu bąbli powietrza w wężu, comogłoby zakłócić działanie urządzenia (rys. 7).Pomiędzy wężem ssawnym a łącznikiem ssawnym (A1) musi byćzamontowany filtr wstępny, chyba że urządzenie wyposażone jest wewbudowany filtr wstępny (A1 b).6. 3 Napełnianie urządzeniaPrzed podłączeniem węża doprowadzającego całkowicie napełnićwodą korpus pompy (A4) i wąż ssawny, korzystając z łącznikadoprowadzającego (A2). Pompa może być również napełnionapoprzez korek wlewu (A2 b), o ile jest stosowany (rys. 8).Podczas napełniania korpusu pompy (A4) powstają bąbelki, któretrzeba usunąć, delikatnie przechylając urządzenie w różnychkierunkach. Napełnić korpus ponownie i powtarzać tę procedurę,dopóki poziom wody nie znajdzie się tuż poniżej otworunapełniającego.Jeżeli urządzenie wyposażone jest we wbudowany filtr wstępny,należy dodać więcej wody, korzystając z korka filtra wstępnego(A1 b). Odkręcić korek, wlać wodę po brzeg i ponownie zakręcićkorek ręką (rys. 8).6. 4 Przygotowanie węża doprowadzającegoŁącznik węża doprowadzającego znajduje się w górnejczęści urządzenia (A2). Wąż ten powinien być podłączony dowęża lub przewodu rurowego o jak największej średnicy(co najmniej 19 mm, ¾″). Mniejsze średnice znacznie zmniejszająnatężenie przepływu urządzenia. By zagwarantować szczelnośćpodłączenia, użyć taśmy teflonowej (12–15 warstw) (rys. 9).W domowym systemie pompowania podłączone przewody rurowestale znajdują się pod ciśnieniem. Z tego powodu, gdy urządzeniejest podłączane do stałego układu dystrybucji, zalecamy użycie wężazbrojonego, wytrzymałego na stałe ciśnienie.Używanie węży ogrodowych lub ssawnych po stronie doprowadzaniaurządzenia jest niedozwolone, jeżeli przewody rurowe stale znajdują siępod ciśnieniem, ponieważ ciągłe ciśnienie w połączeniu ze zużyciemi zmęczeniem materiałów może spowodować ich szybkie rozerwanie lubpęknięcie. Węży ogrodowych można używać tylko wtedy, gdy nie utrzymujesię w nich ciągłe wysokie ciśnienie, np. gdy zamontowane są za zaworemodcinającym lub kurkiem doprowadzania wody i tylko na wolnym powietrzu.6. 5 Środki bezpieczeństwaW przypadku awarii urządzenia lub któregoś z zewnętrznychpodzespołów wynikającej z zalania pomieszczeń lub z innychprzyczyn użytkownik musi zapobiec uszkodzeniom, podejmującodpowiednie środki (np. instalacja obwodu ochrony przed zalaniem,systemu alarmowego, pompy rezerwowej, zbiornika zbierającegolub podobnych urządzeń). Elementy te muszą być podłączonedo oddzielnego obwodu elektrycznego, bezpiecznego w razieuszkodzenia. Środki bezpieczeństwa muszą być dostosowanedo konkretnych warunków użytkowania i muszą być skutecznew zakresie zmniejszania uszkodzeń spowodowanych przez wyciekiwody i/lub zapobiegania im.Użytkownik musi również zamontować osłonę przed rozpryskami,aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wycieki lubrozbryzgi wody wywołane awarią pompy. By zapewnić, że caławoda z ewentualnych wycieków zostanie szybko usunięta, należyzainstalować pompę rezerwową lub podłogową kratkę ściekową.Alternatywnie można zainstalować system ostrzegawczy, którybędzie uruchamiał alarm i/lub dokonywał wyłączenia awaryjnegourządzenia i zasilania wodą w przypadku wycieku wody, zanimnastąpi uszkodzenie sprzętu lub mienia.Zalecamy również podniesienie wszystkich sprzętów znajdującychsię w pomieszczeniach z instalacją urządzenia na wysokość około5-10 cm nad poziomem podłoża tak, aby ewentualny wyciek wodynie spowodował natychmiastowych uszkodzeń. Producent nieprzyjmuje żadnej odpowiedzialności za zniszczenia spowodowaneniezastosowaniem się do tego zalecenia.Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem! Praca na suchoUrządzenie pracujące przez ponad 5 minut przy zamkniętym punkciezasysania wody może ulec uszkodzeniu ze względu na przegrzanie.W przypadku zahamowania normalnego przepływu wody wyłączyćurządzenie.Praca na sucho spowoduje uszkodzenie urządzenia w stopniu wykluczającymnaprawę, więc nigdy nie należy dopuszczać, aby taki stan trwał dłużej niż10 sekund.7 REGULACJA7. 1 Regulacja wstępnaNasze urządzenia są wstępnie ustawiane w fabryce i użytkownikomnie wolno zmieniać tych ustawień.

Strona: 8

1888 URUCHAMIANIE8. 1 UruchamianiePo podłączeniu wszystkich przewodów rurowych i napełnieniu wodąkorpusu pompy (A4) można podłączyć wtyk (A12) i przestawićprzełącznik WŁ/WYŁ (A5) w pozycję WŁĄCZ. Podczas fazy zalewaniarurowy przewód doprowadzający musi być otwarty, aby umożliwiaćucieczkę powietrza z układu i narastanie ciśnienia wody. Jeżeliwąż ssawny nie jest do końca napełniony wodą, urządzenie możepotrzebować do 7 minut, aby osiągnąć pełną operacyjność. Jeżeliciśnienie wody nie podniosło się po podanym maksymalnym czasiezalewania, wyłączyć urządzenie i postępować zgodnie z opisemzawartym w planie usuwania usterek (rozdział 11).8. 2 Informacje technicznePodane wartości natężenia przepływu urządzenia to wartościmaksymalne, które ulegają obniżeniu, gdy są używane podzespołyzewnętrzne (np. wąż doprowadzający, kolanka, filtr wstępny itp. ).Należy mieć to na uwadze przy wyborze urządzenia. Rzeczywistenatężenie przepływu dla konkretnych warunków instalacji podano nawykresie natężenia przepływu (rys. 12).9 KONSERWACJAOstrzeżenie przed niebezpieczeństwem! Układ znajduje się podciśnieniem!Przed rozpoczęciem procedury konserwacji i/lub wykrywania i usuwaniausterek należy odłączyć przewód zasilający (A8) od gniazda.Sprawdzić, czy węże łączące lub zbiornik urządzenia (A10) nie znajdująsię nadal pod ciśnieniem. Aby rozhermetyzować układ, należy odkręcićkurek wody po stronie użytkownika i odprowadzić całą wodę z układu.Następnie można przeprowadzić wszystkie prace związane z konserwacjąi czyszczeniem.9. 1 Czyszczenie filtrówFiltr wstępny (jeżeli jest zamontowany, A1 b) należy regularnie czyścićczystą wodą i/lub sprawdzać go pod kątem zanieczyszczeń (rys. 10).Przedział filtra płukać czystą wodą.9. 2 Sprawdzanie ciśnienia w zbiorniku (A10)Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy w regularnychodstępach czasu (3–4 razy w roku) kontrolować ciśnienie w zbiorniku(A10); powinno wynosić 1, 5 bara. Aby sprawdzić ciśnienie,odkręcić kapturek zaworu (A9 b) znajdujący się na zbiorniku (A10)i zmierzyć ciśnienie, podłączając do zaworu (A9) pompę powietrzaz manometrem (rys. 11). Jeżeli ciśnienie jest niższe niż 1, 5 bara,przywrócić je do tej wartości.Niewystarczające ciśnienie powietrza sprawia, że urządzenie niefunkcjonuje prawidłowo i prowadzi do zużycia gumowej przeponyw zbiorniku (A10). Uszkodzenia urządzenia spowodowane przezniewłaściwe ciśnienie w zbiorniku (A10) nie są objęte gwarancją.10 SKŁADOWANIESprawdzić, czy węże łączące lub zbiornik urządzenia (A10) nie znajdują sięnadal pod ciśnieniem. Aby rozhermetyzować układ, należy odkręcić kurekwody po stronie użytkownika i odprowadzić całą wodę z układu. Następniemożna zrealizować wszystkie procedury związane ze składowaniem.Ochrona urządzenia przed mrozem jest sprawą kluczową. Jeżelitemperatura spada poniżej +5°C, urządzenie należy zdemontowaći przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem miejscu.Po odłączeniu węża ssawnego i doprowadzającego odkręcić korekspustowy (A3) i przechylić urządzenie, aby wylać całą wodę zezbiornika (A10). Aby opróżnić korpus pompy (A4), obrócić urządzeniedo góry nogami i wylać wodę z łącznika doprowadzającego (A2).

Strona: 9

18911 USUWANIE USTEREKProblem Możliwe przyczyny Środki zaradczeSilnik pracuje, ale urządzenie niezasysa wody1) Korpus pompy (A4) nie został napełniony wodą przeduruchomieniem.1) Napełnić korpus pompy (A4, patrz punkt 6. 3).2) Wąż ssawny nie jest szczelny.2) Sprawdzić, czy zastosowano zalecany osprzęt. Sprawdzić wążssawny pod kątem szczelności, użyć taśmy teflonowej na gwintach.3) Zatkane sito ssawne zaworu stopowego. 3) Oczyścić zawór stopowy i sito ssawne.4) Powietrze po stronie doprowadzania nie może uciekać,ponieważ punkt ssawny jest zamknięty.4) Otworzyć punkt ssawny podczas zalewania (kurekdoprowadzania wody, węże do wody).5) Zapewniono za mało czasu.5) Całkowicie napełnić wąż ssawny wodą i odczekać do 7 minut odmomentu uruchomienia urządzenia.6) Nadmierna wysokość ssania. 6) Zmniejszyć wysokość ssania (maks. 8 m).7) Wąż ssawny nie jest zanurzony w wodzie.7) Sprawdzić poziom wody w studni lub zbiorniku i, jeżeli będzie tomożliwe, przedłużyć wąż ssawny.Silnik nie włącza się 1) Brak zasilania sieciowego. 1) Sprawdzić napięcie, podłączyć wtyk (A12).Niewystarczające natężenieprzepływu wody1) Nadmierna wysokość ssania i/lub podnoszenia.1) Nadmierna wysokość ssania i podnoszenia oraz podzespołyzewnętrzne zmniejszają natężenie przepływu! Nie jest to usterka.2) Zatkane sito ssawne zaworu stopowego. 2) Oczyścić sito ssawne.3) Poziom wody w punktach zasysania opada zbyt szybko. 3) Zanurzyć zawór stopowy w wodzie na większą głębokość.4) Natężenie przepływu urządzenia zostało zmniejszone wskutekobecności brudu glebowego w wodzie.4) Wyczyścić korpus pompy (A4), kierując na niego strumień wodypoprzez łącznik ssawny (A1) i łącznik doprowadzający (A2); w raziepotrzeby oddać urządzenie do przeglądu do centrum serwisowego.Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone we wbudowany filtr wstępny(A1 b), zamontować taki filtr.Termostat powoduje wyłączenieurządzenia1) Przeciążenie silnika wywołane tarciem pomiędzy cząstkamibrudu a wirnikiem pompy.Praca na sucho lub niewystarczający przepływ wody.1) Wyczyścić wnętrze korpusu pompy (A4), kierując na nie strumieńwody poprzez łącznik doprowadzający (A2); pozostawić termostatdo schłodzenia się przez około 1 h; w razie potrzeby oddaćurządzenie do przeglądu do centrum serwisowego.2) Praca na sucho.2) Sprawdzić obecność wody; pozostawić termostat do schłodzeniasię przez około 1 h; w razie potrzeby oddać urządzenie doprzeglądu do centrum serwisowego.Urządzenie ciągle włącza sięi wyłącza1) Brak zaworu zwrotnego na wężu ssawnym, woda wypływaz drugiej strony węża ssawnego.1) Sprawdzić, czy po stronie zasysania zamontowano zawórstopowy lub pośredni.2) Uszkodzona jest gumowa przepona w zbiorniku (A10).2) Wymienić gumową przeponę lub zbiornik. Skontaktować sięz centrum serwisowym.3) Brak ciśnienia w zbiorniku.3) Napełnić zbiornik (A10) powietrzem za pomocą odpowiedniegozaworu (A9), aby uzyskać ciśnienie o wartości 1, 5 bara(patrz Konserwacja).4) Strona doprowadzania nie jest szczelna.4) Uszczelnić stronę doprowadzania, aby przywrócić jejhermetyczność; sprawdzić, czy system jest szczelny.Urządzenie bezustannie pracuje1)Ciśnieniewyłączeniaustawionedlaprzełącznikaciśnieniowegojest za wysokie.1) Poinformować centrum serwisowe i umożliwić regulację ciśnieniawyłączenia.2) Strona doprowadzania nie jest szczelna.2) Uszczelnić stronę doprowadzania, aby przywrócić jejhermetyczność; użyć taśmy teflonowej na gwintach.

Strona: 10

190GWARANCJAGwarancje odnoszące się do urządzeń opisanych w niniejszej instrukcji uwarunkowane są stosowaniem się do wszystkich zaleceń, które zawiera niniejszydokument, przede wszystkim tych dotyczących użytkowania, montażu i obsługi.Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy (12 miesięcy w przypadku sprzedaży profesjonalnej) na opisany produkt, licząc od dnia zakupu urządzenia.Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do żądania wykonania usług w ramach gwarancji musi byćzałączony oryginalny dowód zakupu.Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu i ponownej instalacji urządzenia w miejscu użytkowania, kosztów przewozu do i z miejsca użytkowaniaponoszonych przez serwisantów oraz kosztów transportu.Uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowej instalacji lub obsługi, nieodpowiednich warunków użytkowania, zaniedbań, użytkowania komercyjnego lubnieprawidłowych prób naprawy nie są objęte gwarancją i nasza firma nie przyjmuje za nie odpowiedzialności; normalne zużycie urządzenia również jestwykluczone z zakresu gwarancji.Powstałymi na skutek wymienionych powyżej czynników kosztami, zwłaszcza kosztami przeglądu i transportu, zostanie obciążony nadawca i/lub operatorurządzenia. Odnosi się to również do przypadków, w których zostanie zgłoszona reklamacja w ramach gwarancji, ale okaże się, że urządzenie działa bezzarzutu lub problem nie wynika z wad materiałowych lub wad wykonania.Przed zwróceniem użytkownikowi każdy produkt przechodzi dokładny przegląd techniczny. Naprawy w ramach gwarancji mogą być wykonywane wyłączniewjednym znaszych centrów serwisowych lub w autoryzowanym zakładzie naprawczym. Próby naprawy podejmowane przez klienta lub nieupoważnione stronytrzecie podczas okresu gwarancyjnego skutkować będą utratą gwarancji.Odcięcie wtyku zasilającego i/lub zwieranie przewodu zasilającego skutkuje utratą gwarancji.Prace wykonane przez nas w ramach gwarancji nie przedłużają czasu jej trwania i nie skutkują powstaniem nowego okresu gwarancyjnego na wymienionelub naprawione części. Wszelkie inne uprawnienia, włączając w to prawo do zniżek, wymiany lub rekompensaty, również za wynikłe uszkodzenia każdegorodzaju, są wyłączone.W przypadku awarii należy skontaktować się z punktem, w którym zakupiono urządzenie, przedstawiając dowód zakupu.

Strona: 11

191Dane techniczne Jednostka BXGP600PBE BXGP800XBE BXGP1100XBENapięcie V/Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 HzMoc W 600 800 1100Maks. wys. podnoszenia (Hmax) m 35 38 45Maks. natężenie przepływu (Qmax) l/h 3100 3500 4600Ciśnienie robocze bar 1. 3 ~ 2. 6 1. 5 ~ 3. 0 1. 0Maks. temperatura wody (Tmax) °C 35 35 35Maks. wysokość ssania m 8 8 8Maks. rozmiar cząsteczek Ø mm 0 0 0Klasa ochronności -Izolacja silnika - Klasa B Klasa B Klasa BOchrona silnika - IPX4 IPX4 IPX4Poziom mocy akustycznej LWA (EN ISO 3744) dB (A) 76 79 84Masa netto kg 10. 8 10. 9 14. 1Masa brutto kg 11. 8 12. 2 15. 4Średnica łącznika mm 25. 4 25. 4Długość przewodu m 1 1 1Objętość zbiornika l 19 19 24Dane mogą ulec zmianie w wyniku modyfikacji technicznych!

12. 07. 2015 Views

Share Embed Flag

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL KX418E - Servis - Black & Decker

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • decker
 • produkt
 • uszkodzenia
 • serwis
 • ryzyko
 • tarcze
 • centralny
 • produktu
 • przepisami
 • kabla
 • instrukcja
 • servis

service. ae

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  • Page 4 and 5: Ochrona środowiskaSelektywna zbió
  • Page 6 and 7: Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwa
  • Page 11 and 12: CZZÁRUČNÍ LISTPLKARTA GWARANCYJN
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

Przegląd i instrukcja konfiguracji Black And Decker Bxcj350e

Bezpośredni link do pobrania Przegląd i instrukcja konfiguracji Black And Decker Bxcj350e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przegląd i instrukcja konfiguracji Black And Decker Bxcj350e