Opis techniczny Caen Els Ocem Ngps 600 15eh

Caen Els Ocem Ngps 600 15eh to cyfrowe systemy pomiarowe i sterujące. Są one wykorzystywane do wykonywania niezawodnych i precyzyjnych pomiarów sygnałów elektrycznych i mechanicznych. System pozwala na kontrolę i sterowanie wieloma parametrami, w tym prądem, napięciem i przepływem. System zawiera szereg przetworników i czujników, które pozwalają na wykonywanie precyzyjnych pomiarów. System zawiera również oprogramowanie, które pozwala na łatwe ustawienie parametrów i przesyłanie danych do systemu. System może być wykorzystywany do wielu różnych aplikacji, w tym kontroli jakości, automatyzacji i monitorowania.

Ostatnia aktualizacja: Opis techniczny Caen Els Ocem Ngps 600 15eh

Opis techniczny

Opis techniczny jest uzupełnieniem części rysunkowej projektu technicznego. Podaje się

w nim dane techniczne, których nie można przedstawić na rysunkach, a które głównie dotyczą

warunków wykonania oraz niezbędne dane konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto umieszcza

się między innymi informacje o miejscu wznoszenia obiektu, dane o inwestorze i instytucji

zatwierdzającej projekt.

W projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Po przeczytaniu opisu technicznego monter powinien być dokładnie zorientowany

w przeznaczeniu dokumentacji i w przyjętych rozwiązaniach.

Przykładowy opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

– Zlecenie Inwestora.

– Upoważnienie Inwestora.

– Mapa do celów projektowych.

– Opinia geotechniczna z grudnia 2006r.

– Zgoda na dysponowanie terenem.

– Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego

i kanalizacji sanitarnej.

– Warunki techniczne do projektowania i wykonania podłączenia do miejskiej sieci

cieplnej.

2. DANE WYJŚCIOWE

– Źródłem wody dla potrzeb budynku jest wodociąg miejski Dn 110 w ul. Krótkiej.

– Minimalne ciśnienie w wodociągu miejskim wynosić będzie 0, 35–0, 38 MPa.

– Przyłącze wodociągowe wraz z zestawem wodomierzowym ujęto w odrębnym

opracowaniu.

– Ścieki fekalne z projektowanego budynku odprowadzane będą do projektowanej

kanalizacji osiedlowej.

– Przykanaliki sanitarne ujęto w odrębnym opracowaniu.

– Ścieki deszczowe z dachów, utwardzonych ciągów pieszo – jezdnych i parkingów

rozprowadzane będą po terenie własnych nieutwardzonych działek według warunków

technicznych.

– Dane ogólne – ilość mieszkań: 60, zakładana liczba mieszkańców: 180.

– Założeniowe zużycie wody: 120 l/mieszkańca.

Wyszczególnienie przyborów z. w. i c. u.

WC 60 szt. q = 0, 13 dm3/s

Umywalki 69 szt. q = 0, 14 dm3/s

Zlewozmywaki 60 szt. q = 0, 14 dm3/s

Wanny 55 szt. q = 0, 30 dm3/s

Pralki 60 szt. q = 0, 25 dm3/s

Natryski 5szt. q = 0, 30 dm3/s

3. OBLICZENIA

– Obliczenia wody zimnej projektowanego budynku.

– Obliczenia wody ciepłej.

– Obliczenia kanalizacji bytowej.

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

4. 1. Instalacja wody zimnej

– Instalację wody zimnej projektuje się jako jednostrefową z rozdziałem dolnym.

– Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Piony wody zimnej

prowadzone są w obudowanych szachtach instalacyjnych wraz z przewodami wody

ciepłej i cyrkulacji.

– Projekt zakłada opomiarowanie zimnej wody dla każdego mieszkania. Wodomierze

mieszkaniowe projektuje się w szachtach instalacyjnych odczyty wodomierzy

dostępne będą od strony klatki schodowej. Rozprowadzenie instalacji wodnej do

przyborów w mieszkaniach w systemie podposadzkowym w układzie z trójnikami,

a podłączenia do punktów poboru elastycznymi króćcami.

– Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0, 2% w kierunku spustów wody. 2. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

– Projektuje się centralne zaopatrzenie w ciepłą wodę. Przygotowanie wody ciepłej

odbywać się będzie w pomieszczeniu technicznym znajdującym się w piwnicy

budynku.

– Piony wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone są w obudowanych szachtach

instalacyjnych wraz z przewodami wody zimnej, wykonać z rur stalowych

ocynkowanych.

– Rozprowadzenie instalacji wodnej do przyborów w mieszkaniach w systemie

podposadzkowym w układzie z trójnikami, a podłączenie do punktów poboru

elastycznymi króćcami.

– Przewody rozprowadzające w poziomie piwnic wykonać z rur stalowych

ocynkowanych wg PN–82/H–74200 z podwójnym ocynkiem wg ZN–72/8640–01

i zaizolować.

– Kompensacja trasy występuje na załamaniach trasy.

– Średnice przewodów prowadzone są wg części rysunkowej opracowania.

– Regulację rozpływu ciepłej wody projektuje się przez zastosowanie podpionowych

termostatycznych zaworów regulacyjnych ze złączkami odcinającymi

MTCV – A firmy Danfoss. 3. Instalacja p. poż.

Projektowany budynek zabezpieczony jest pod względem p. poż. przez sieć istniejących

hydrantów zewnętrznych. 4 Kanalizacja sanitarna

– Projektuje się instalację z rur PVC dla kanalizacji wewnętrznej.

– Przewody poziome wykonane będą pod stropem piwnicy. Piony wykonane będą

w szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów będą w warstwie posadzek

i w listwach przyściennych.

– W piwnicy przy zaprojektowanych umywalkach przewiduje się zamontowanie

agregatów podnoszących SOLOLIFT+ D–3 firmy Grundfos, wyposażonych w pompę

i zawór zwrotny, w celu ciśnieniowego odprowadzenia ścieków do instalacji

kanalizacyjnej. 5. Instalacja centralnego ogrzewania

– Obliczeń strat ciepła budynku i obciążeń strat cieplnych poszczególnych pomieszczeń

dokonano na podstawie programu Kan ozc.

– Źródłem ciepła będzie projektowany wymiennikowy węzeł cieplny dwufunkcyjny

zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym.

– Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej c. o. projektuje się w układzie

mieszkaniowym, rozdzielaczowym w systemie KAN–therm. Do rozprowadzenia

czynnika zastosowano rury polietylenowe PE–Xc z osłoną antydyfuzyjną. Rury

układane w podłodze w peszlu. Należy zaizolować rurociągi prowadzone

w posadzkach przy długich ciągach przewodów, gdzie może występować znaczne

schłodzenie wody, obszarów o dużym zagęszczeniu rur prowadzonych w posadzkach

(przy rozdzielaczach, klatki schodowe) ze względu na możliwość występowania

podwyższonej temperatury posadzki w tych obszarach, prowadzenia rur

w posadzkach nad piwnicami, garażami i pomieszczeniami nie ogrzewanymi.

– W instalacji c. przewidziano grzejniki płytowe stalowe PURMO firmy RETTIG

HEATING Sp. z o. z podłączeniem dolnym w mieszkaniach, z podłączeniem

bocznym na klatce schodowej

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO

nazwa, adres obiektu budowlanego i numer ewidencyjny działki,

na której obiekt jest usytuowany

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

nazwa i adres jednostki projektowej

imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie

części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich

opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień

budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy

imiona i nazwiska osób sprawdzających wszystkie części

projektu budowlanego (jeśli konieczne)

Opis techniczny Caen Els Ocem Ngps 600 15eh

Bezpośredni link do pobrania Opis techniczny Caen Els Ocem Ngps 600 15eh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opis techniczny Caen Els Ocem Ngps 600 15eh