Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover Usb40 80

Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover USB40 80 to kompleksowe narzędzie, które pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i elementów interfejsu użytkownika, w tym m.in. konfigurację, zarządzanie plikami, ustawienia sieci, bezpieczeństwo, instalację oprogramowania i wiele innych. Dokumentacja zawiera również wskazówki na temat rozwiązywania problemów, a także informacje dotyczące aktualnych aktualizacji oprogramowania i innych usług. Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover USB40 80 są dostępne w wersji papierowej oraz w formie plików PDF na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover Usb40 80

Document Builder to funkcja Adobe Acrobat Sign for Salesforce, która zapewnia możliwość automatycznego generowania dokumentów z wykorzystaniem danych Salesforce. Jest część istniejącej funkcjonalności szablonów Sign Agreement. Administratorzy Salesforce mogą umożliwić zespołom lub poszczególnym członkom zespołu korzystanie z funkcji Document Builder do tworzenia dokumentów, takich jak propozycje, oferty czy umowy. Wygenerowany dokument jest wysyłany jako załącznik z szablonem Acrobat Sign Agreement i może być łatwo śledzony i zarządzany w Salesforce.

Document Builder jest pakietem rozszerzającym do pakietu podstawowego Adobe Acrobat Sign dla Salesforce i nie wymaga żadnego dodatkowego zakupu. Funkcja zapewnia kreator tworzenia krok po kroku reguł scalania danych z pól obiektów Salesforce do szablonu dokumentu Word.

Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik użytkownika aplikacji Document Builder — Adobe Acrobat Sign dla Salesforce pomaga zrozumieć następujące elementy:

 • Zainstalowanie i skonfigurowanie pakietu Document Builder
 • Dodawanie wartości listy wyboru „Szablon aplikacji Document Builder”
 • Tworzenie nowych szablonów Document Builder
 • Wysyłanie umów z wykorzystaniem szablonów Document Builder
 • Uaktualnianie pakietu podstawowego Document Builder do nowszej wersji
 • Rozwiązywanie najczęstszych problemów

Program Document Builder jest obsługiwany tylko na platformie Salesforce Lightning.

Przed zainstalowaniem pakietu rozszerzającego Document Builder należy:

 • Zalogować się na konto Salesforce, używając swoich poświadczeń administratora. Musisz zarejestrować się na nowe konto, jeśli nie posiadasz jeszcze konta Salesforce.
 • Zainstalować (lub uaktualnić) i skonfigurować program Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24. 0 lub nowszej.
 • Autoryzować konto Adobe Acrobat Sign do Salesforce za pomocą kreatora konfiguracji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik instalacji.
 • Instalowanie i konfigurowanie pakietu programu Document Builder

  1. Przejdź tutaj, aby uzyskać dostęp do aplikacji Document Builder pakietu Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w Salesforce AppExchange.

  2. Zaloguj się na konto Salesforce, używając poświadczeń administratora.

   Adres e-mail używany do instalacji pakietu rozszerzającego Document Builder powinien być taki sam jak adres używany do instalacji pakietu podstawowego Acrobat Sign dla Salesforce. 

   Na wyświetlonej stronie Instalacja pakietu Document Builder aplikacji Acrobat Sign:

  3. Wybierz opcję Zainstaluj dla wszystkich użytkowników.
  4. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić instalację.
  5. Wybierz Zainstaluj.
  6. W wyświetlonym oknie dialogowym Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych zaznacz pole wyboru zgody, a następnie wybierz Kontynuuj.

  Wyświetlone zostanie powiadomienie informujące, że proces instalacji zajmie trochę czasu.

  Wybierz Gotowe, aby kontynuować.

  Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany.

  Aby zweryfikować instalację, przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > PakietyZainstalowane pakiety.

  Aby uwierzytelnić poświadczenia użytkownika, wybierz App center i wyszukaj aplikację Document Builder. Z wyświetlonej listy wyników wybierz Document Builder Admin.

  Na stronie administratora narzędzia Document Builder, która zostanie otwarta, wybierz opcję Połącz.

  Na stronie konta Adobe Acrobat Sign, która zostanie otwarta, wprowadź dane uwierzytelniające konta i wybierz Zaloguj się.

  Możesz zalogować się, używając poświadczeń konta dla pakietu podstawowego Adobe Acrobat Sign.

  W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Zezwól na dostęp.

  Na otwartej stronie logowania Salesforce wprowadź dane uwierzytelniające konta Salesforce i wybierz Zaloguj się.

  Wyświetla komunikat potwierdzający, że konto Adobe Acrobat Sign jest powiązane z narzędziem Document Builder dla Adobe Acrobat Sign w Salesforce.

  Wybierz Gotowe
  Na stronie administratora narzędzia Document Builder pojawia się komunikat potwierdzający, że rozszerzenie Document Builder jest połączone z Twoim kontem użytkownika.

  Dodawanie wartości listy wyboru „Szablon aplikacji Document Builder”

  W celu obsługi szablonów Document Builder, pole Type__c obiektu Attachment_Template__c zawiera teraz nową wartość listy opcji o nazwie „Szablon Document Builder”. Aby szablony Document Builder działały poprawnie po aktualizacji pakietu podstawowego do wersji v24. x, administratorzy Salesforce muszą dodać wartość listy opcji Szablon Document Builder do istniejącej listy opcji dla pola Type__c obiektu Attachment_Template__c.

  Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, którzy uaktualnią wersję 24 muszą dodać wartość listy opcji „Szablon Document Builder”, korzystając z poniższych instrukcji.

  W przypadku czystej instalacji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24 użytkownicy nie muszą dodawać wartości listy opcji „Szablon Document Builder”. 

  Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.

  Wybierz z listy Dodaj załącznik. Otwiera obiekt „Dodaj załącznik”.

  Z lewego panelu wybierz Pola i relacje.

  Wybierz pole Typ załącznika (z nazwą pola jako echosign_dev1__Type__c).

  Przewiń stronę w dół do sekcji Wartości i zaznacz listę. Jeśli na liście nie ma wartości „Szablon Document Builder”, wybierz Nowy.

  Wprowadź nową wartość Typu załącznikaSzablon Document Builder”.

  Aby zlokalizować nową wartość Typu załącznika za pomocą panelu tłumaczeń:

 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Tłumaczenia.
 • Jeśli pojawi się monit o włączenie panelu tłumaczeń, wybierz Włącz.
 • Wybierz Język, na który chcesz przetłumaczyć statusy.
 • Wybierz w menu Składnik konfiguracji opcję Wartość listy wyboru.
 • Wybierz Obiekt jako Dodaj załącznik.
 • W sekcji Etykieta wartości głównej listy opcji, wybierz + Typ załącznika, aby rozwinąć menu.
 • Następnie, kliknij dwukrotnie miejsce w kolumnie obok stanu Szablon Document Builder, aby otworzyć pole tekstowe, w które możesz wprowadzić tłumaczenie, i wpisz odpowiednią zlokalizowaną wartość.
 • Na koniec wybierz przycisk Zapisz.
 • Tworzenie szablonów w narzędziu Document Builder

  Po zainstalowaniu pakietu rozszerzeń Document Builder i połączeniu go z kontem Adobe Acrobat Sign, autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp w ramach Szablonów umów na karcie Załączniki. Administratorzy Salesforce mogą utworzyć nowy szablon Document Builder lub użyć istniejącego szablonu jako załącznika do swojego szablonu Umowy.

  Aby utworzyć nowy szablon Document Builder:

  Na karcie Szablony umów na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce otwórz istniejący szablon umowy.

  Możesz też wybrać Szablony umów > Nowy szablon umowy, aby zainicjować proces tworzenia szablonu umowy. Więcej informacji szczegółowych można znaleźć w sekcji Tworzenie szablonu umowy.

  W sekcji Szczegóły szablonu:

 • Podaj nazwę dla szablonu umowy.
 • W polu Obiekt Salesforce wybierz obiekt. 

  Uwaga: szablon Document Builder używa wybranego obiektu Salesforce jako głównego źródła danych. Dlatego przed użyciem narzędzia Document Builder należy wybrać obiekt nadrzędny Salesforce.

 • Wypełnij inne wymagane pola umowy.
 • Wybierz kartę Załącznik.
 • Wybierz Utwórz nowy szablon.

  Należy ustawić obiekt nadrzędny Salesforce na karcie Szczegóły szablonu przed rozpoczęciem tworzenia szablonu narzędzia Document Builder. 

  Uwaga: w polu wyszukiwania „Wybierz istniejący szablon Document Builder” można wyszukać i wybrać dowolne, wcześniej utworzone szablony. 

  W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu, a następnie wybierz Utwórz.

  Na stronie, która się otworzy, należy wybrać z listy rozwijanej Przykładowe dane rekordu. Następnie wybierz Dalej.

  Przykładowe dane rekordu ułatwiają podgląd pól w danych szablonu.

  Aby dodać pola, które chcesz umieścić w szablonie umowy, wybierz + Dodaj i wybierz nazwę pola z listy rozwijanej. Po dodaniu i weryfikacji wszystkich wymaganych pól wybierz opcję Dalej.

  Z karty Oznacz dokument skopiuj tekst zakotwiczenia dla każdego pola i wklej go do swojego szablonu Word. Możesz też wybrać opcję Pobierz plik JSON, aby pobrać cały plik JSON.

  Po pobraniu pliku zobaczysz komunikat potwierdzający pobranie. Można użyć pobranego pliku JSON, aby zaimportować wszystkie znaczniki do swojego szablonu Microsoft Word za pomocą darmowego dodatku Adobe Document Generation Tagger. 

  Po oznaczeniu dokumentu wróć na stronę kreatora Document Builder i wybierz Prześlij plik, aby przesłać oznaczony szablon word. Po przesłaniu pliku wybierz Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

  Przesłanemu plikowi automatycznie przypisywana jest nazwa szablonu. Możesz edytować pole Nazwa wygenerowanego pliku, aby zmienić nazwę pliku szablonu.

  Po zakończeniu wybierz Dalej. Na wyświetlonej stronie wybierz Podgląd.

  Uwaga: W razie potrzeby można wybrać inne dane rekordu lub zmodyfikować informacje w poprzednich krokach.

  Zostanie otwarty podgląd szablonu z przykładowymi danymi z wybranego wcześniej rekordu Salesforce.

  Zweryfikuj swój szablon z wybranymi przykładowymi danymi rekordu, a następnie wybierz Zapisz i zamknij.

  Powraca na stronę Szablon umowy i wyświetla powiadomienie, że szablon Document Builder został pomyślnie utworzony i dodany do szablonu umowy.

  Przejdź do karty Załączniki, aby wyświetlić szablon Document Builder. 

  Uwaga: po dodaniu szablonu Document Builder do szablonu umowy nie można utworzyć ani wybrać innego szablonu Document Builder.

  Wysyłanie umów z wykorzystaniem szablonów Document Builder

  Po utworzeniu i dodaniu szablonu Document Builder można dalej skonfigurować Szablon umowy, aby wysłać go do odbiorców w celu podpisania. Umowę z szablonem Document Builder można wysłać do podpisu za pośrednictwem:

 • KartyUmowy
 • Panelu Umowy w rekordzie obiektu
 • Aby wysłać umowy poprzez kartę Umowy:

  Po utworzeniu i dodaniu szablonu Document Builder do umowy za pomocą powyższych instrukcji, należy wykonać poniższe kroki, aby wysłać tę umowę do podpisu z poziomu karty Umowy:

  Z górnego menu na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce wybierz Umowy.

  Na stronie Umowy wybierz Nowa.

  Zostanie otwarte okno Projekt umowy, jak pokazano poniżej.

  Na otwartej stronie projektu nowej umowy wypełnij w razie potrzeby następujące informacje:

 • W sekcji Odbiorcy wybierz rolę odbiorcy z menu rozwijanego  Sygnatariusz.
 • W polu Wyszukaj kontakty wyszukaj kontakt odbiorcy. W przeciwnym razie, wybierz Adres e-mail z menu rozwijanego i dodaj adres e-mail odbiorcy.
 • Wybierz Muszę podpisać, aby dodać siebie jako sygnatariusza. Wybierz Ostatni podpis lub Pierwszy podpis, aby ustawić kolejność podpisywania dla siebie. Wybierz Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza w razie potrzeby.
 •  Aby dodać więcej odbiorców, wybierz Dodaj odbiorcę.
 • Aby ustawić hasło do weryfikacji tożsamości odbiorców, wybierz Hasło z menu rozwijanego w sekcji Weryfikacja tożsamości. Następnie wprowadź i potwierdź hasło. 
  Uwaga: identyfikator e-mail odbiorcy jest domyślną metodą weryfikacji tożsamości.
 • Opcjonalnie dodaj wiadomość dla odbiorców umowy.
 • Aby dodać szablon umowy Document Builder, wybierz Dodaj pliki. W otwartym oknie dialogowym Dodaj pliki zaznacz pole wyboru dla pliku, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz Dodaj pliki.
  Aby dodać pliki z komputera, możesz też wybrać opcję Prześlij z mojego komputera i postępować zgodnie z procesem.
 • Na karcie Opcje:

 • Aby zabezpieczyć hasłem podpisany dokument, wybierz Zabezpiecz podpisany dokument hasłem. Następnie przypisz hasło w wyświetlonych polach hasła.
 • Aby ustawić termin zakończenia, należy wybrać ikonę kalendarza i wybrać datę zakończenia. 
 • Aby wysłać przypomnienia do sygnatariuszy, wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego Utwórz przypomnienia.
 • Opcjonalnie wybierz alternatywny język odbiorcy umowy.
 • Wybierz typ podpisu jako Podpis elektroniczny lub Podpis pisemny, w zależności od potrzeb.
 • Aby wysłać umowę bez podglądu, wybierz Wyślij.

  Aby wyświetlić podgląd umowy i dodać pola podpisu, należy zaznaczyć pole wyboru Podgląd i dodaj pola podpisu. Następnie wybierz Dalej, aby otworzyć podgląd.

  W wyświetlonym oknie podglądu wykonaj jedną lub więcej z następujących wymaganych czynności:

 • Aby dodać pola podpisu dla wszystkich odbiorców, wybierz każdego odbiorcę, a następnie przeciągnij i upuść pola z menu Pola podpisu w prawym panelu.
 • Aby dodać tytuł sygnatariusza, nazwę firmy lub inne powiązane pola, otwórz menu rozwijane Pola informacji o sygnatariuszu i dodaj odpowiednie pole.
 • Aby dodać pola danych, otwórz menu rozwijane Pola danych i dodaj żądany typ pola danych.
 • Aby wstawić plik załącznika, otwórz menu rozwijane Więcej pól i przeciągnij Plik załącznika. Kliknij dwukrotnie pole Plik załącznika i wypełnij wymagane szczegóły w oknie dialogowym. W razie potrzeby można dodać hiperłącze.
 • Aby dołączyć stempel uczestnictwa lub dodać numer transakcji, otwórz menu rozwijalne Pola transakcji i dodaj pożądaną opcję.
 • Po dodaniu wszystkich wymaganych pól i wyświetleniu podglądu umowy wybierz Wyślij.
  Możesz wybrać Zapisz jako szablon, aby zapisać szablon w celu wysłania go później.

  Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że umowa została wysłana do podpisania, jak pokazano poniżej. Wybierz OK, aby powrócić do strony Umowy.

  Aby wysłać umowy z panelu Umowy w rekordzie obiektów:

  Szablon Document Builder wykorzystuje obiekt Salesforce, który wybierasz podczas tworzenia szablonu Umowy. Możesz użyć tego samego obiektu nadrzędnego Salesforce, aby wysłać umowy z szablonem Document Builder do odbiorców w celu podpisania.

  Aby wysłać umowy z panelu Umowy w rekordzie obiektu, należy wykonać poniższe kroki:

  Na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce wybierz ikonę Apps i wyszukaj obiekt, który został użyty do utworzenia szablonu Document Builder.

  Aby utworzyć szablon Document Builder w powyższej instrukcji, wykorzystaliśmy obiekt Okazja.

  Z wyników wyszukiwania wybierz Okazje, aby otworzyć stronę obiektu Okazje.

  W obszarze Ostatnio przeglądane kliknij dwukrotnie utworzoną możliwość, aby otworzyć rekord okazji.

  Otwiera to wybraną stronę okazji, jak pokazano poniżej.

  W panelu Umowy otwórz menu rozwijane Wyślij umowę do podpisu i wybierz umowę, którą chcesz wysłać do podpisu.

  Zostanie otwarta umowa w trybie wersji roboczej, jak pokazano poniżej. Zauważ, że umowa zawiera pliki z szablonu umowy, który został wybrany w kroku powyżej.

  Jeżeli na stronie rekordu obiektów nie widać panelu Umowy, można go dodać wykonując poniższe kroki:

 • Na stronie rekordu obiektu Okazja wybierz Konfiguracja > Edytuj stronę.
 • W lewym panelu otwartej strony przewiń w dół listę Komponenty, aby zlokalizować komponenty zarządzane przez użytkownika.
 • Z listy komponentów zarządzanych przez użytkownika wybierz Panel umowy i przeciągnij i upuść je w wybrane miejsce na stronie.
 • W prawym górnym rogu wybierz opcję Aktywacja.
 • W otwartym oknie dialogowym wykonaj kolejne kroki obiegu pracy.
 • Wybierz opcję Zapisz.
 • W wersji roboczej umowy wprowadź wymagane informacje i wyślij umowę do podpisania.

  Uwaga: aby uzyskać szczegółowe informacje, wykonaj kroki od 3 do 8 w instrukcji Wysyłanie umów przez panel Umowy.

  Uaktualnianie pakietu podstawowego Document Builder do nowszej wersji

  Pakiet Adobe Acrobat Sign Document Builder można uaktualnić z poziomu Salesforce AppExchange. Ta część zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji Adobe Acrobat Sign dla Document Builder ze starszej wersji do najnowszej.

  Każda wersja usługi Adobe Acrobat Sign Document Builder zawiera nowe funkcje i ulepszenia zapewniające istotne usprawnienia obiegu pracy dokumentów. Firma Adobe stanowczo zaleca aktualizację do najnowszego wydania, ponieważ obsługa starszych wersji będzie stopniowo wycofywana.

  Aby znaleźć aktualnie zainstalowaną wersję pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder:

 • Zaloguj się do Salesforce przy użyciu poświadczeń administratora.
 • Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Pakiety > Zainstalowane pakiety.
 • Aby uaktualnić pakiet Adobe Acrobat Sign Document Builder:

  Przejdź tutaj, aby uzyskać dostęp do aktualnego pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder w Salesforce AppExchange.

  Zaloguj się do AppExchange za pomocą poświadczeń konta Salesforce.

  Wybierz opcję Pobierz teraz.

  W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji:

 • Instalacja w trybie produkcyjnym
 • Instalacja w trybie piaskownicy
 • Uwaga: zdecydowanie zalecamy przetestowanie każdej instalacji lub aktualizacji w środowisku piaskownicy.

  Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania. Następnie zaznacz pole wyboru Przeczytałem/-am i akceptuję Warunki użytkowania, a następnie wybierz Potwierdź i zainstaluj.

  W wyświetlonym oknie dialogowym zaloguj się na konto Salesforce, używając swoich danych uwierzytelniających.

  Na wyświetlonej stronie Upgrade Acrobat Sign Document Builder wybierz Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie wybierz Uaktualnij.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych, wybierz Tak, przyznaj dostęp do tych witryn zewnętrznych, a następnie wybierz Kontynuuj.

  Jeśli zobaczysz komunikat o tym, że aktualizacja tej aplikacji zajmuje dużo czasu, wybierz Gotowe, aby kontynuować.

  Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlona strona Zainstalowane pakiety. Możesz sprawdzić obecność Acrobat Sign Document Builder na liście, aby zweryfikować zainstalowaną wersję.

  Rozwiązywanie najczęstszych problemów

 • Podczas próby zalogowania się do usługi Adobe Acrobat Sign dla Salesforce pojawia się błąd „Nieprawidłowy token odświeżania”. Jak można naprawić błąd?
 • Aby rozwiązać problem błędu „Nieprawidłowy token odświeżania”, administrator Salesforce musi upewnić się, że funkcja OAuth to Sign jest realizowana prawidłowo dla pakietu Document Builder.

 • Podczas przesyłania pliku szablonu programu Word do stworzenia szablonu Document Builder pojawia się błąd. Dlaczego nie mogę przesłać pliku programu Word?
 • Rozmiar szablonu programu Word użytego w szablonie programu Document Builder nie może przekraczać ok. 4, 4 MB. W zależności od reguł mapowania ustawionych w szablonie Document Builder i danych pobranych z Salesforce org, dozwolony rozmiar szablonu Word może być jeszcze mniejszy. Dlatego należy upewnić się, że rozmiar pliku szablonu programu Word nie przekracza limitu. 

  Znajdź instrukcje obsługi

  Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

  Pierwsze kroki

  Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPada, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

  Podstawy konfiguracji

  Personalizacja

  Twój iPad może odzwierciedlać Twój styl i preferencje. Możesz zmieniać tło zablokowanego ekranu, dodawać widżety do ekranu początkowego, dostosowywać rozmiar tekstu i wiele więcej. com/pl-pl/guide/ipad/ipad99d8ff68/16. 0">Personalizowanie iPada

  Utrzymywanie kontaktu

  iPad ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Rozpoczynaj rozmowy w Wiadomościach, nawiązuj połączenia FaceTime, a nawet oglądaj razem filmy i słuchaj muzyki. com/pl-pl/guide/ipad/ipad9c248509/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

  Wielozadaniowość na iPadzie

  Dowiedz się, jak pracować z wieloma aplikacjami jednocześnie i przełączać między aplikacjami, których używasz najczęściej. com/pl-pl/guide/ipad/ipadaf1d4cc9/16. 0">Dostosowywanie przestrzeni roboczej

  Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPada, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

  Podręcznik użytkownika iPada

  • Witaj
   • Podstawy konfiguracjiPersonalizowanie iPadaPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiDostosowywanie przestrzeni roboczej
    Obsługiwane modeleiPad mini (5. generacji)iPad mini (6. generacji)iPad (5. generacji)iPad (6. generacji)iPad (7. generacji)iPad (8. generacji)iPad (9. generacji)iPad (10. generacji)iPad Air (3. generacji)iPad Air (4. generacji)iPad Air (5. generacji)iPad Pro 9, 7‑calowyiPad Pro 10, 5‑calowyiPad Pro 11‑calowy (1. generacji)iPad Pro 11‑calowy (2. generacji)iPad Pro 11‑calowy (3. generacji)iPad Pro 11‑calowy (4. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (1. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (2. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (3. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (4. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (5. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (6. generacji)Nowości w systemie iPadOS 16
     Włączanie i konfigurowanie iPadaBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejŁączenie z Internetem
      Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
       Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
         Podstawowe gestyZaawansowane gestyRegulowanie głośności
          Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między aplikacjamiPrzełączanie aplikacji w tryb pełnoekranowyZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
           Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejKorzystanie z podzielonej klawiaturyZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturPrzeciąganie i upuszczanie
            Otwieranie dwóch rzeczy w widoku Split ViewPrzełączanie okna aplikacji na widok Slide OverWyświetlanie okien i przestrzeni roboczych aplikacjiWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obraziePrzenoszenie, skalowanie i porządkowanie okienUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie na iPadzieWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
             Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPadzieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPadem
              Zmiana lub wyłączanie dźwiękówZmiana tapetyZmiana jasności i balansu kolorówPowiększanie zawartości ekranuZmiana nazwy iPadaZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
               Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetówPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmiana lub blokowanie orientacji ekranu
                Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmiana ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia
                  Pobieranie aplikacji
                   Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                    Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDF
                     Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmiana sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                      Robienie zdjęćRobienie selfieRobienie selfie w trybie PortretNagrywanie wideoZmiana zaawansowanych ustawień aparatuZmiana ustawień HDRWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                       Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stopera
                        Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówUkrywanie powielonych kontaktów
                         Konfigurowanie FaceTimeTworzenie łącza FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników w układzie siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmiana ustawień wideoZmiana ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                          Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                            Udostępnianie swojego położeniaDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                             Dodawanie iPadaPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                              Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                               Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                 Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                  Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                   Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                    Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                      Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                       Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                        Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                         Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości
                                          Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości emailSkróty klawiszowe
                                           Wyświetlanie map
                                            Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                             Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                              Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                               Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki Flyover w aplikacji Mapy
                                                MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostu
                                                 Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówKonfigurowanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmiana powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                  Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                   Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmiana brzmienia muzyki
                                                    Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych drużyn w grupie My Sports (Moje dyscypliny)
                                                     Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Wyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                      Dodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji NotatkiUżywanie skrótów klawiszowych
                                                       Usuwanie, udostępnianie i kopiowanie zdjęćWyświetlanie i edytowanie zdjęć Photo Booth w aplikacji Zdjęcia
                                                        Wyświetlanie zdjęć i wideoOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideo Przycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempa Edycja zdjęć Live PhotoEdycja wideo filmowychEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZłączanie powielonych zdjęćWyszukiwanie w aplikacji ZdjęciaZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z treścią zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                         Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie treści do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud. Udostępniana biblioteka zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                          Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie i udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                           Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiKorzystanie z tagówKorzystanie z list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnieńKorzystanie ze skrótów klawiszowych
                                                            Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmiana układuWyszukiwanie witryn
                                                             Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kart przy użyciu grup kartWyświetlanie kart z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako plik PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                              Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                               Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmów. Tłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                 Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie bibliotekąZmiana ustawień
                                                                  Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagrańPowielanie nagrania
                                                                   Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                    Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriZmiana ustawień Siri
                                                                     Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                      Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                       Konfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple Card
                                                                        Akcesoria dołączane do iPada
                                                                         Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsUżywanie funkcji związanych z głośnością słuchawek
                                                                          Łączenie w parę i ładowanie rysika Apple Pencil (2. generacji)Łączenie w parę i ładowanie rysika Apple Pencil (1. generacji)Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji Pisanie odręczneRysowanie rysikiem Apple PencilRobienie zrzutu ekranu i dodawanie oznaczeń przy użyciu Apple PencilSzybkie pisanie notatekWyświetlanie podglądu narzędzi przy użyciu Apple Pencil
                                                                           Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                            Klawiatury do iPadaPrzełączanie między klawiaturamiWprowadzanie znaków diakrytycznychUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisania
                                                                             Podłączanie gładzika Magic TrackpadGesty gładzikaZmiana ustawień gładzika
                                                                              Podłączanie myszyCzynności i gesty myszyZmiana ustawień myszyZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothApple Watch i Fitness+Drukarki
                                                                               Udostępnianie połączenia z InternetemWykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznychUżywanie iPada jako drugiego wyświetlacza na MacuKorzystanie z klawiatury, myszy i gładzika z Makiem i iPademPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPadem i innymi urządzeniamiŁączenie iPada z komputerem przy użyciu przewodu
                                                                                Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPadem a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                 Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                   Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmiana ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPada przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)PodpowiedziEkran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                    AssistiveTouchUrządzenie śledzące ruch gałek ocznychUdogodnienia dotykuOdbieranie audio połączeńFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                     Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk początek lub przycisk górnyApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsApple Pencil
                                                                                      Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTTDźwięk mono i wyrównanie dźwiękuMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                       Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                        Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                         Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                          Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPadzieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                           Kontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                            Włączanie lub wyłączanie iPadaWymuszanie ponownego uruchomienia iPadaUaktualnianie systemu iPadOSTworzenie backupu iPadaPrzywracanie ustawień domyślnych iPadaOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPada w rozliczeniuWymazywanie iPadaInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                             Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaApple a środowisko naturalneInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuOświadczenie o zgodności z normą ENERGY STARPrawa autorskie

                                                                                             Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                             Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                             Dziękujemy za komentarz.

  Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover Usb40 80

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover Usb40 80

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje Bosch Dover Usb40 80