Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika 3onedata Can485

Procedura preparatywna i operacyjny podręcznik użytkownika 3onedata Can485 to dokument określający procesy i procedury, które należy wykonać, aby skonfigurować i używać urządzenia Can485. Dokument zawiera instrukcje dotyczące przygotowania i konfiguracji urządzenia, a także informacje na temat funkcji, które można wykorzystać do wykonywania określonych zadań. Podręcznik zawiera również informacje na temat monitorowania, zarządzania i aktualizacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika 3onedata Can485

Z Encyklopedia Zarządzania

Procedura
Polecane artykuły
 • Eksperyment
 • Hipoteza
 • Metoda badawcza
 • Dyferencjał semantyczny
 • Analiza statystyczna
 • Badania marketingowe
 • Procesy poznawcze
 • Problem badawczy
 • Badania opinii

Procedura - to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu. Procedury mogą być udokumentowane lub nie. [1] Jest to również sposób postępowania, przepis obejmujący tryb i sposób przeprowadzania oraz załatwiania jakiejś sprawy, badania oceny np. towaru. [2][3] Procedurą możemy nazwać również ustalony sposób postępowania w jakiejś dziedzinie obejmujący mniej lub bardziej ściśle określone kolejne kroki. [4]

Rodzaje procedur

 • Procedura eksperymentalna - związana jest z badaniem konkretnego wycinka rzeczywistości wywołując lub zmieniając badany proces dzięki wprowadzeniu do tego procesu jakiegoś czynnika i obserwacji wpływu tego czynnika na badany proces. Procedura eksperymentalna stosowana jest w badaniu czynności, które się powtarzają w takich samych warunkach. Dowodzi to, że nie jest możliwe eksperymentowanie nad zjawiskami niepowtarzalnymi i indywidualnymi.

Cechą najważniejszą każdej procedury eksperymentalnej jest:

 1. dobór zmiennej niezależnej czyli czynnika eksperymentalnego
 2. Ustalenie przypuszczalnego kierunku zmian
 • Procedura diagnostyczna- są to czynności badawcze, których celem jest zdefiniowanie stanu rzeczy lub zmian stanów rzeczy będących w danym przedziale czasowym. Procedurę tą używa się do ustalenia aktualnego stanu rzeczy oraz wykrycie przyczyn prowadzących do tego stanu.
 • Procedura operacyjna - mamy z nią styczność podczas przygotowywania danych, które służą nam do podjęcia konkretnych decyzji. Dzięki procedurom operacyjnym możemy wykazać podobieństwa i różnice w analizowanych systemach operacyjnych oraz wybieramy odpowiedni dla nas. Procedury mają także zastosowanie w przygotowaniu, konstruowaniu i projektowaniu rozwiązań w systemach organizacyjnych.
 • Procedura ewaluacyjna - opiera się na badaniu programów działania i ich efektów. Główne założenie procedury związane jest z dążeniem do konkretnych kryteriów sukcesów lub niepowodzenia. Badania związane z tą procedurą są uważane za ostatnie ogniwo działania zorganizowanego, w którego skład wchodzą:
 1. przygotowanie,
 2. projektowanie,
 3. realizowanie,
 4. kontrolowanie,
 5. ocenianie,
 • Procedura korelacyjna - dąży do wyznaczenia współzmienności i współzależności zjawisk. Badania prowadzone za pomocą tej procedury umożliwiają ustalenie czynników, które w dużym i bardzo dużym stopniu różnicują zmienne. Procedura korelacyjna używana jest w sytuacji gdy bada się zależność zmiennej zależnej od zmiennej, która jest nazywana niezależną oraz w badaniu zależności zmiennej zależnej od kilku zmiennych niezależnych. Badanie może dotyczyć zmiennych ilościowych i jakościowych.

"Etapy przebiegu procedury korelacyjnej:

 • Zbieranie informacji na temat:
 1. liczby zmiennych niezależnych,
 2. skali pomiarowej zmiennej zależnej,
 3. skali pomiarowej zmiennej niezależnej
 4. hipotezy badawczej związku między zmiennymi,
 5. wielkości próby.
 • Wylosowanie (ustalenie) z badanej populacji (zbioru statystycznego) wielkości reprezentatywnej próby
 • Dokonanie pomiarów natężenia wyszczególnionych zmiennych
 • Dobór współczynników korelacji, które odpowiadają informacjom (zjawiskom, zdarzeniom) zebranym w etapie nr 1
 • Porównanie wybranych współczynników korelacji pod kątem ich ograniczeń i wyboru takiego, którego użycie nie byłoby obciążone zbyt dużym błędem
 • Wykonanie obliczeń
 • Weryfikacja (testowanie) hipotez"[5]

Procedura w informatyce

Procedurą w informatyce nazywamy wydzielony fragment programu, mający zwykle nazwę i tak zwane parametry formalne; może być wykonywany w tych miejscach programu, w których występuje napis zw. Wywołaniem – złożony zwykle z nazwy tej procedury i parametrów aktualnych; wywołanie procedury powoduje utworzenie "kopii” procedury, przekazanie do nie w określony sposób parametrów aktualnych, wstawienie w miejscu, gdzie występuje to wywołanie, wykonanie, a następnie usunięcie z tego miejsca; procedura może być wykonywana rekurencyjnie (wywołanie procedury może nastąpić w trakcie wykonywania jej samej) – odróżnia się procedurę od tak zwanych podprogramów. Procedury są bardzo użytecznym elementem w językach programowania; pojawiły się po raz pierwszy w Algolu 60, występują też między innymi w Pascalu i PL/1, nie ma ich Fortran (występują w nim podprogramy) i Cobol. [6]

Wśród procedur wyróżnia się procedury:

 • Funkcyjne – udostępniają wartość w miejscu wywołania; wartość ta jest podczas wykonywania procedury wiązana z jej identyfikatorem.
 • Niefunkcyjne – mają znacznie większy wpływ na stan realizacji obliczeń programu.


Patrz: Instrukcja

Przypisy

 1. Lewicki P. (2008), Leksykon nauk o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 353
 2. Duda I. (1994), Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, str. 130
 3. Petrozolin-Skowrońska B. (1997), Nowa encyklopedia powszechna PWN. Tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 709
 4. Michałowski T. (2006), Encyklopedia powszechna, Larousse Polska, Wrocław, str. 757
 5. Apanowicz J. (2002) Metodologia ogólna, Gdynia, str. 42
 6. Petrozolin-Skowrońska B. (1995), Mała encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 332

Bibliografia

 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej BERNARDINUM, Gdynia
 • Duda I. (1994), Słownik pojęć towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Federczyk W., Klimaszewski M., Majchrzak B. (2013), Postępowanie administracyjne [fragment], C. H. Beck, Warszawa
 • Lewicki P. (2008), Leksykon nauk o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Michałowski T. (2006), Encyklopedia powszechna, Larousse Polska, Wrocław
 • Petrozolin-Skowrońska B. (1995), Mała encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Petrozolin-Skowrońska B. Tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Praca zbiorowa (1994), Encyklopedia techniki. Podstawy techniki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Autor: Mańczyk Bartosz, Ścisło Karolina

Słownik franczyzy i biznesu

podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego systemu franczyzowego. Dlatego też podręcznik operacyjny powinien być bardzo obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez franczyzobiorcę. Z drugiej strony dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyjny ma za zadanie umożliwićfranczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat podstawowych elementów wchodzących w skład prawidłowo skonstruowanego podręcznika operacyjnego. Nie jest to oczywiście pełen katalog zagadnień, gdyż każda branża posiada specyficzne dla siebie cechy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach podręcznika operacyjnego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podręcznik operacyjny np. dla restauracji szybkiej obsługi będzie w wielu fragmentach istotnie się różnił od podręcznika dla warsztatu samochodowego.

Wprowadzenie

Krótka charakterystyka systemu franczyzowego i filozofii prowadzenia działalności gospodarczej franczyzodawcy. Tutaj także franczyzodawca powinien wskazać w ogólnym zarysie czego oczekuje od franczyzobiorcy i na co franczyzobiorca może liczyć z jego strony.

System franczyzowy

Precyzyjny opis zasad działania systemu franczyzowego określający w jaki sposób funkcjonują jego poszczególne elementy i jakie są wzajemne zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorca.

Wyposażenie

Wykaz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach systemu franczyzowego wraz z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawców sprzętu. Należy tu także zamieścić wskazówki jak usuwać podstawowe i najczęściej powtarzające się usterki oraz listę adresów i telefonów do dostawców wyposażenia oraz punktów serwisowych. Często też franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy projekt architektoniczny lokalu.

Procedury organizacyjne

Ten rozdział jest z reguły podzielony na wiele podrozdziałów, które obejmują takie kwestie jak:

 • Dni/godziny otwarcia;
 • Opisy stanowisk pracy zawierające szczegółowe zakresy obowiązków dla każdego z pracowników;
 • Szkolenia pracowników;
 • Wymagania co do ubioru i prezencji pracowników;
 • Procedury zatrudniania pracowników;
 • Dyscyplinę pracy;
 • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Standardowe formularze i procedury;
 • Zalecenia i rekomendacje co do polityki cenowej;
 • Politykę zaopatrzenia ze wskazaniem źródeł dostaw;
 • Standardy jakości produktów/usług, w tym procedury reklamacyjne;
 • Księgowość - dokładny opis standardów w zakresie rachunkowości jakie powinien stosować franczyzobiorca oraz informacji finansowych, które powinien udostępniać franczyzodawcy. Wskazane jest również określenie w tym miejscu metod prowadzenia i gromadzenia przez franczyzobiorcę odpowiedniej dokumentacji finansowej;
 • Opłaty franczyzowe - szczegółowa procedura obliczania opłat, które franczyzobiorca jest zobowiązany uiszczać na rzecz franczyzodawcy, wraz ze wzorami odpowiednich formularzy;
 • Procedury kontroli przepływu gotówki oraz operacji bankowych, włączając w to procedury postępowania z czekami oraz kartami płatniczymi i kredytowymi;
 • Ubezpieczenia - wymagania co do zakresu ubezpieczenia jakie powinien wykupić franczyzobiorca, ewentualnie szczegóły programu ubezpieczeniowego oferowanego przez lub za pośrednictwem franczyzodawcy;
 • Procedury kontroli zapasów;
 • Reklama i marketing - podstawowe wskazówki w zakresie technik marketingowych i sprzedaży stosowanych w systemie franczyzowym; reklama w punkcie sprzedaży; opis działań public relations stosowanych przez system franczyzowy; instrukcje na temat sposobu zorganizowania kampanii promocyjnej w związku z otwarciem przez franczyzobiorcę jego punktu sprzedaży/usługowego;
 • Wymagania w zakresie wykorzystywania przez franczyzobiorcę znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających system franczyzowy; pełny opis tzw. Corporate Identity systemu franczyzowego;
 • Wykaz podstawowych przepisów prawnych, z którymi powinien zapoznać się franczyzobiorca.

Standardowe formularze

W tej części powinny się znaleźć wzory wszystkich formularzy wykorzystywanych przez franczyzobiorców w ich działalności, włączając w to te formularze, które znajdują się już w innych rozdziałach podręcznika. Ponadto należy tu umieścić wzory umów o pracę, umów zobowiązujących pracowników franczyzobiorcy do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, wzory innych umów wykorzystywanych przez franczyzobiorców w codziennej działalności (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), a także umów wykorzystywanych w kontaktach z klientami.

Lista pracowników franczyzodawcy

Lista pracowników franczyzodawcy, ze wskazaniem osób, z którymi należy się kontaktować w danych aspektach prowadzonej działalności franczyzowej.

Książka telefoniczna

Zestawienie wszystkich adresów i numerów telefonów, które mogą być przydatne franczyzobiorcy w jego działalności.

Każdy franczyzodawca powinien być świadom, że należy na bieżąco uaktualniać podręcznik operacyjny, tak aby jego system franczyzowy nadążał za przemianami na rynku. Wszelkie zmiany i modyfikacje podręcznika powinny być dokonywane w formie suplementu lub modyfikacji dotychczasowej treści i niezwłocznie udostępniane franczyzobiorcom.

Wielozadaniowość

Wykonywanie kilku zadań jednocześnie to wielozadaniowość. Tak naprawdę µP (mikroprocesor) nie jest w stanie wykonywać wielu zadań jednocześnie. Z tego powodu system przydziela tak zadania dla µP, aby mógł poświęcić każdemu zadaniu część swojego czasu.

Najmniejszą jednostką, która może być obsługiwana w takim systemie jest proces. Jest to egzemplarz uruchomionego programu. Każdy proces ma swój identyfikator PID (Process Identifier). Przydziałem PID dla procesu zajmuje się OS. OS przydziela również dla procesu czas procesora i pamięć.

Przydział czasu dla poszczególnych procesów zależy od priorytetu. Priorytet może być zmieniony dla procesu w zależności od jego ważności. Na długość czasu procesora przydzielonego do zadania mają również inne procesy w danej chwili uruchomione. OS tak przydziela czas procesora, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów komputera.

Wszystkie ww. czynności wykonuje program szeregujący, który może wywłaszczyć proces, tzn. zabrać jego czas i przydzielić ten czas ważniejszemu procesowi.

Menedżer zadań - widok uruchomionych aplikacji

Menedżer zadań - widok uruchomionych procesów

Menedżer zadań - wydajność systemu

Wielodostępność

Możliwość pracy wielu użytkowników w jednym OS to wielodostępność. Polega ona na:

 • Windows i Linux: mechanizm uwierzytelniania użytkowników, indywidualne uprawnienia i zasoby
 • w systemach terminalowych: terminale podłączone są do jednego wspólnego komputera. Wszyscy użytkownicy mogą jednocześnie pracować na tym komputerze. Użytkownik ma dostępny terminal w postaci urządzeń we/wy: klawiatura, mysz, monitor, czytnik kart pamięci

Wieloprocesorowość

OS potrafi podzielić zadanie na wiele procesorów.

Wielowątkowość

Umożliwia wykonanie jednego procesu w ramach kilku wątków.

Wielobieżność

Możliwość dostępu do jądra przez wiele procesów w jednej chwili.

Skalowalność

Doinstalowanie kolejnych składników OS nie powoduje zwolnienia systemu operacyjnego (teoria).

Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika 3onedata Can485

Bezpośredni link do pobrania Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika 3onedata Can485

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedury preparatywne i operacyjny podręcznik użytkownika 3onedata Can485