Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Ge Aem14am

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia GE Aem14am są specjalnie przygotowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z wymogami wszystkim pracownikom służby zdrowia. Instrukcje te obejmują szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania podczas pracy w służbie zdrowia, takie jak postępowanie awaryjne, procedury postępowania w przypadku wykrycia wirusa, procedury dotyczące kontroli jakości i wytyczne dotyczące przestrzegania zasad higieny. Instrukcje te mają na celu zapewnienie, aby pracownicy służby zdrowia działali zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i zgodności, co pozwoli im w pełni wykorzystać swój potencjał i kompetencje w pracy.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Ge Aem14am

Instrukcje medyczne to tablice BHP dedykowane dla placówek medycznych. Należą do kategorii znaków stanowiskowych i zawierają informacje o zagrożeniach dla pracownika i instrukcje obsługi sprzętu medycznego. Powinny znajdować się w widocznym dla personelu miejscu, co znacznie może zminimalizować ryzyko wypadku lub awarii urządzeń.


Jakie są instrukcje medyczne?

Tablice BHP dla służby zdrowia dotyczą procedur, które obowiązują przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu. Określają informacje o właściwym sposobie konserwacji i serwisowania specjalistycznych maszyn oraz instrukcję postępowania w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich działaniu. Aparatura medyczna, obok której powinna znaleźć się adekwatna instrukcja to na przykład aparat do światłoterapii Bioptron, aparat typu diadynamik, aparat Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami oraz aparat rentgenowski.

Instrukcja BHP dezynfekcji

narzędzi i sprzętu medycznego

Instrukcja BHP postępowania

z odpadami medycznymi

Instrukcja BHP przy dezynfekcji

ubrań dla przychodni

Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk

Tablice medyczne określają także sposób postępowania z odpadami, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie i podlegają procedurze unieszkodliwiania. Na instrukcji BHP postępowania z odpadami medycznymi znajduje się dokładny opis ścieżki postępowania z pozostałościami po zabiegach i operacjach.

Instrukcja BHP dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego powinna znajdować się w każdym gabinecie zabiegowym. Zawiera bowiem istotne dla personelu medycznego wskazówki dotyczące właściwego sposobu odkażania instrumentów medycznych. Określa wytyczne, mówiące o zapewnieniu każdemu pacjentowi aseptycznego kompletu narzędzi oraz konieczność sterylizacji sprzętu po każdej wizycie.

Oprócz tego w placówkach medycznych powinny znajdować się tablice BHP informujące o właściwym sposobie mycia rąk oraz o sposobie zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Znaki medyczne przypominają o obowiązkach wynikających z higieny oraz niezbędnych środkach ostrożności.

Jak wyglądają instrukcje medyczne?

Tablice dla służb medycznych zwykle mają białe tło i treść nadrukowaną czarną czcionką. Poza tym zawierają żółte obramowanie. Tekst drukowany jest w dwóch kolumnach podzielonych na akapity. Instrukcje dotyczące właściwego mycia rąk i zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji posiadają dodatkowo infografikę. Czytelne piktogramy doprecyzowują treść zawartą na tablicy, dzięki czemu interpretacja jej zapisów nie pozostawia wątpliwości.


Po co stosuje się instrukcje medyczne?

Oznakowania dla służb medycznych mają za zadanie chronić pracowników placówek i pacjentów przed wypadkami spowodowanymi nieumiejętną obsługą sprzętu oraz używaniem uszkodzonych maszyn. Dzięki instrukcji BHP zawieszonej w widocznym miejscu nieopodal specjalistycznej maszyny pracownik jest świadomy istniejących zagrożeń oraz w porę może zareagować na niewłaściwy tryb działania maszyny.

Nakaz mycia rąk

Nakaz stosowania

kombinezonu ochronnego

Strefa aseptyczna

Ostrzeżenie przed materiałem radioaktywnym

lub promieniowaniem jonizującym

Oznakowania dla placówek medycznych mają także pełnić funkcję informacyjną. Przypominają bowiem o właściwych procedurach obchodzenia się z instrumentami medycznymi oraz częstotliwością ich dezynfekcji. Jest to istotne z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii. Ponadto, doprecyzowują procedury obowiązujące w celu uniknięcia szerzenia się infekcji.

Tablice BHP dla placówek medycznych muszą zatem znajdować się w każdej przychodni i szpitalu, a także prywatnym gabinecie lekarskim. Powinny być adekwatne do obsługiwanego w konkretnym punkcie sprzętu oraz świadczonych usług medycznych.

IB-34001: Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu

IB-34002: Instrukcja BHP przy obsłudze lasera medycznego

IB-34003: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światłoterapii Bioptron

IB-34004: Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa

IB-34005: Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni

IB-34006: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu typu diadynamik

IB-34007: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami

IB-34008: Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego

IB-34009: Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego

IB-34010: Instrukcja BHP przy myciu i odkażaniu rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia

IB-34011: Instrukcja BHP przy myciu i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

IB-34012: Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi

IB-34013: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu inhalacyjnego

IB-34014: Instrukcja BHP przy pracy z substancją chemiczną-formaliną

IB-34015: Instrukcja BHP przy obsłudze ssaka medycznego

IB-34016: Instrukcja BHP przy obsłudze biurka protetycznego (stół dla techników dentystycznych)

IB-34017: Instrukcja BHP przy pracy z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu

IB-34018: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu biostymulacyjnego-laserowego

IB-34019: Instrukcja BHP przy obsłudze lamp SOLLUX i EMITA

IB-34020: Instrukcja BHP przy eksploatacji lampy bakteriobójczej

IB-34021: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu destylacyjnego

IB-34022: Instrukcja BHP przy pracy w sali sekcyjnej

IB-34023: Instrukcja BHP przy obsłudze sterylizatora gazowego (tlenek etylenu)

IB-34024: Instrukcja BHP dla pracowników narażonych na czynniki biologiczne

IB-34025: Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych

IB-34026: Instrukcja BHP przy eksploatacji instalacji gazów medycznych

IB-34027: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu kriostymulacyjnego-bezciśnieniowego

IB-34028: Instrukcja BHP przy wykonywaniu masażu ręcznego

IB-34029: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli ze skroplonym azotem medycznym

IB-34030: Instrukcja BHP przy dezynfekcji termicznej

IB-34031: Instrukcja BHP przy obsłudze kotła do podgrzewania parafiny dla celów leczniczych

IB-34032: Instrukcja BHP przy transporcie i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem medycznym

IB-34033: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu terapeutyczno-ultradźwiękowego

IB-34034: Instrukcja BHP przy kontakcie z lekami cytostatycznymi

IB-34035: Instrukcja BHP dla pracowni stomatologicznej

IB-34036: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli z medycznym podtlenkiem azotu

IB-34037: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu elektrochirurgicznego

IB-34038: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego

IB-34039: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli ze sprężonym tlenem medycznym

IB-34040: Instrukcja BHP przy obsłudze spirometru

IB-34041: Instrukcja BHP na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej

IB-34042: Instrukcja BHP przy pracy z substancją chemiczną-chloramfenikolem

IB-34043: Instrukcja BHP przy dezynfekcji chemicznej

IB-34044: Instrukcja BHP dla pracowników medycznego laboratorium analitycznego

IB-34045: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów LASER IR 904-30 i lasera z aparatem ALPHATRON

IB-34046: Instrukcja BHP dla kierujących pracą personelu medycznego

IB-34047: Instrukcja BHP przy obsłudze pompy infuzyjnej-strzykawkowej

IB-34048: Instrukcja BHP na stanowisku salowej/salowego

IB-34049: Instrukcja BHP przy pracy z substancją chemiczną-estrogenem sterydowym

IB-34050: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli z medycznym dwutlenkiem węgla

IB-34051: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120, S-200, S-300)

IB-34052: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200

IB-34053: Instrukcja BHP dla personelu medycznego

IB-34054: Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich

IB-34055: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu BTL TOPLINE przy stosowaniu pola magnetycznego

IB-34056: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu BTL TOPLINE do leczenia ultradźwiękami

IB-34057: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu EKG

IB-34058: Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika leków w pomieszczeniach inwentarskich

IB-34059: Instrukcja BHP Instrukcja BHP na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz

IB-34060: Instrukcja BHP Instrukcja BHP na stanowiskach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Ge Aem14am

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Ge Aem14am

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Ge Aem14am