Konserwacja i usuwanie usterek Cado Leaf Portable

Konserwacja i usuwanie usterek Cado Leaf Portable jest ważnym elementem utrzymania produktu. Aby zapewnić długotrwałe działanie, należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powłoki ochronnej, wycieków i innych. Ponadto należy regularnie czyścić produkt, aby zapobiec korozji i innym uszkodzeniom. Przed sprawdzaniem, usuwaniem usterek i czyszczeniem należy zawsze wyłączyć zasilanie i odłączyć akcesoria. W celu usunięcia usterek, należy skorzystać z dostarczonych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Cado Leaf Portable

Usuwanie usterek

Produkt uległ awarii i potrzebują Państwo wsparcia? Usługa usuwania usterek DriveBenefits dzięki przeprowadzanej analizie w zakresie usuwania usterek wskaże Państwu potencjalne przyczyny oraz odpowiednie środki zaradcze.

Usuwanie usterek
Usuwanie usterek

Dzięki usłudze usuwania usterek DriveBenefits zapewnią sobie Państwo niezbędne wsparcie w przypadku usterek produktów SEW. Ta działająca online aplikacja sprawi, że czasochłonne przeszukiwanie instrukcji obsługi stanie się zamierzchłą przeszłością. Usługa usuwania usterek opiera się na tabelach błędów przedstawionych we wszystkich dostępnych instrukcjach obsługi produktów firmy SEW-EURODRIVE.

Przeprowadzana analiza Państwa produktu ułatwi usunięcie awarii - wystarczy wprowadzić numer seryjny lub oznaczenie typu produktu, aby rozpocząć diagnozowanie błędów. W jej ramach wskażemy Państwu bezpośrednio potencjalne przyczyny awarii oraz środki zaradcze mające na celu usunięcie usterki. W przypadku niemożności dokładnego zidentyfikowania zaistniałej awarii, oprogramowanie da Państwu możliwość szczegółowego opisania błędu w dostępnym polu tekstowym. Po zakończeniu analizy to Państwo decydują, z którego z poniższych rozwiązań chcieliby w ramach usuwania awarii skorzystać:

 • Wybór części zamiennej lub zamiennika produktu
 • Usługa serwisowa w terenie
 • Naprawa w naszej siedzibie
 • Kontakt z działem serwisowym SEW-EURODRIVE

Przekonaj się sam o zaletach naszego usuwania usterek!

 • Przejdź do Usuwania usterek

Zalety

 • Oszczędność czasu oraz zasobów

  dzięki przeprowadzanej analizie błędów, która szybko dostarcza informacji o możliwej przyczynie i odpowiednich środkach zaradczych.
 • Duża elastyczność

  przy wyborze kolejnych kroków w zakresie usuwania awarii (części zamienne, zamiennik produktu, usługa serwisowa u klienta lub w naszej siedzibie, kontakt).

  Duża przejrzystość

  dzięki szczegółowym informacjom o Państwa produkcie oraz występującym błędzie.

  Bezpośredni kontakt

  z naszym serwisem za pośrednictwem naszej infolinii serwisowej 24/7 lub formularza kontaktowego.

Usuwanie usterek w wersji mobilnej!

Jesteś w podróży i musisz koniecznie skorzystać z usługi usuwania usterek? To żaden problem. Możliwe jest również uruchomienie aplikacji online w przeglądarce internetowej na smartfonie, gdyż została ona zoptymalizowana do obsługi tego typu urządzeń. Jeżeli korzystają Państwo już z aplikacji SEW Product ID App plus, mogą Państwo za jej pośrednictwem przejść do Usuwania usterek.

Oszczędzaj czas i pieniądze korzystając z modułów programu DriveBenefits!

Łatwiejsze kształtowanie procesów oraz ich zoptymalizowana pod względem finansowym realizacja w ramach całego łańcucha tworzenia wartości: od prac inżynieryjnych technicznych po utrzymanie maszyn. W jaki sposób? Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach procesowych DriveBenefits.

Instrukcja D6

1. � Wszystkie roboty wchodz�ce w zakres napraw g��wnych ibie��cych oraz cz�ciowo konserwacji rozjazd�w wykonujes�u�ba drogowa.

2. � �S�u�ba ruchu wykonuje w rozjazdach przydzielonych jejdo utrzymania nast�puj�ce roboty konserwcyjne:
1)� czyszczenie i smarowanie odpowiednimi smarami p�yt�lizgowych w zwrotnicach oraz cz�ci tr�cych zwrotnic izamkni�� zwrotnicowych,
2)� czyszczenie ��obk�w w krzy�ownicach, i kierownicach orazprzestrzeni wolnych pomi�dzy iglicami i opornicami,
3)� dokr�canie �rub i wkr�t�w.

3. � �Do wykonywania czynno�ci konserwacyjnych wymienionychw ust. 2 w s�u�bie ruchu poza pracownikami posterunk�w ruchumog� by� wyznaczeni konserwatorzy rozjazd�w.

4. Roboty konserwacyjne w zakresiew wymienionym w pkt. 2 narozjazdach b�d�cych w dyspozycji innych s�u�b kolejowych(rozjazdy w torach trakcyjnych warsztatowych itp. ) wykonuj�wyznaczeni pracownicy tych s�u�b.

5. � �Oczyszczanie rozjazd�w ze �niegu i lodu powinno by�wykonywane wed�ug zasad okre�lonych w regulaminie stacyjnymwalki ze �niegiem i mrozem.

6. � �Je�eli toromistrz wiedz�c o uszkodzeniu lubnieprawid�owym dzia�aniu rozjazdu, nie mo�e sam natychmiastusun�� usterek �rodkami, kt�rymi rozporz�dza, powiniennajkr�tsza drog� powiadomi� o tym naczelnika sekcji drogowej��daj�c pomocy. Naczelnik sekcji drogowej powiadomiony ouszkodzeniu rozjazdu, lub stwierdziwszy sam uszkodzenie, powinienzarz�dzi� natychmiast napraw�, powiadamiaj�c w przypadkuuszkodzenia rozjazdu wyposa�onego w urz�dzenia sterowaniaruchem kolejowym naczelnika sekcji automatyki, a w raziekonieczno�ci za��da� pomocy oddzia�u drogowego.
Je�li nie ma mo�liwo�ci usuni�cia uszkodzenia lub usterkimaj�cych wp�yw na bezpiecze�stwo ruchu nale�y wprowadzi�niezw�ocznie ograniczenie pr�dko�ci poci�g�w lub zamkni�ciedla ruchu rozjazdu os�aniaj�c rozjazd odpowiednimi sygna�ami ipowiadomi� o tym dy�urnego ruchu.

Nr: NP/2018/04/0308/TAR

Przedmiot zamówienia: Przegląd, konserwacja, usuwanie usterek i awarii SSP i SUG na tłoczniach gazu

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2018-04-26

Data wygaśnięcia: 2018-05-14

CPV:

Osoba kontaktowa: Sylwia Tochowicz (ZA) sylwia. tochowicz@gaz-system. pl +48 146225353

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www. gaz-system. pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania: Zgodnie z załączonym SIWZ
Miejsce uzyskania SIWZ: Strona Zamawiającego www. pl - zakładka,, przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Warunki udziału w Projekcie: 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3. 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu przeglądów i konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru o wartości nie mniejszej niż 30 000, 00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych netto 3. 2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm. ) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. z 2014 r., poz. 1278) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. z 2003 r. nr 89, poz. 828 ze zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. z 2016 r., poz. 1725), w tym: a) co najmniej 2 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5 i 10 (do pkt 5) łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt 2 i 10 (do pkt 2)
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 2 i 10 (do pkt 2) łącznie z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5 i 10 (do pkt 5)
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. personelu. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły,, spełnia" -,, nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 powyżej. VII. (SIWZ) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: formularz,, Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ) 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 ppkt 3. 1) SIWZ. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia (netto), daty wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale VI ust. 2) SIWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia: Brak
Data realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert: 2018-05-14
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) lub w formie elektronicznej na adres e-mail sylwia. pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób będzie skuteczne pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia tej czynności w Portalu Zakupowym.
Termin otwarcia ofert: 2018-05-14
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą: 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Konserwacja i usuwanie usterek Cado Leaf Portable

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Cado Leaf Portable

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Cado Leaf Portable