Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Cgef3031kbe

Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire CGEF3031KBE to jedna z najbardziej wszechstronnych i wysoce wydajnych lodówek na rynku. Przystosowana do montażu wewnątrz szafy, zawiera wiele przydatnych funkcji, takich jak regulowana temperatura, świeże powietrze, wentylator chłodzący, wyświetlacz LCD i system oświetlenia. Jest wyposażona w szeroką gamę funkcji, w tym wyłącznik czasowy, funkcję automatycznego wyłączania, system łatwego czyszczenia i filtr antybakteryjny. Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire CGEF3031KBE zawiera wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące korzystania z lodówki, w tym informacje na temat jej bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Cgef3031kbe

„Prawdziwi twardziele nie czytają instrukcji”. Czy ego musi przesłaniać zdrowy rozsądek? Czym właściwie jest instrukcja użytkowania? Co ją odróżnia od DTR? Czy jest tym samym co instrukcja obsługi? Jakie są obowiązujące wymagania wobec tego dokumentu? Jakie zmiany zakłada projekt rozporządzenia mającego zastąpić Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE?

Po co właściwie instrukcja

Po pierwsze jest to wymóg prawny. Instrukcja obsługi to jeden z dwóch dokumentów, które, w obszarze europejskiego wspólnego rynku, producent jest zobowiązany do dostarczenia razem z maszyną. Pierwszym jest Deklaracja Zgodności Wspólnoty Europejskiej, stanowiąca niejako paszport maszyny na rynek Unii Europejskiej. Drugim jest właśnie instrukcja obsługi.

Instrukcja stanowi dla użytkownika właściwie jedyne źródło wiedzy o maszynie. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy użytkownik maszyny nie ma bezpośredniego kontaktu z jej wytwórcą.

Instrukcja użytkowania, DTR czy instrukcja obsługi?

Termin Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wywodzi się z uchwały Prezydium Rządu nr 757 z dnia 30. 10. 1954r. Nakazywała ona producentom i importerom urządzeń technicznych dostarczanie razem z nimi dokumentacji „w celu właściwej obsługi i eksploatacji”. W przepisie znajduje się zalecenie odnośnie informacji, jakie ten dokument powinien zawierać.

Zakres informacji wymagany w DTR wg rozporządzenia z 1954r.

Obecnie wymagania dotyczące instrukcji, które powinny być dołączane do maszyn można znaleźć w dwóch przepisach:

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (wprowadzające do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy z późniejszymi zmianami (wprowadzającą do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Narzędziową – obecnie numer 2009/104/WE).

Polskie tłumaczenie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE używa terminu instrukcja obsługi na przełożenie angielskiego zwrotu instruction manual. Rozporządzenie (poz. 1), które wdraża tę dyrektywę do polskiego systemu prawnego określa dokumentację, która ma być dołączana do maszyny jako instrukcje.

Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, par. 58, ust. 1

Z kolei Rozporządzenie dotyczące minimalnych wymagań BHP (poz. 2) pojawia się zwrot użytkowania maszyn.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej „instrukcjami”.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, par. 30, ust. 1

Gdyby brać te różnice literalnie możnaby stwierdzić, że instrukcja obsługi to instrukcja maszyny podlegającej dyrektywie maszynowej, natomiast instrukcja użytkowania to instrukcja maszyny, a właściwie sprzętu roboczego, podlegającego pod rozporządzenie o wymaganiach minimalnych BHP.

Na pewno zaś określenie DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) powinno zniknąć ze współczesnego języka technicznego.

Co powinna zawierać instrukcji obsługi
(wg 2006/42/WE)

Najbardziej konkretna w kwestii zawartości instrukcji dołączanej do maszyny jest Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. W Załączniku 1, w punkcie 1. 7. 4. 2 wymienia wprost minimalny zakres informacji, jaki musi zawierać dokument.

Wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE instrukcja obsługi powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

a) firmę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela,
b) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego,
c) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis,
d) ogólny opis maszyny,
e) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania,
f) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy,
g) opis zamierzonego zastosowania maszyny,
h) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce,
i) instrukcje montażu, instalacji i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakim maszyna ma być zamontowana,
j) instrukcje dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań,
k) instrukcje dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów,
l) informacje dotyczące ryzyka resztkowego istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych,
m) instrukcje w sprawie środków ochronnych jakie musi podjąć użytkownik, we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej,
n) zasadnicze własności narzędzi, które można stosować w maszynie,
o) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awarii,
p) instrukcje mające na celu zapewnienie, że transport, przenoszenie i przechowywanie mogą być przeprowadzane bezpiecznie, z podaniem masy maszyny i jej różnych części, jeżeli są one zazwyczaj transportowane osobno,
q) metodę działania w stosowaną w razie wypadku lub awarii; jeżeli występuje prawdopodobieństwo zablokowania, metodę działania stosowaną w celu przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia,
r) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji, jakich należy przestrzegać,
s) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności,
t) specyfikacje części zamiennych jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów,
u) informacje na temat emisji hałasu,
v) informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące, które może zagrozić osobom, w szczególności posiadającym wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.

Co po zmianie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE?

Projekt rozporządzenia, mającego zastąpić dyrektywę 2006/42/WE, w większości zachowuje wymagania dotyczące instrukcji obsługi. Wprowadza też kilka zmian:

 • Brak obowiązkowej wersji papierowej instrukcji. Przepis zezwala na dostarczenie instrukcji w wersji cyfrowej. Na produkcie lub w dokumentach towarzyszących w takim przypadku musi być umieszczona informacja na temat dostępu do takiej instrukcji. Papierowa forma instrukcji ma być dostępna na żądanie.
 • W przypadku, gdy maszyna może emitować substancje niebezpieczne i nie jest z nią dostarczane urządzenie służące do ich dezaktywacji w treści instrukcji musi pojawić się informacja o wymaganej zdolności tego urządzenia do ich wychwytywania lub filtrowania. Dodatkowo, dla substancji niebezpiecznych pochodzących z maszyny, trzeba będzie podać jedną z następujących charakterystyk:
  • natężenie przepływu substancji,
  • stężenie substancji wokół maszyny
  • skuteczność urządzenia wychwytującego lub filtrującego oraz warunki, których należy przestrzegać, aby utrzymać jego skuteczność w czasie.

Co powinna zawierać instrukcja użytkowania
(wg 2009/104/WE)

Dyrektywa Narzędziowa ma zastosowanie do sprzętu roboczego, który nie podlega dyrektywom nowego podejścia oraz do maszyn wprowadzonych do obrotu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (01. 05. 2004). Dokument jest zaliczany do tak zwanych dyrektyw socjalnych i jest skierowany do użytkowników urządzeń. Jest to znacząca różnica w stosunku do dyrektywy maszynowej, która jest skierowana do producentów lub importerów maszyny.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań nakazuje, aby pracodawca zapewnił pracownikom dostęp do pisemnej instrukcji użytkowania maszyn.

Rozporządzenie podaje wymagania dotyczące treści instrukcji użytkowania. Mają to być informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 1. warunków użytkowania maszyn,
 2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych,
 3. praktyki użytkowania maszyn.

Wyszczególniona powyżej zawartość stanowi niezbędne minimum. Jeśli jest taka potrzeba, treść instrukcji powinna być rozszerzona o zagadnienia mające wpływ na bezpieczne użytkowanie urządzenia.


Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu instrukcji maszyny?

1 Instrukcje obsługi, konserwacji i testowania windy Spis tre ci: Instrukcje dotycz ce konserwacji windy 1 2 Warunki bezpiecznego wykorzystania 3 5 Sterowanie windy 6 9 Plan smarowania Testowanie wind hydraulicznych (podno ników) LIFT COMPONENTS s. r. o., Na Novém Poli 383/3, 733 01, Karviná Staré M sto, tel. :,

2 INSTRUKCJE DOTYCZ CE KONSERWACJI WINDY Spis tre ci: INSTRUKCJE DOTYCZ CE KONSERWACJI WINDY... 1 OGÓLNE INSTRUKCJE KONSERWACJI WINDY... 1 AWARYJNE WYJ CIE OSÓB... 1 OSOBY WYKONUJ CE WYJ CIE (WYZWOLENIE)... 1 a) Winda linowa... 2 b) Winda hydrauliczna... 2 Szczególne instrukcje dla obsługi... 2 OGÓLNE INSTRUKCJE KONSERWACJI WINDY K o n s e r w a c j w i n d y przeprowadza organizacja serwisowa windy p o d ł u g wewn trznych przedpisów i procedur przeprowadzania konserwacji windy organizacji serwisowej Procedury te s zgodne ze zharmonizowanymi normami, dla wind. Serwisowania kabiny w szybie musi by przeprowadzone przez dwóch pracowników organizacji serwisowej windy, którzy si wzajemnie ubezpieczaj, aby zapobiec uwi zienia pracownika w szybie. W przypadku obsługi tylko jedn osob, osoba ta musi by wyposa ona w telefon do komunikacji w przypadku zaci cia. NAWARYJNE WYJ CIE OSÓB A w a r i a z a s i l a n i a albo awaria windy nie stanowi zagro enia dla bezpiecze twa osób znajduj cych si w kabinie. W przypadku awarii zasilania, o wietlenie awaryjne o wietla wn trze kabiny. Naci nij przycisk ALARM na panelu sterowania (z oznaczeniem dzwonka) aby wezwa albo personel obsługi w budynku, która zapewni wyj cie (wyzwolenie) osób. O ile ta nie jest dost pna, naci nij przycisk TELEFON, który aktywuje telefoniczne poł czenie z miejscem, gdzie jest stała słu ba ratownicza. W tym okresie niezb dne jest utrzymanie w kabinie spokoju, powstrzymanie si od wszelkich manipulacji z wyposa eniem windy i poczeka na przyjazd personelu wykonuj cego wyzwolenie. OSOBY DOKONUJ CE WYZWOLENIA Ratowanie ludzi z kabiny windy zezwala si wył cznie osobie przeszkolonej odpowiednio upowa nionej, której nazwisko jest wymienione w ksi dze windy, albo pracownikom upowa nionej organizacji usług. Przeszkolenie osób upowa nionych zapewni organizacja, która przeprowadza monta windy. Osoby te otrzymaj wobec swego podpisu klucz do otwierania awaryjnego. Klucz jest u ywany do otwierania drzwi awaryjnych od platformy docelowej, w wypadku zaistnienia potrzeby ratowania osób Upowa niona osoba musi przechowywa klucz w niedost pnym miejscu, aby zapobiec nadu yciom przez osob nieuprawnion. Po awaryjnym otwarciu drzwi przystankowych i ratowania ludzi, drzwi musz by prawidłowo zamkni te a jest niezbł dne przekona si o tym, e drzwi s prawidłowo zabezpieczone. W razie potrzeby zjechania klatki kabiny na poziom stacji wykonujemy nast puj ce czynno ci LIFT COMPONENTS s. :, 1

3 a) D wig osobowy (winda linowa) Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien z przedziału maszynowni przy pomocy koła r cznego maszyny windy: 1) Przed przesuni ciem jest niezb dne wył czy wył cznik główny windy. 2) Przy pomocy hamulca o podwójnym działaniu uwolni hamulce maszyny windy i drug r k obraca wokół tarczy długo, a klatka kabiny windy przyje d a do poziomu stacji 3) Pozycj t mo na stwierdzi bezpo rednio w maszynowni, według znaków na linach lub o wietlenia kontrolnego - sygnalizacji strefy drzwi. 4) Po przybyciu klatki do stacji przestanie zwolnienie hamulca, prowadz cy prace ratownicze pójdzie do stacji, gdzie została przesuni ta klatka, trójk tnym kluczem specjalnym uruchomi drzwi przystankowe, aby drzwi zostały otwarte, aby ludzie wind mogli swobodnie opu ci. Wwypadku awarii zasilania biegiem jazdy: Je li winda wyposa ona jest w system opuszczenia awaryjnego w celu ratowania ludzi, winda zjedzie do stacji wej ciowej i pasa erowie, naciskaj c na drzwi kabiny mog otworzy drzwi windy i opu ci kabin. b) D wig osobowy (winda linowa) bez maszynowni Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien: 1) Przed przesuni ciem kabiny, jest niezb dne wył czy wył cznik główny windy. 2) Przy pomocy interkomu dwustronnego nawi za kont z lud mi uw zionymi w kabinie oraz informowa ich na temat post pu ich uwolnienia. 3) Przekr ceniem kluczyka, aktywuj system alarmowy, kluczyk znajduje si w rozwodnicy. 4) Przy pomocy d wigni w rozwodnicy oraz odblokowaniem ogranicznika, odhamuj hamulec urz dzenia windy. 5) Za pomoc przycisku jazdy awaryjnej w rozwodnicy, uruchomi jazd kabiny w gór albo w dół 6) Zadzwo organizacj serwisow. c) Winda hydrauliczna Je li zaj ta klatka zatrzymuje si mi dzy stacjami i nie reaguje na inne polecenia, jest dozorca windy powinien: 1) wył czy główny wył cznik windy 2) R cznie nacisn czerwony przycisk na górnej cz ci urz dzenia (po naci ni ciu do rozpoznania przepływ oleju poprzez zawory w urz dzeniu) i transportowa kabin do najbli szej stacji. Pozycj t mo na sprawdzi wprost w maszynowni przy pomocy o wietlenia kontrolnego- sygnalizacji strefy drzwi. 3) Kluczykiem do awaryjnego otwierania odblokowa zamek i pod naciskiem otworzy drzwi. 4) Zadzwo organizacj serwisow. O ile jest konieczne transportowa kabin do górnej stacji, jest dozorca windy powinien: 1) wył czy główny wył cznik windy 2) Podnie pokryw agregatu i pomp r czn transportuj kabin do stacji. 3) Kluczykiem do awaryjnego otwierania odblokowa zamek i pod naciskiem otworzy drzwi.. Wwypadku awarii zasilania biegiem jazdy: Winda zjedzie do stacji wej ciowej i pasa erowie, naciskaj c na drzwi kabiny mog otworzy drzwi windy i opu ci kabin. Szczególne ostrze enie dla obsługi: - Po ka dym opuszczenu maszynowni jest niezb dne zabroni dost pu osób nieuprawnionych - Po awaryjnym otwarciu drzwi szybu nale y je zamkn i upewni si, e s nale ycie zapewnione - K l u c z musi by przechowywany w niedost pnym miejscu, aby niebyło do niego dost pu. LIFT COMPONENTS s. :, 2

4 WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPOATACJI Winda mo e by u ywana tylko do celów, które s tutaj podane i jest zabronione jej nadu ywanie do adnych innych celów. Spis tre ci: WARUNKI BEZPIECZNEJ EXPLOATACJI 3 NIEZBŁ DNE PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA BEZPIECZNEJ I BEZPROBLEMOWEJ EKSPLOATACJI: 3 OBOWI ZKI OPERATORA WINDY 4 NEDOZWOLONY DOST P DO MASZYNOWNI 5 OBCI ENIE KLATKI (KABINY) 5 DOST P DO PLATFORMY 5 WPŁYW NA RODOWISKO NATURALNE 5 ZABRONIONE MANIPULACJE Z WIND 5 Niezb dne podstawowe wymagania dla bezpiecznej i bezproblemowej eksploatacji: - Nie nale y przeci a windy, nale y przestrzega maksymalnego obci enia wskazanego na etykiecie w kabinie. - Upewnij si, aby ładunek lub baga nie przeszkadzały zamykaniu drzwi ani te w inny sposób je nie uszkodziły. - Nie ci gn lub pcha, gdy drzwi windy s otwarte. - Nie my wod kabin albo inne cz ci windy. Je li to konieczne, za pomoc wilgotnej szmatki i potem wysuszy powierzchni. - Nie pozwól wej cia przy pomocy siły do maszynowni windy. Maszynownia je dost pna tylko osobom upowa nionym. - Utrzymuj w czysto ci i wolny dost p do wej cia maszynowni. - O ile sprawdzisz biegiem eksploatacji, zwi kszony hałas, wibracje, dym, zapach albo inne nietypowe zachowania si urz dzenia, zabro jego u ywaniu i niezwłocznie je zgło organizacji serwisowej. - Je eli jakie cz ci urz dzenia przestan prawidłowo wykonywa swoj funkcj, ie jak o wietlenie, wentylacja, dokładno zatrzymywania si albo nieprawidłowe funkcje jazdy, jest konieczne niezwłoczne zgłosi ten fakt organizacji serwisowej. - Winda nei mo e by u ywana do innych celów, ni jest przeznaczona. - W szczeg no ci konieczne jest, aby zapobiec u ywania windy dzieciom bez opieki.! Winda nie powinna by u ywana w przypadku wycieku wody albo ognia w budynku! Ludziom, którzy nie s zdolni do samodzielnej obsługi windy (naprz. dzieci albo osoby niepełnosprawne), musi towarzyszy inna osoba. Winda mo e by u ywana tylko z funkcjonuj cym o wietleniem kabiny. Je li wiatło w kabinie nie wieci, winda winna by wycofana z eksploatacji i jest konieczne zapewni napraw. Niezb dne jest zapobieganie celowej manipulacji biegiem otwierania i zamykania LIFT COMPONENTS s. o., na Novém poli 383/3, Karviná Staré M sto, tel. :, fax:

5 dzwi, w celu unikni cia wci gni cia ubrania albo palców mi dzy panele drzwi lub mi dzy panel i ramy drzwi. Wynik analizy ryzyka spełnia wszystkie kryteria rozporz dzenia rz du 14/99 Zb. i SN EN 81-1, 2 i zgodnie ze wszystkimi warunkami niniejszych wytycznych jest wystarczaj co bezpieczna. OBOWI ZKI OPERATORA URZ DZENIA MECHANICZNEGO Operator windy jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie nale ytego serwisu. Dlatego niezmiernie wa ne jest przed pierwszym uruchomieniem windy zawarcie umowy o wiadczeniu usług kwalifikowan organizacj serwisow. Eksploatacja windy Winda mo e by wykorzystywana wył cznie do celów, dla których została zbudowana, w sposób odpowiadaj cy danym i instrukcjom w dokumentacji. Wentylacja Szybu windy i maszynowni musí by zainstalowana, aby temperatura i wilgo w tych miejscach były utrzymane w zakresie okre lonym w zał czonej dokumentacji. Dokumentacja towarzysz ca windy Musi by przechowywana w dogodnym miejscu, w ka dej chwili dost pna dla upowa nionych lub oprawnionych osób i udost pniona dla dopełnienia i aktualizacji. Bezpieczny dost p do budynku oraz windy musi by zapewniony w przypadku zagro enia lub czynno ci konserwacyjnych. Dost p do windy musi by dost pny jedynie osobom upowa nionym, - osobom nieupowa nionym, dost p winien by zabroniony (np. zamek). Maszynownia, szyb windy, platformy oraz podej cia do maszynowni musz by odpowiednio o wietlone. Pomieszczenia nale ce do windy nie powinny by wykorzystywane do innych celów, ich jak przechowywanie innych przedmiotów, przewodów elektrycznych, rur, itp. Za utrzymanie d wigu b dzie odpowiedzialna kwalifikowana organizacja serwisowa. Serwis awaryjny musi by wykonywany, je li winda jest w w sytuacji awaryjnej. Kabina windy musi by w stałym poł czeniu z miejscem obsługi. Profesjonalne inspekcje i testy elementów bezpiecze stwa oraz innych urz dze windy w celu dokonania oceny ogólnego stanu bezpiecze stwa i funkcjonalno ci windy, w tym kontrola dokumentacji i kwalifikacji personelu Terminy inspekcji i bada s okre lone przez przepis szczególny. Uruchomienie windy po jej usuni ciu z eksploatacji mog przeprowadzi tylko upowa nione organizacje serwisowe. Czyszczenie, smarowanie windy, wymiana uszkodzonych cz ci, kontrola cz ci bezpiecze stwa, mo e przeprowadza tylko organizacja z odpowiednimi uprawnieniami. :, fax:

6 NIEUPOWA NIONY DOST P DO MASZYNOWNI Dost p do maszynowni lub innych miejsc windy, posiadaj tylko osoby upowa nione. Aby zapobiec nieuprawnionemu wej ciu osobom nieupowa nionym, miejsce to jest zamkni te. W sytuacjach nadzwyczajnych, biegiem akcji ratowniczych, konserwacji, itp., s klucze dost pne dla uprawnionych osób, które s informowane pracownikiem serwisowym o nale nym u yciu klucza. Je eli dojdzie do ograniczenia dost pu lub innej jiebezpiecznej sytuacji, fakt ten nale y zgłosi do organizacji serwisowej. OBCI ENIE KLATKI WINDY Klatka windy mo e by obci ona przez osoby, ewentualnie osobami i ładunkiem (baga em itp. ) tylko do masy odpowiadaj ce ud wigu windy. Je li to mo liwe, nale y rozło y obci enie równomiernie na całej powierzchni podłogi. DOST P DO PLATFORMY Dost p do platformy musi by bez przeszkód, powierzchnia podłogi winna by czysta i sucha, dobrze o wietlona, aby unikn zagro enia dla wchodz cych osób. WPŁYW NA RODOWISKO NATURALNE Smary, oleje, detergenty i inne substancje zu yte lub materiały wpływaj ce na rodowisko musz by usuwane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. Za likwidacj odpowiada operator d wigu.. Zu yte cz ci lub cz ci pozostałe po modernizacji i rekonstrukcji stanowi własno wła ciciela urz dzenia maszynowego. ZAKAZANE MANIPULACJE Z WIND Jest zabroniona jakakolwiek manipulacja z wind, która jest sprzeczna z instrukcjami eksploatacji usytuowanych w klatce. Prz ci anie windy jest zabronione. W szczególno ci jest zabronione wej cie osobom nnieupowa nionym: - do ogólnej przestrzeni szybu i podszybia - na klatk windy w maszynowni. Jest zabronione jakiekolwiek manipulowanie (przez osoby nieuprawnione): - Klatk i drzwiami przystankowymi (w tym ich cz ci mechaniczne) - Ka de urz dzenie w maszynowni LIFT COMPONENTS s. :, fax:

7; Sterowanie wind w ogóle Zabrania si u ywania windy do innych celów, ni s zamierzone. Rodzaje sterowania windy s oznaczone nast puj co: Tak jest oznaczone urz dzenie, które jest u ywane Spis tre ci: sterowanie windy Sterowanie proste... 7 Sterowniki na stacjach... 7 Sterowniki w klatce (kabinie)... 7 Interkom dwukierunkowy... 7 Przeci enie windy... 7 Sterowanie windy jednokierunkowe zbiorcze w dół Sterowniki na stacjach... 8 Sterowniki w klatce (kabinie)... 8 Interkom dwukierunkowy... 8 Przeci enie windy... 8 Sterowanie windy - zbiorcze dwukierunkowe selektywne (SIMPLEX)... 9 Sterowniki na stacjach... 9 Sterowniki w klatce (kabinie)... 9 Interkom dwukierunkowy... 9 Przeci enie windy... 9 LIFT COMPONENTS s. :, 6

8 Sterowanie windy- Sterowanie proste Sterowanie proste jest przeznaczone głównie do budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany ruch ze stacji w gór i w dół, bez konieczno ci nast powania osób do kabiny biegiem jedynej jazdy. Sterowniki w stacjach W stacjach s sterowniki kombinowane: Jednego rodzaju sterowniki ze strzałk w gór i w dół s wyposa one lampk kontroln. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy. L a m p k a k o n t r o l n a w s k a z u j e n a potwierdzenie zapisu. Według dania odbiorcy, sterowniki kombinowane w stacjach s wyposa one w wy wietlacz, ewentualnie w sygnalizacj wietln, która wskazuje kierunek jazdy kabiny. Sterowniki w klatce (kabinie) W rodku kabiny znajduje si sterownik kombinowany obejmuj cy central klawiszow dla ka dej stacji, o wietlenie awaryjne, wy wietlacz. Ponadto, s tutaj równie sterowniki DZWONEK, z a m yk a n i a i o t w i e r a n i a d r z w i, interkom dwukierunkowy, ewentualnie dalsze sterowniki. ( naprz.. zamek, chip Dallas - jazda pierwsze stwa,.. ) W kabinie znajduj si te instrukcje do korzystania z windy, wł cznie ze sterowaniem. W wypadku uszkodzenia instrukcji, wady te winny by zgłaszane do organizacji serwisowej. Instrukcje do korzystania z windy (d wigu) instaluje po doko czeniu instalacji firma monta owa, która wind (d wig) buduje. Interkom dwukierunkowy (duplex) Interkom dwukierunkowy jest przeznaczony do awaryjnego poł czenia głosowego kabiny z słu b awaryjn. Po aktywacji urz dzenia, jednostka stopniowo wybiera numery telefoniczne, które ma zapisane w pami ci. W wypadku poł czenia z drug stacj, dalsze numery nie s ju wybierane. Mo na wi c wzajemnie komunikowa. Ustawienie interkomu dwukierunkowego odbywa si na podstawie dokumentacji produkcyjnej, która jest doł czona do interkomu. Przeci enie windy U windy hydraulicznej Przeci enie jest wykrywane przez czujnik ci nienia w jednostce hydraulicznej. U windy linowej Przeci enie jest wykrywane czujnikiem tenzometrycznym na ramie klatki kabiny. Podczas przeci enia windy, pasa erowie s informowani oznaczeniem na wy wietlaczu windy - gdzie jest wy wietlony napis: Przeci one. Podczas przeci enia windy s spełnione warunki EN 81 2 S e c drzwi automatyczne windy s w pełni otwarte, drzwi manualnie otwieralne nie s zabezpieczone, winda nie mo e by uruchomiona. Instrukcje dla pasa erów windy, jak post powa w przypadku przeci eniu windy, s podane na umiejscowionej w kabinie tabeli, która jest cz ci instrukcji do korzystania z windy (d wigu). :, 7

9 Sterowanie windy- Sterowanie zbiorcze jednokierunkowe w dół Sterowanie zbiorcze jednokierunkowe jest przeznaczone przedewszystkim dla budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany transport ze stacji na gór i w dół a z poszczególnych kondygnacji budynku w dół. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy w gór lub w dół, o ile jedzie winda w dół, mo na zatrzyma wind i przyst pi do kabiny, je eli nie jest w pełni zapełniona. Sterowniki kombinowane w stacjach s wyposa one w wy wietlacz, ewentualnie w sygnalizacj wietln, która wskazuje kierunek jazdy kabiny, ew. dalszy kierunek jazdy. :, 8

10 Sterowanie windy- Zbiorcze dwukierunkowe selektywne - SIMPLEX Sterowanie zbiorcze dwukierunkowe selektywne jest przeznaczone przedewszystkim dla budynków mieszkalnych, gdzie jest przewidywany transport ze wszystkich stacji na gór i w dół i z liczn cz stotliwo ci wezwa windy. Sterowniki w stacjach W stacjach s sterowniki kombinowane: Z dwoma centralami klawizowymi ze strzałk w gór i w dół, s wyposa one lampk kontroln. Sterownik słu y do wezwania klatki kabiny dla wymaganej jazdy w gór lub w dół, ewentualnie naprz. kiedy jest winda w ruchu, do jej zatrzymania w stacji i wej cia do kabiny, o ile nie jest zapełniona. :, 9

11 Akcesoria WINDY Nap d hydrauliczny kontrola stanu oleju wł cznie dopełnienia wymiana oleju ODCHYLAJ CE / TRANSFEROWE ROLKI czop ( ło ysko) dopełnienie tłuszczu OGRANICZNIK PR DKO CI (OR) ło ysko wahadła i z powierzchni lizgow ło ysko rolki OBCI NIKI OR ło ysko rolki sworznia wł cznie z powierzchni lizgow SZYBOWE I KABINOWE DRZWI Wszstkie stawy mechaniczne i sworznie (kołki) wł cznie z zamykaczem drzwi PLAN SMAROWANIA Winda hydrauliczna 4x / rok 2x / rok 1x / rok 1x / 3 roky Typ oleju, smaru Shell VG46 Olej hydrauliczny T - K3 OL - J4 T - K3 OL - J4 T - K3 OL - J4 PROWADNICE I PROGI NIESMAROWA! KRZYWA WYCHYLUJ CA I MAGNES Sworznie (kołki) i amortyzator OL - J4 JEDNOSTKI D WIGNI W SZYBIE Sworznie (czopy), d wignie i rolki, koniki OL - J4 MECHANIZM PRZECHWYTYWANIA kliny, segmenty, powierzchnie lizgowe OL J4 rolkowy chwytacz jednokierunkowy MECHANIZM PRZECHWYTYWANIA kliny, segmenty, powierzchnie lizgowe chwytacz lizgowy SHELL Vitrea OIL 32 chwytacz dwukierunkowy ORGANY NO NE Liny no ne, lina OR ELASKON ZAWIASY LIN Czop (sworznia) wahadła / powierzchnie OL - J4 lizgowe regulatora napi cia lin PROWADNICE KLATKI i PRZECIWCI ZAR szcz ki chwytacza z nylonow okładzin chwytacz rolkowy jednokierunkowy (czyszczenie filtra oleju w razie potrzeby) OL - J4 PROWADNICE KLATKI i PRZECIWCI ZAR U szcz k zawiasowych eliwowych szcz ki chwytacza z nylonow okładzin chwytacz lizgowy, chwytacz dwukierunkowy (czyszczenie filtra oleju w razie potrzeby) Zał czniki: karty bezpiecze stwa zalecanych olejów i tłuszczów Tłuszcz - K3 / Oleje smarowe - J4 / Shell VG46 / SHELL Vitrea OIL 32 SHELL Vitrea OIL 32 LIFT COMPONENTS s. :, 10

12 TESTOWANIE WIND HYDRAULICZNYCH Test zaworu bezpiecze stwa na cylindrze Zawory bezpiecze stwa na cylindrze ograniczaj pr dko kabiny podczas jazdy w dół, olej przepływa przez zmniejszony przekrój poprzeczny, w trakcie jazdy w gór, przepływ oleju nie jest ograniczony. Urz dzenie jest zaprojektowane ze współczynnikiem bezpiecze twa wi kszym ni 6 przy ci nieniu statycznym do 4 Mpa. Mo e by zainstalowane w czterech pozycjach obróconych o k t 90 stopni. Przebieg testu 1. Prze lij w pełni załadowan kabin w gór. 2. Zaci nij rub 2 na bloku steruj cym i uwolnij rub Wy lij w pełni załadowan kabin w dół, klatka (kabina) b dzie porusza si z pr dko ci wy sz, ni nominalna. Zawór bezpiecze twa b dzie funkcjonowa, kiedy szybko kabiny przew szy warto nominaln o wi cej ni 30% i zatrzyma klatk. zastaví klec. 4. Utaw ruby regulacyjne do pierwotnej pozycji. W razie, kdyby nie doszło do obni enia pr dko ci, niezbł dne jest ustawi spr yny rub regulacyjn na obudowie zaworu bezpiecze stwa. Post pujemy, e test jest powtarzan zawsze po ka dym obrocie o 1/4 obrotu, długo, a zawór działa niezawodnie. Sprawdzenie ci nienia roboczego Kontrola ci ienia roboczego jest przeprowadzane biegiem eksploatacji próbnej na manometrze jednostki nap dowej Maksymalne ci nienie robocze podane jest dokumentacji technicznej klienta (zleceniodawcy) Kontrola nadci nienia Zamknij doprowadzanie oleju prez ustawienie d wigni zaworu odcinaj cego. Daj polecenie w pełni załadowanej kabinie do jazdy w gór. Klatka windy pozostanie na miejcu a ci nienie oleju nie powinno przekroczy maks. warto ci 1, 6 x ci nienia roboczego. Po uko czeniu testu, wró d wigni zaworu do pozycji wyj ciowej. Test chwytaczy Kontrola chwytaczy jest dokonywana z nap dem po rednim. Windy te s wyposa one w ogranicznik pr dko ci lub sprz t specialistyczny dla prób chwytaczy (bezpiecze stwa). o., na Novém Poli 383/3, Karviná Staré M sto, tel. :, 12

13 UWAGI DLA INSTALATORÓW Pozycje czujników z szybko ci wysokiej do niskiej powinny by 1, 5 a 2 razy pr dko ci roboczej. Przykład: v = 0, 4 m. s -1 0, 4 x (1, 5-2) = 0, 6-0, 8 m Je st to odległo niezbł dna do prawidłowego zamkni cia zaworu. To powinno by sprawdzane przedzabiegiem w celu ustawienia (dostosowania) zaworów. Kierunek w gór 1. Klatka si nie podnosi uwolni rub 7 2. Szybki i ostry rozjazd dokr ci rub 7 3. Wysoka pr dko jest zbyt mała uwolni 3 4. Wysoka pr dko jest zbyt wielka dokr ci 3 Kierunek na gór i w dół 1. Przej cie z wielkiej szybko ci na nisk jest zbyt ostre dokr ci 4 2. Przej cie z wielkiej szybko ci na nisk jest zbyt małe uwolni 4 3. Mała pr dko jest zbyt niska uwolni 6 4. Mała pr dko jest zbyt wysoka dokr ci 6 Kierunek w dół 1. Pró na kabina nie jedzie w dół uwolni 6 2. Kabina idzie w dół po krokach uwolni 6 Mała pr dko jest niska) 3. Wysoka pr dko jest zbyt mała uwolni 3, dokr ci Wysoka pr dko jest zbyt wielka dokr ci 3, uwolni Zbyt szybki rozjazd (start) dokr ci U Ci nienie bezpiecze stwa 1. Normalnie wynosi 1, 6 razy ci nienia roboczego ustawienie rub 5 dokr ci 5 do podwy szenia ci nienia uwolni 5 do obni enia ci nienia LIFT COMPONENTS s. :, 13

1 Instrukcja użytkowania obiektu Inwestycja: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE NA POTRZEBY PROTOTYPOWNI I POMIESZCZEŃ KOMPLEMENTARNYCH BUDYNKU POSTOCZNIOWEGO G-321 POŁOŻONEGO W GDYNI PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 3 WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (dz. Nr 67/1, 44/1 obręb 0002 Gdynia) Inwestor: Gmina Miasta Gdynia Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia Wykonawca: DEKPOL S. A. ul. Gajowa 31; Pinczyn 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 6 II. Przedmiot Instrukcji 6 III. Informacje ogólne IV. Przeglądy (okresowe kontrole) 7 1. Warunki wykonywania przeglądów na podstawie wytycznych zawartych w Prawie Budowlanym i Warunkach Technicznych 8 2. Obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych 9 V. Instrukcje konserwacji Konstrukcja obiektu Konstrukcja żelbetowa Konstrukcja stalowa Ściany Ściany murowane (gazobeton) Ściany g-k Elewacja Elewacja wentylowana Elewacja lekko-mokra Fasady szklane Dach Pokrycie z papy Obróbki blacharskie Orynnowanie Posadzki Posadzki przemysłowe Posadzki wewnętrzne Posadzki zewnętrzne Wykładzina PCV Ślusarka i stolarka Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa Drzwi stalowe Drzwi drewniane 21 2

3 7. 4 Brama segmentowa Wykończenie ścian Tynki Powłoki malarskie Okładziny ceramiczne Sufity Sufit modułowy ROCKFON Sufit pełny g-k Elementy wykończenia Balustrady Wycieraczki Zabudowy HPL Parapety PCV Wyposażenie Wyposażenie sanitariatów Sprzęt AGD Meble Teren zewnętrzny Zieleń Nawierzchnie z kostki betonowej Instalacje elektryczne Zasilanie obiektu Linia NN Zespół prądotwórczy Rozdzielnica główna Rozdzielnica przeciwpożarowa Rozdzielnice obiektowe Trasy kablowe UPS Instalacja oświetlenia Instalacja odgromowa 43 3

4 14. Instalacje teletechniczne System wykrywania gazu System Sygnalizacji Pożaru Dźwiękowy system ostrzegawczy Instalacja Kontroli Dostępu Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu Instalacja alarmowa łazienkowa Instalacja Telewizji Dozorowej CCTV Centrala telefoniczna Instalacje sanitarne Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacyjna Instalacja hydrantowa Instalacja gaśnicza Węzeł cieplny, instalacja CO i CT Elementy i urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji Instalacja wentylacji mechanicznej Centrale wentylacyjne Agregaty chłodnicze do central Króćce przyłączeniowe Przepustnice Filtry Wymienniki ciepła Wentylatory do central Silniki Rozdzielnice zasilająco-sterownicze Kanały wentylacyjne i kształtki Wentylatory kanałowe RM Klapy odcinające normalnie otwarte KLP Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe Klimatyzatory Instalacja zabezpieczenia dróg ewakuacji przed zadymieniem 83 4

5 Wentylatory napowietrzające NAP i NAP Pozostały zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia Wentylatory wspomagające upust UP01 i UP Wentylatory oddymiające ODD Klapy upustowe KLU i klapy napowietrzające KLN Klapy dymowe normalnie zamknięte KLD Zawory odcinające ppoż. ZP Urządzenie VRF Kurtyny powietrzne Urządzenia dźwigowe Windy osobowe, winda osobowo-towarowa Winda towarowa Platformy dla niepełnosprawnych Podnośnik nożycowy 101 5

6 I. Wstęp Niniejszy dokument zawiera najważniejsze zasady umożliwiające prowadzenie właściwej eksploatacji i konserwacji, pozwalającej na utrzymanie Inwestycji w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie przyszłego użytkowania i w okresie gwarancji. Instrukcja przeznaczona jest dla Zamawiającego. Uwagi: Instrukcja Użytkowania Obiektu jest informacją Zespołu Budowy dla użytkowników, nie wyczerpuje i nie zastępuje instrukcji producentów, przepisów, norm i atestów. Instrukcja Użytkowania Obiektu nie stanowi aneksu ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje niezawarte w niniejszym opracowaniu należy rozpatrywać łącznie z zasadami Prawa Budowlanego i stosownym rozporządzeniami. II. Przedmiot instrukcji Celem niniejszej Instrukcji jest wskazanie obowiązków oraz przybliżenie zagadnień prawidłowej eksploatacji, obsługi, serwisowania, przeglądania, użytkowania i konserwacji przedmiotu Inwestycji Zamawiającemu (przez Zamawiającego należy rozumieć Inwestora, przedstawiciela Inwestora oraz każdą inną osobę na zamówienie której Dekpol S. wykonał roboty budowlane z zakresu umownego, ich następców prawnych oraz posiadaczy i użytkowników Inwestycji), obsłudze, zarządcy, użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z Inwestycji. Zagadnienia w niej poruszone nie stanowią jedynej bazy wiedzy i są jedynie uogólnieniem szczegółowych warunków gwarancji na poszczególne elementy Inwestycji. Dokument nie zwalnia Inwestora i innych osób korzystających z Inwestycji, z warunków zawartych w szczegółowej karcie gwarancyjnej jak i instrukcji użytkowania poszczególnych elementów oraz obowiązków nakładanych właściwymi przepisami obowiązującego prawa. Wykonywanie przebudów, dobudów i modernizacji ingerujących w istniejące elementy Inwestycji są zabronione bez zgody Dekpol S. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów Inwestycji wymagają zgody Dekpol S. Wszystkie osoby obsługujące, zarządzające, użytkujące i korzystające z przedmiotu Inwestycji muszą zapoznać się z w/w instrukcjami, elementami wyposażenia i muszą zostać odpowiednio przeszkolone, lub jeśli wymaga tego prawo, muszą posiadać potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Niniejsza instrukcja nie zawiera informacji na temat eksploatacji oraz użytkowania elementów Inwestycji, które zostały zlecone przez Inwestora innym podmiotom i nie obejmowały zakresu umownego Generalnego Wykonawcy Dekpol S. 6

7 III. Informacje ogólne Obiekt (a także związane z nim urządzenia towarzyszące, parkingi, drogi oraz tereny zielone, wpusty, studnie itp. ) winny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wynikający z przepisów państwowych, w szczególności z: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz dokumentów z nimi związanych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej, a w szczególności z DTR, założeń projektowych i norm obciążenia, zaleceń Projektanta oraz Producentów poszczególnych urządzeń i elementów, zasad sztuki budowlanej, wymagań ochrony środowiska i należytej staranności, umów o roboty budowlane zawartych w celu wykonania Inwestycji pomiędzy, Zamawiającym ( Gmina Miasta Gdynia Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa), a Wykonawcą (Dekpol S. A) niniejszej Instrukcji, a w szczególności: wszelkie urządzenia należy użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcjami obsługi producentów oraz stosować się do wymogów producentów zawartych w kartach gwarancyjnych. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku przyszłych roszczeń gwarancyjnych do Dekpol S. A jako Wykonawcy. w odniesieniu do urządzeń wymagających okresowego autoryzowanego przeglądu na użytkowniku ciąży spełnienie wymogów niezbędnych do zachowania pełnego czasookresu gwarancji, chyba że umowa stanowi inaczej. Wiązać się to może z koniecznością odpłatnych przeglądów autoryzowanych serwisów, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urządzeń lub zapewnienia zapasu części zamiennych (wkłady filtracyjne, zapasowy osprzęt elektryczny, itp. ). Wszelkie urządzenia należy użytkować zgodnie z dokumentacjami techniczno ruchowymi lub Instrukcjami obsługi producentów oraz stosować się do wymogów producentów zawartych w kartach gwarancyjnych. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku przyszłych roszczeń gwarancyjnych do Wykonawcy. W odniesieniu do urządzeń wymagających okresowego autoryzowanego przeglądu na użytkowniku obiektu ciąży spełnienie wymogów producentów urządzeń, (DTR, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne), niezbędnych do zachowania pełnego czasookresu gwarancji. Wiązać się to może z koniecznością odpłatnych 7

8 przeglądów autoryzowanych serwisów, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urządzeń lub zapewnienia zapasu części zamiennych (wkłady filtracyjne, zapasowy osprzęt elektryczny, itp. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych np. za usuwanie zalegającego na dachach śniegu ( Dz. U. z 2007r. Nr 99, poz. 665). Niezwłocznie po rozpoczęciu użytkowania obiektu, Inwestor/Użytkownik powinien podpisać stosowne umowy serwisowe (na przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne) z autoryzowanym serwisem, chyba, że umowa stanowi inaczej. Podpisanie niniejszej umowy jest niezbędne w celu zachowania udzielonej gwarancji. Konserwację w okresie użytkowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Techniczno- Ruchową /Instrukcja Użytkowania zawartą w dokumentacji powykonawczej (TOM VI) IV. Przeglądy (okresowe kontrole) 1. Warunki wykonywania przeglądów na podstawie wytycznych zawartych w Prawie Budowlanym i Warunkach Technicznych Zgodnie z art ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. Nr 120, poz. 1134). Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania aż do rozbiórki obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument, będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła oraz cechować się jednoznacznością i zwięzłością. Wpisy w książce powinny być wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie. Wpisów dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany. Błędnych wpisów nie wolno zamalowywać, wydrapywać ani zaklejać. 8

9 2. Obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych Zgodnie z zapisami ustawy obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2, oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2, co najmniej dwa razy w roku w terminach od 31 maja do 30 listopada (Dz. nr 99 Ustawa z dnia 10 maja 2007r. poz. 665) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące, działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Co najmniej raz na 5 lat budynki należy poddawać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu: stanu sprawności technicznej, wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Właściwy organ może - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska - nakazać przeprowadzenie, w każdym terminie, kontroli stanu technicznego a także zażądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Kontrolę techniczną obiektów budowlanych można powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Należy jednak pamiętać, że im obiekt bardziej skomplikowany lub stwarzający w przypadku awarii lub katastrofy istotne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, tym wyższe muszą być kwalifikacje osoby dokonującej okresowej kontroli. W takim przypadku powinny to być osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające zarówno uprawnienia do projektowania, jak i kierowania, a w szczególnych wypadkach posiadające uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Kontrole obejmują następujące elementy lub instalacje budynku: elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne, na niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne), instalacje elektryczne i piorunochronne, 9

10 stan sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyka obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim, dla przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż podano wyżej, może zostać określony w szczegółowych przepisach prawa budowlanego oraz w instrukcjach eksploatacji obiektu. Kontrole stanu technicznego powinny zostać zakończone protokołami. Każdy protokół musi posiadać swój numer rejestracyjny, ale numeracja protokołów jest dowolna i nieograniczona przepisami prawa. Należy jednak stosować taką numerację, która umożliwi ich jednoznaczną identyfikację. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest przypisywanie im kolejnych numerów, niezależnie od rodzaju i zakresu protokołu. Protokół powinien zawierać informacje o: terminie i zakresie przeglądu, osobie przeprowadzającej przegląd, wyniku przeglądu, terminie, w jakim powinien zostać dokonany kolejny przegląd, pracach, jakie należy wykonać w celu utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu, terminie, w którym prace te powinny zostać wykonane, Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, jest obowiązany w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole kontroli 10

11 obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Należy dokonywać przeglądów (tj. podstawowych i rozszerzonych kontroli), czyszczenia, utrzymania konserwacji obiektu tj. prowadzić działania wskazane w niniejszej instrukcji, dokumentach w niej przywołanych lub z nimi związanych, z odpowiednią częstotliwością. W przypadku braku jej innego określenia winny być one wykonywane nie rzadziej niż 2 razy w roku, w okresie marzec maj i wrzesień październik, a przeglądy rozszerzone nie rzadziej niż co 3 lata. Czynności przewidziane przed sezonem zimowym należy wykonać od września do 30 października, a przewidziane do wykonania po sezonie zimowym należy wykonać od 15 marca do 30 maja. Przeglądy (okresowe kontrole) winny być dokonywane w sposób wskazany w art. 62 ustawy Prawo budowlane (tj. m. in. przez osoby posiadające odpowiednie do tego uprawnienia, np. dodatkowo winny odbywać się przeglądy w okresie zimowym i w przypadkach ekstremalnych warunków pogodowych. Przeglądy muszą być prowadzone w regularnych odstępach czasu, w sposób umożliwiający wykrycie ewentualnych nieprawidłowości: uszkodzeń, erozji, przecieków, korozji, zarysowań, zanieczyszczeń, niedrożności, utraty parametrów (starzenia się materiałów), ubytków, braków (elementów, łączników itd. ), estetyki, zagrożeń środowiska, braku realizacji zaleceń z przeglądów poprzednich, potrzeby wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu albo jego części itd., a w okresie zimowym zalodzeń i zalegania śniegu. 11

12 V. Instrukcje konserwacji 1. Konstrukcja obiektu 1. 1 Konstrukcja żelbetowa Celem utrzymania elementów żelbetowych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania należy wykonywać systematycznie przeglądy okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz instrukcją eksploatacji i użytkowania obiektu. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję żelbetową bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów budynków powodujące zwiększenie projektowanego obciążania konstrukcji wymagają zgody projektanta. Przypadki stwierdzenia nadmiernych ugięć stropów (efektem, czego mogą być uszkodzenia ścianek działowych, odpadanie tynku, uszkodzenia posadzek) oraz zarysowań (niewłoskowatych) płyt stropowych należy zgłosić Wykonawcy w trybie pilnym 1. 2 Konstrukcja stalowa Celem utrzymania elementów żelbetowych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania należy wykonywać systematycznie przeglądy okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz instrukcją eksploatacji i użytkowania obiektu. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję stalową bez zgody projektanta. Wszelkie zmiany sposobu użytkowania elementów budynków powodujące: - zwiększenie projektowanego obciążania konstrukcji, - ingerencję (spawanie, skracanie, wydłużanie, itp. :) w konstrukcję nośną wymagają zgody projektanta. Obiekt powinien być użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, oraz utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nie można dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego własności użytkowych i sprawności technicznej 12

13 2. Ściany 2. 1 Ściany murowane (gazobeton) Ingerencja w ściany (np. wkuwanie instalacji wod-kan lub inne) może spowodować utratę parametrów akustycznych, cieplnych, oraz nośnych. Ważne jest, aby ściany nie były poddawane obciążeniom większym niż wynika to z norm i projektu. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich. Nie wymagają szczegółowych zabiegów konserwacyjnych, niezbędne jest wykonywanie systematycznych przeglądów okresowych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i instrukcją eksploatacji i użytkowania obiektu. 2. 2 Ściany g-k Ściany nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Ewentualne naprawy wymagają indywidualnego podejścia i mogą być wykonywane wyłącznie przez jednostkę autoryzowaną. Nie należy ścian poddawać obciążeniom większym niż wynika to z norm i projektu. Warunki eksploatacji i użytkowania: Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w elementy nośne ścian i obudów, w szczególności elementy podkonstrukcji. Tego typu operacje może wykonywać jedynie jednostka autoryzowana. Zabrania się wycinania otworów w ścianach. Wszelkie prace związane z otworowaniem może wykonywać wyłącznie jednostka autoryzowana. Lekkie wiszące obciążenia mocujemy z pomocą wieszaków do obrazów mocowanych gwoździami w płycie poza konstrukcją nośną. Wieszak mocowany za pomocą jednego gwoździa można obciążyć do wartości 0, 05 kn, dwóch gwoździ 0, 10 kn, trzech gwoździ 0, 15 kn. Dla obudów obciążenia należy zredukować o 50%. Obciążenia wspornikowe mocujemy za pomocą rozprężnych dybli z tworzywa sztucznego lub rozprężnych dybli rozporowych z metalu. Wielkość obciążenia wspornikowego nie może przekraczać 0, 4 kn/mb ściany w dowolnym miejscu (w przypadku obudów wielkość tą redukujemy o 50%). Dyble powinny być mocowane w płycie poza konstrukcją nośną. Rozstaw dybli nie powinien być mniejszy niż 7, 50cm. Ściany i zabudowy należy chronić przed wilgocią, oraz niską i zmienną temperaturą. Zalane i później suszone płyty gipsowe, jak również utrzymywane w zmiennej temperaturze mają tendencję do zmiany objętości co może prowadzić do powstawania spękań na ściankach GK. Należy utrzymywać stałą temperaturę pokojową, oraz częstą i regularnie wentylować pomieszczenia. 13

14 Spękania i uszkodzenia powstałe na skutek zaniechań wyżej opisanych zaleceń nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych 3. Elewacja 3. 1 Elewacja wentylowana Kontrola okładzin zewnętrznych powinna być przeprowadzana minimum raz w roku oraz po wystąpieniu ekstremalnych warunków atmosferycznych (silne wiatry, gradobicia, itp. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń obudów elewacyjnych teren przy elewacji w rejonie uszkodzenia należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP. Napraw i wymiany paneli może przeprowadzać jedynie firma specjalizująca się w produkcji i montażu wentylowanych okładzin elewacyjnych. 3. 2 Elewacja lekko-mokra Należy prowadzić kontrole okresowe, których zakresem należy objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku jak również estetykę budynku i jego otoczenia. Powinny być one dokonywane, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności z częstotliwością wynikająca z Prawa Budowlanego i instrukcji: Poniżej podane są wskazówki dotyczące konserwacji systemu oraz wykaz czynności, które standardowo należy wykonać podczas każdego przeglądu systemu: należy przede wszystkim dbać o jej czystość, unikać uszkodzeń mechanicznych i jak najszybciej reagować na zauważone usterki w celu zabezpieczenia układu ociepleniowego przed narastaniem uszkodzeń, właściwa eksploatacja, unikanie uderzeń i szorowania po elewacji, zarówno przez użytkowników, jak i np. drzewa i krzewy rosnące w bezpośredniej bliskości budynku, chroni ją przed zabrudzeniami, zarysowaniami i przebiciem, odpowiednia dbałość o czystość ocieplonej elewacji nie pozwala na gromadzenie się na jej powierzchni zanieczyszczeń atmosferycznych oraz pochodzących z najbliższego otoczenia budynku. Odpowiednio częste mycie elewacji wodą z ewentualnym zastosowaniem środków myjących pomaga w zachowaniu jej estetycznego, świeżego" wyglądu, niewielkie zauważalne z upływem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego procesu odbarwiania farb i tynków na skutek promieniowania. Niektóre pigmenty znajdujące zastosowanie w farbach elewacyjnych i tynkach cienkowarstwowych, mogą ulegać powolnemu, nieznacznemu rozkładowi chemicznemu, którego następstwem jest zmiana wybarwienia powłoki. Z reguły bardziej zauważalne są przebarwienia elewacji o intensywnym kolorze. Jest to zjawisko normalne, a zatem z 14

15 biegiem czasu, w sytuacji, gdy z jakichkolwiek względów koniecznym jest ponowne przemalowanie fragmentu elewacji. 3 Fasady szklane Konserwacja profili aluminiowych oraz szyb, dla utrzymania dobrego stanu technicznego ogranicza się głównie do mycia ich w regularnych odstępach czasu. Na obszarach miejskich i przemysłowych, ściany regularnie spłukiwane wodą deszczową wymagają czyszczenia minimum dwa razy w roku. Każdorazowe mycie elewacji powinno być odnotowane w książce obiektu. Do czyszczenia malowanych powierzchni profili należy stosować letnią wodę z dodatkiem łagodnego detergentu o odczynie obojętnym. Gąbka do zmywania nie powinna być twarda i szorstka. Po umyciu konstrukcję trzeba dokładnie opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha (delikatną tkaniną). Nie należy używać płynów na bazie związków alkalicznych i kwasów. Nie należy myć powierzchni, zwłaszcza lakierowanych jeżeli są lub niedawno były wystawione na działanie wysokiej temperatury. Do czyszczenia szyb należy używać letniej wody z dodatkiem nieagresywnych środków myjących, przeznaczonych do mycia szyb. Przy czyszczeniu powierzchni szklanych należy unikać środków i narzędzi ściernych typu pasty ścierne, wiórki metalowe, szczotki druciane i proszki do szorowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na mycie szyb matowych. Szyby te myjemy jedynie letnią wodą bez środków chemicznych. W trakcie mycia powinien być jednocześnie dokonany przegląd stanu technicznego. 4 Dach 4. 1 Pokrycie z papy Dbając o trwałość i szczelność pokrycia dachowego, nie należy zapominać o jego regularnym czyszczeniu i przeglądach technicznych. Zgodnie z ustawą z (Prawo Budowlane, Rozdział 1 Art. 62) właściciel budynku powinien dokonywać okresowych kontroli stanu technicznego elementów budynku, w tym również pokrycia dachowego i systemu odwodnienia dachu co najmniej jeden raz w roku, a zauważone usterki usuwać. Kontrola stanu technicznego jest dokonywana poprzez osoby upoważnione i wykwalifikowane. Kompleksowy przegląd dachu powinien obejmować sprawdzenie stanu pokrycia i kontrolę jego konstrukcji (która po zimie nierzadko wymaga naprawy), reżim temperaturowo-wilgociowy, stan pomieszczeń górnej kondygnacji. Najbardziej narażone na zniszczenia są łączenia poszczególnych części pokrycia dachowego oraz połacie z wystającymi elementami. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na stan obróbek. Uszczelniacze dekarskie, którymi zabezpieczone są te elementy, bardzo często wykruszają się 15

16 wraz z upływem czasu, powodując przeciekanie pokrycia. główną zasadą prawidłowej eksploatacji dachu jest systematyczna kontrola jego stanu. Po silnych ulewach, wiatrach, a w szczególności zimą, gdy zalega znaczna pokrywa śnieżna należy przeprowadzić dodatkowe kontrole dachu. Ogólne zasady eksploatacji dachu płaskiego: nie dopuszczać do gromadzenia śmieci i pyłów na pokryciu dachowym nie dopuszczać do działania rozpuszczalników organicznych, benzyny i olejów na pokrycie dachowe przy stwierdzeniu pęcherzy na pokryciu dachowym natychmiast je likwidować; jak najszybciej usuwać usterki pokrycia dachowego nie dopuszczać do zaśmiecania elementów systemu odwodnienia i utworzenia dużych stref zastoju wody na dachu nie dopuszcza się do zalegania śniegu w strefach gromadzenia worków śnieżnych. nie dopuszcza się montażu, magazynowania, ustawiania i przechowywania urządzeń, przedmiotów oraz elementów na dachu (stropodach), które w jakimkolwiek stopniu spowodują jego obciążenie bez uzyskania pisemnej zgody projektanta konstrukcji budynku oraz Generalnego Wykonawcy, firmy Dekpol S. nie dopuszcza się ingerencji w poszycie dachu bez pisemnej zgody Generalnego Wykonawcy, firmy Dekpol S. 4. 2 Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie nie wymagają żadnych prac konserwacyjnych. Kontroli w trakcie przeglądu należy poddawać miejsca, przy których nastąpiła ingerencja w strukturę obróbek blacharskich (łączenie, demontaż), mocowanie do attyki, łączenie kolejnych arkuszy, pewność zamocowania obróbek oraz ich szczelność. Wszelkie prace takie jak np: odśnieżanie, mycie fasad powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający mechaniczne uszkodzenie obróbek blacharskich. 3 Orynnowanie Aby orynnowanie spełniało swoją funkcję musi być przede wszystkim szczelne i drożne. W tym celu należy regularnie sprawdzać jego stan techniczny przynajmniej raz w roku. Wstępne oględziny systemu orynnowania najlepiej jest przeprowadzić zaraz po pierwszych roztopach. Zalegający śnieg i lód mogą spowodować drobne uszkodzenia rynien lub rur spustowych, które dalej mogą przyczynić się do złego funkcjonowania całego systemu. Warto również sprawdzić czy w newralgicznych miejscach nie nazbierały 16

17 się zanieczyszczenia, w konsekwencji ograniczające przepustowość orynnowania. Część czynności może być wykonana samodzielnie. Osadzające się na ściankach rynien błoto najlepiej likwidować źródłem wody, uprzednio wymiatając je szczotką. Usuwanie zanieczyszczeń powinno przeprowadzać się skrupulatnie, unikając używania ostrych narzędzi, które mogą doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych powłoki orynnowania. Rury spustowe udrożnimy także za pomocą strumienia wody, najlepiej pod sporym ciśnieniem. Dodatkowo należy kontrolować szczelność orynnowania, ponieważ w trakcie zimy mogło dojść do usterki na łączeniu poszczególnych elementów systemu, która może powodować ich przeciekanie. Drobne defekty można izolować za pomocą specjalnych uszczelniaczy. Na większe nałóżmy złączki uszczelniające. Zanim przystąpimy do konserwacji rynien, trzeba odpowiednio przygotować poszczególne elementy do naprawy. Wszelkie zarysowania i odpryski powinniśmy przygotować do renowacji. W tym celu wyczyśćmy je z brudu i dopiero zabezpieczmy np. warstwą lakieru zaprawkowego. 5 Posadzki 5. 1 Posadzki przemysłowe Codzienne utrzymanie czystości W zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni posadzkę należy dokładnie odkurzać odkurzaczem lub mopem do zamiatania. Betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo, zaimpregnowane odpowiednim preparatem są odporne na pylenie, jednak pył i kurz pochodzące z różnych źródeł będą osiadały na powierzchni posadzki, dlatego należy zadbać o regularne ich usuwanie. Do zmywania stosować roztwór ogólnodostępnych detergentów, np. łagodne mydło w płynie. Sporządzić roztwór myjący (w zależności od typu zabrudzenia) i nanieść go za pomocą mopa na powierzchnię. Używać szorowarki z miękką szczotką, bez obciążania tarczy czyszczącej. Zebrać brudną wodę przy pomocy odkurzacza. Pozostawić posadzkę do całkowitego wyschnięcia. Nie chodzić po mokrej powierzchni, gdyż mogą pozostać brudne ślady. Posadzkę można froterować polerką wysokoobrotową z poduszką na bazie gąbki lub filcu. Polerowanie poprawia wygląd powierzchni. Powyższe wskazówki dotyczą posadzek codziennie intensywnie użytkowanych. W przypadku małych obciążeń użytkowych powyższa procedura, zależnie od potrzeb, może ulec uproszczeniu. Do czyszczenia posadzki zabrania się stosowania rozpuszczalników typu: aceton, toluen, ksylen, trichloroetylen itp. Środki czyszczące nie mogą zawierać silnych związków alkalicznych oraz rozpuszczalników organicznych. Niedopuszczalne jest czyszczenie posadzki środkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorowodorowy i octowy, nawet jeśli są one rozcieńczone, czy występują w niskich stężeniach. Szkodliwy wpływ na posadzkę mają także sole i ich roztwory. Ponadto, alkohole oraz glikole mogą z czasem uszkadzać 17

18 powierzchnię posadzki na skutek osłabienia wiązania cementowego i dlatego ich stosowanie również jest zabronione. Środki chemiczne o agresywnym oddziaływaniu na posadzkę należy bezwzględnie neutralizować i usuwać z jej powierzchni w ciągu max. 2 godzin od chwili pojawienia się na posadzce. Posadzki utwardzane powierzchniowo, podobnie jak wszystkie produkty na bazie cementu, wymagają stosowania środków myjących i czyszczących o odczynie lekko zasadowym - ph powyżej 7. Zawsze przed zastosowaniem środka czyszczącego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji dołączonej do produktu. Olej, tłuszcz oraz plamy pochodzące z różnych płynnych substancji chemicznych, które rozlały się na nawierzchnię posadzki np. kwas z akumulatora w związku z bezpieczeństwem i higieną użytkowania obiektu budowlanego - należy konieczne jak najszybciej wytrzeć i usunąć z posadzki, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa. Następnie należy umyć nawierzchnię posadzki środkiem neutralizującym i czystą wodą. Sposób pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzki betonowej utwardzanej powierzchniowo polega na: myciu i pielęgnacji posadzki odpowiednimi środkami czyszczącymi ogólnego zastosowania (zastrzeżenia patrz wyżej) na bieżąco; pozostawienie na nawierzchni posadzki tzw. filmu ochronnego pomaga utrzymać posadzkę w dobrym stanie do kolejnego mycia, gruntownym czyszczeniu posadzki minimum raz w ciągu roku; po takim czyszczeniu korzystnie jest przeprowadzić konserwację nawierzchni posadzki przez nałożenie akrylowego bądź krzemianowego preparatu impregnującego Czyszczenie przy pomocy zamiatarek mechanicznych W przypadku zastosowania zamiatarek mechanicznych (duże powierzchnie) należy zwrócić szczególną uwagę na twardość (sztywność) szczotek i walców czyszczących. Niedopuszczalne jest stosowanie twardych szczotek przeznaczonych do maszyn szorujących. Konserwacja Zabieg odnawiania warstwy konserwującej należy powtarzać co 2 do 3 miesiące - w zależności intensywności użytkowania posadzki. Przed pierwszą konserwacją należy umyć posadzkę zgodnie z punktem 3. Do zabezpieczenia posadzki przed nadmiernym zużyciem na skutek eksploatacji należy stosować środki konserwujące na bazie polimerów, żywic oraz wosków. 5. 2 Posadzki wewnętrzne gres Metody konserwacji gresu 18

19 Mycie początkowe gresu-polega na usunięciu pozostałości kleju i fug. Używa się do tego celu odpowiednio rozcieńczonych produktów o właściwościach kwasowych. Tak przygotowany roztwór należy nanieść na podłogę i pozostawić na niej od 30 do 60 minut, po czym usunąć za pomocą szczotki lub maszyny czyszczącej spłukać wodą. Do codziennej konserwacji tj. do mycia i usuwania zabrudzeń spowodowanych bieżącą eksploatacją wystarczy stosowanie zwykłego detergentu do mycia powierzchni ceramicznych rozcieńczonego wodą zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu, po czym podłogę należy starannie osuszyć. Do konserwacji specjalnej tj. do wywabiania plam mocnych i intensywnych (kawa, herbata, wino, olej, rdza, tusz, soki) należy używać specjalnych detergentów-wywabiaczy plam przeznaczonych do tego rodzaju podłóg. Detergentu-wywabiacza używa się bez rozcieńczania, nanosząc go bezpośrednio na plamę oraz całą powierzchnię poplamionej płytki i pozostawiając go tam aż do całkowitego wyschnięcia, następnie należy mokrą gąbką usunąć pozostałości, które wchłonęły brud. W przypadku powstania zacieków czynności należy powtórzyć. Powierzchnie z płytek należy czyścić codziennie nie dopuszczając do silnych zabrudzeń. Przy pielęgnacji tego typu powierzchni należy unikać środków na bazie mydła. Do pielęgnacji można użyć maszyny czyszczącej lub mopów z mikrofibry. Spoiny silikonowe nie wymagają szczególnych zabiegów przy ich pielęgnacji, mogą być czyszczone takimi samymi środkami jak płytki ceramiczne. W przypadku uszkodzenia spoiny dany fragment spoiny należy wyciąć ostrym nożem, oczyścić i wykonać nową spoinę silikonową. 3 Posadzki zewnętrzne okładziny schodów Prawidłowa eksploatacja okładzin schodów opiera się na codziennej pielęgnacji i okresowej renowacji warstwy konserwującej. Przy prawidłowej codziennej pielęgnacji warstwy konserwujące są względnie trwałe i nie wymagają częstego uzupełniania. Należy jednać pamiętać, że celem konserwacji jest chronienie posadzki i przyjmowanie na siebie codziennej eksploatacji. Codzienna pielęgnacja (zgodnie z instrukcją producenta): - dokładne usunięcie luźnych zanieczyszczeń, - usunięcie grubszych zanieczyszczeń, - zmycie posadzki płynem myjąco konserwującym Szczególną uwagę na codzienną pielęgnację należy zwrócić w okresie zimowym. Postępowanie w tym przypadku, jaki i szczególnych zabrudzeń zawiera także instrukcja producenta (TOM VI Dokumentacji powykonawczej). 19

20 6 Wykładzina PCV Dla utrzymania wykładziny w zadowalającym stanie wymagana jest codzienna pielęgnacja oraz okresowe czyszczenie/konserwacja. Codzienne czyszczenie wykładziny można przeprowadzać jako czyszczenie na sucho, czyszczenie wilgotnym mopem lub maszynowe. Należy używać neutralnych środków czyszczących. Wszelkie plamy należy usuwać natychmiast po ich pojawieniu się. Gdy pojawią się widoczne oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu wykładziny jest polerowanie na sucho. Szczegółowe wskazówki dotyczące bieżącej eksploatacji oraz okresowego czyszczenia znajdują się w instrukcji producenta (TOM VI Dokumentacja powykonawcza). 7 Ślusarka i stolarka 7. 1 Ślusarka aluminiowa Konserwacja profili aluminiowych oraz szyb, dla utrzymania dobrego stanu technicznego ogranicza się głównie do mycia ich w regularnych odstępach czasu. Zabrudzenia należy czyścić za pomocą letniej wody z dodatkiem nieagresywnych detergentów przeznaczonych do danej powierzchni. W żadnym wypadku nie należy używać proszków do szorowania, drucianych szczotek, twardych gąbek, środków czyszczących z agresywnymi składnikami. Dwa razy roku uszczelki należy oczyścić z zabrudzeń i przesmarować je olejem do maszyn precyzyjnych. Dwa razy w roku należy oczyścić z brudu i kurzu okucia oraz nasmarować je smarem lub olejem do maszyn precyzyjnych. Nie należy smarować zamków i wkładek zamków Serwis i konserwacja stolarki p. poż co najmniej raz na rok należy dokonać okresowego przeglądu drzwi stolarki p. poż w zakresie: sprawdzenia funkcjonowania drzwi sprawdzenie prawidłowego działania klamek, zamków, samozamykaczy, wypychaczy oraz ewentualne poprawienie mocowania, sprawdzenie czystości zamka i jeśli taka potrzeba jego naoliwienie skontrolowanie czy jest odpowiednie zagłębienie języka zamka w komorze zamka sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem sprawdzenie powłoki lakierniczej sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej regulacja samozamykaczy, poprawienie mocowania elektrozaczepów przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych 20

21 sporządzeni protokołu serwisowego Przegląd, smarowanie i ewentualna regulacja okuć okiennych i drzwiowych muszą być prowadzone przez fachowca wyspecjalizowanego w konserwacji ślusarki aluminiowej. W przypadku zastosowania w stolarce p. poż samozamykacza na skrzydle czynnym, skrzydło bierne powinno być stale zamknięte, gdyż stanowi ono przegrodę przeciwpożarową. 7. 2 Drzwi stalowe Bieżąca konserwacja Wykonywana przez upoważniony i przeszkolony personel Użytkownika obejmuje: sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, klamek, itp. regulacja samozamykaczy, czyszczenie i konserwacja powierzchni lakierowanej zewnętrznej i wewnętrznej, uzupełnienie ewentualnych zabytków, Przeglądy okresowe W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania należy co 12 miesięcy/50000 cykli poddawać drzwi przeglądom, obejmującym: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie osadzenia ościeżnicy, kontrolę funkcjonowania, siły potrzebnej do otwarcia drzwi oraz szczeliny pomiędzy skrzydłem a posadzką, sprawdzenie i poprawienie mocowania zamków, okuć, elektrozaczepów, samozamykaczy, przesmarowanie smarem maszynowym zawiasów i innych części ruchomych, kontrolę stanu uszczelki pęczniejącej na skrzydle i ewentualne uzupełnienie jej, sprawdzenie stanu uszczelek EPDM w ościeżnicy, sprawdzenie i oczyszczenie centrali sterującej i urządzeń powiązanych. Po przeglądzie należy naprawić lub wymienić części zużyte. Do przeglądu okresowego upoważniony jest serwis producenta lub jego autoryzowany przedstawiciel. 3 Drzwi drewniane 21

22 Zwykle zabrudzenia stolarki drzwiowej usuwa się delikatnie za pomocą typowych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym lub preparatów wskazanych przez producenta. Detergenty te nie mogą zawierać rozpuszczalników ani środków szorujących. Raz do roku (najlepiej wiosną po okresie grzewczym) należy przeprowadzić czyszczenie i konserwację stolarki, by usunąć zabrudzenia np. z sadzy węglowej oraz zabezpieczyć profile. Wskazana jest również coroczna konserwacja uszczelek polegająca na natłuszczeniu ich specjalnym smarem (dostępny w punktach sprzedaży) lub wazeliną techniczną. Niezawodność działania stolarki drzwiowej zależy w dużym stopniu od regularnej konserwacji zastosowanych okuć poprzez coroczne smarowanie ruchomych ich części. Do konserwacji używać można oliwki do smarowania i konserwacji maszyn do szycia. Metalowe ościeżnice nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Producent wskazuje jedynie okresowe (co parę miesięcy) smarowanie czopów zawiasów skrzydła drzwiowego. Ościeżnice należy w miarę potrzeby czyścić przy użyciu dostępnych na rynku łagodnych środków czyszczących. Zabrania się stosowania agresywnych środków myjących oraz przeznaczonych do szorowania. Stolarka ppoż Nie rzadziej niż raz na pół roku należy dokonać przeglądu okresowego zestawu drzwiowego podczas którego należy: sprawdzić prawidłowość działania zestawu drzwiowego (ruch skrzydła, ruchomych elementów okuć, przyleganie uszczelek), sprawdzić działanie poszczególnych części wyposażenia drzwi (zamków, zawiasów, uszczelek), sprawdzić wielkość szczelin (między skrzydłem a ościeżnicą oraz posadzką), sprawdzić działanie samozamykacza i w razie potrzeby dokonać jego regulacji, sprawdzić czy nie zostały dodane lub usunięte jakiekolwiek urządzenia, które mogłyby mieć wpływ na działanie drzwi, sprawdzić czy wszystkie elementy składowe są pewnie zamocowane i czy wszystkie uszczelnienia/uszczelki są nadal nieuszkodzone, w razie wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek wyposażenia należy je natychmiast naprawić lub wymienić. Ruchome części zestawu w razie potrzeby należy nasmarować. 4 Brama segmentowa 22

23 W celu utrzymania gwarancji bramy przemysłowe należy poddawać regularnym przeglądom gwarancyjnym. Co 12 miesiący autoryzowany serwis powinien przeprowadzić kontrolę, a jej efekt zanotować w Książce raportowej, która jest integralna częścią dokumentacji bramy. Bieżącą konserwację bramy użytkownik może przeprowadzać samodzielnie. Prace konserwacyjne przeprowadzać należy w zakresie: Segmenty bramy Należy myć segmenty regularnie, stosując łagodne środki myjące i miękką gąbkę. Przynajmniej raz w roku powinno się bramę zakonserwować woskiem do karoserii samochodowych. Przeszklenie Szyby podlegają regularnemu myciu środkami bezalkoholowymi, ze zwróceniem uwagi by nie zarysować szyb. Uszczelki Uszczelki należy utrzymywać w bezwzględnej czystości. Boczne uszczelki przynajmniej raz w tygodniu trzeba umyć i przesmarować preparatami silikonowymi. W przypadku uszczelki progowej trzeba zwracać uwagę czy pod uszczelką nie znajdują się elementy mogące ją przeciąć. Przed okresem zimowym wskazana jest konserwacja z użyciem preparatu silikonowego. Elementy mechaniczne Wszystkie elementy należy utrzymywać w czystości. Przynajmniej raz na trzy miesiące po dokładnym oczyszczeniu elementu (sprężonym powietrzem lub czystą szmatką) należy przesmarować sprężyny, zawiasy, zasuwy, zamki środkiem smarująco-konserwującym. Regulację sprężyn należy powierzyć serwisowi. Przynajmniej dwa razy w roku należy sprawdzić: - zamocowanie zawiasów bocznych, - ułożenie rolek na zawiasach, - mocowanie wału bramy do konstrukcji budynku, - stan zużycia linek, - stan naprężenia sprężyn. Wszelkie prace konserwująco-serwisowe należy zapisywać w załączonej do dokumentacji książce raportowej bramy. 8 Wykończenie ścian 23

24 8. 1 Tynki W pierwszych latach użytkowania budynku mogą powstawać zarysowania na ścianach i sufitach. Pojawienie się zarysowań tynku nie jest oznaką wad konstrukcyjnych, lecz jedynie efektem normalnej pracy budynku, jego elementów konstrukcyjnych oraz osiadania fundamentów na gruncie. Pojawiające się rysy na tynku użytkownik we własnym zakresie powinien wypełnić masą szpachlową i przemalować. Ingerencja w ściany np. częściowe wyburzenia może również spowodować utratę parametrów nośnych przegród, co skutkować może powstawaniem zarysowań tynku i ścian. W przypadku wystąpienia zarysowań na tynku, które przenoszą się na elementy konstrukcyjne budynku niezbędne jest wykonanie oceny stanu technicznego budynku oraz monitorowanie rys za pomocą plomb kontrolnych zdjęć fotogeometrycznych, testometrów mechanicznych, czujników indukcyjnych lub pomiarów geodezyjnych oraz niezwłoczne powiadomienie G. W. oraz projektanta budynku. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych spękań tynku w przypadku stwierdzenia ingerencji osób trzecich w ściany działowe i konstrukcyjne budynku. 8. 2 Powłoki malarskie Dwuwarstwowe powłoki malarskie wykonane zgodnie z projektem wykończenia pomieszczeń farbami akrylowymi DEKORAL Akrylit 3000 PW, DEKORAL Polinak 3000 oraz farbami lateksowymi DEKORAL Akrotix Powłoki malarskie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi jak zarysowania, czy obicia. Powłoki należy chronić przed utrzymującym się zawilgoceniem. Należy stale utrzymywać temperaturę pokojową oraz często i regularnie wentylować pomieszczenia. Czyszczenie: Zmywanie miękką ściereczką (szorowanie może zmienić strukturę powierzchni powłoki malarskiej) i czystą wodą. Do wody można dodać powszechnie stosowane domowe detergenty np. płyn do mycia naczyń o ph lekko zasadowym (zalecane ph 8, 5-9, 5). Wskazana jest temperatura pokojowa. Zabrania się zmywania środkami na bazie rozpuszczalników oraz środkami żrącymi. 3 Okładziny ceramiczne glazura Metody konserwacji Okładziny z materiału ceramicznego są łatwe do czyszczenia i utrzymania higieny; dają się zmywać wodą i popularnymi, dostępnymi na rynku detergentami. Nie wymagają stosowania wosku ani polerowania. Nie zatrzymują też brudu, który może prowadzić do gromadzenia się na ich powierzchni bakterii i mikroorganizmów. Mycie początkowe - pierwsza czynność czyszczenia wykonywana pod koniec układania 24

25 polega na myciu podłóg i ścian w celu wyeliminowania z powierzchni ceramicznej resztek kleju, fug i wapna. Zwykle znajduje tu zastosowanie środek o lekko kwaśnym odczynie, który pozostawia się na krótko na powierzchni płytek, a następnie spłukuje czystą wodą (zaleca się przestrzeganie wskazówek podanych przez producenta i wykonanie próby na małej powierzchni). Codzienna pielęgnacja polega na wytarciu powierzchni płytek zwilżoną szmatką w celu przywrócenia ich naturalnego blasku, można stosować specjalne detergenty do płytek dostępne w handlu. Czyszczenie specjalne - należy wykonać w przypadku powierzchni zaniedbanej przez bardzo długi okres czasu lub takiej, której płytki i fugi noszą ślady środków plamiących. W pierwszym przypadku wystarczy energicznie trzeć powierzchnię używając do tego odpowiedniego detergentu. W drugim przypadku należy wywabić plamę. Można to zrobić wykorzystując procesy chemiczne (stosując specjalne detergenty wchodzące w reakcję chemiczną z plamą powodując jej zniknięcie) lub fizyczne (stosowanie bardzo miałkich środków ściernych co daje mechaniczne usunięcie plamy lub brudu). 9 Sufity 9. 1 Sufit modułowy ROCKFON W budynku zastosowano sufity mineralne ROCKFON Tropic A15, ROCKFON Tropic E15 i ROCKFON Logic na konstrukcji systemowej Armstrong Prelude 24 i systemowych zawiesiach Metpol. Warunki eksploatacji i użytkowania: Płytka ROCKFON Tropic A15, Tropic E15 i Logic może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką niedopuszczalne jest czyszczenie z użyciem wody lub detergentów. Płytki sufitowe ROCKFON nie mogą być obciążane. Wszelkie elementy (lampy, głośniki, itp. ) mocowane bezpośrednio w płytce muszą być zaopatrzone w samodzielne zawiesia niezależnie mocowane do stropu. Płytki sufitowe ROCKFON zachowują swoje cechy w przedziale temperaturowym od 0 o C do 40 o C. Konstrukcja sufitowa Armstrong Prelude 24 może być obciążona do wartości 5 kg/m 2. Zabrania się obciążania konstrukcji sufitu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia profili lub zawiesi. 9. 2 Sufit pełny g-k W budynku zastosowano sufit GK jednowarstwowo płytowany płytą gipsową SINIAT 12, 5mm na konstrukcji stalowej ocynkowanej CD/UD, krzyżowej, na zawiesiach systemowych, spoinowany. Warunki eksploatacji i użytkowania: Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w elementy nośne sufitu, w szczególności zawiesia i elementy podkonstrukcji. 25

26 Zabrania się wycinania otworów w suficie. Obciążanie: Sufit GK jest elementem samonośnym i nie służy do przenoszenia innych obciążeń zewnętrznych. Wszelkie elementy niesystemowe montowane w suficie winny być podwieszone do stropu za pomocą niezależnych zawiesi. Sufity GK należy chronić przed wilgocią, oraz niską i zmienną temperaturą. Zalane i później suszone płyty gipsowe, jak również utrzymywane w zmiennej temperaturze mają tendencję do zmiany objętości co może prowadzić do powstawania spękań na sufitach GK. Należy utrzymywać stale temperaturę pokojową, oraz często i regularnie wentylować pomieszczenia. Spękania i uszkodzenia powstałe na skutek zaniechań wyżej opisanych zaleceń nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych. 10 Elementy wykończenia 10. 1 Balustrady W celu utrzymania gwarancji producenta należy przestrzegać poniższych zaleceń eksploatacyjnych. Elementy ze stali nierdzewnej należy poddawać regularnemu myciu przy użyciu ciepłej wody z mydłem lub innym delikatnym detergentem. Po umyciu należy wszystkie wyczyszczone elementy wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. W przypadku czyszczenia produktów ze stali nierdzewnej wskazane jest wykonanie w niewidocznym miejscu testu czyszczenia w celu sprawdzenia, w jakim stopniu technika czyszczenia, zastosowane narzędzia i środki wpływają na wygląd ostatecznej powierzchni. Regularne konserwowanie balustrad powoduje usuwanie wszystkich zanieczyszczeń, które pozostawione zbyt długo mogą być źródłem korozji lub odbarwień. Przykładowe sposoby usuwania najczęstszych zabrudzeń podano w Instrukcji producenta (TOM VI Dokumentacja powykonawcza). Chronić stal nierdzewną przed jakimkolwiek kontaktem ze stalą węglową, używać czystych, specjalistycznych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej. Uwaga Do czyszczenia wyrobów ze stali nierdzewnej nie można używać środków, które w swoim składzie zawierają takie składniki jak: chlor, sól, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka zawartość chloru w środkach używanych do czyszczenia może spowodować trwałe uszkodzenie powłoki tlenków chromu odpowiedzialnych za właściwości odporności na korozję i w efekcie prowadzi do powstania korozji. Nie należy używać proszków lub innych środków o właściwościach trących, środków do czyszczenia srebra, druciaków i ostrych czyścików. 26

27 10. 2 Wycieraczki Dla zapewnienia długotrwałej prawidłowej eksploatacji należy w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu, wykonywać następujące czynności obsługowe: - czyszczenie z zewnątrz (odkurzanie) w przypadku intensywnego ruchu pieszych nawet codziennie, - w sezonie zimowym usuwanie nadmiaru soli poprzez czyszczenie na mokro powierzchni wycieraczki przy pomocy specjalistycznych maszyn. Należy używać środków chemicznych nie niszczących aluminium oraz wkładów czyszczących, - regularne usuwanie gum do żucia, wypalonych papierosów, itp., - regularne czyszczenie wpustów pod wycieraczkami poprzez po zrolowaniu wycieraczki staranne zamiatanie lub odkurzanie przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Szczególnie należy zadbać o to, by wpust pod wycieraczką był czysty i płaski. Wszelkie nierówności mogą powodować wygięcia profili aluminiowych i obniżyć wartości użytkowe wycieraczek, - ewentualne uszkodzenia wkładów czyszczących oraz elementów konstrukcyjnych wycieraczek należy zgłaszać producentowi celem ich niezwłocznego naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania się uszkodzeń. Sposoby czyszczenia wkładu wycieraczki: - wkład szczotkowy czyścić po odkurzeniu odkurzaczem przy pomocy maszyny ciśnieniowej lub ekstrakcyjnej, - wkład gumowy czyścić po odkurzeniu odkurzaczem przy pomocy mopa, maszyny ekstrakcyjnej lub niewielkiej maszyny ze szczotkami walcowymi, - wkład osuszający czyścić po odkurzeniu przy pomocy maszyny ekstrakcyjnej lub niewielkiej maszyny ze szczotkami walcowymi. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia piaskiem i błotem, by wkłąd nie stracił swoich właściwości Zabudowy HPL Lekkie i świeże zabrudzenia usuwamy za pomocą papierowych ściereczek, miękkich szmatek, gąbek, itp. W przypadku czyszczenia na mokro należy powierzchnię wytrzeć do sucha. Zabrudzenia pozostające na laminacie dłuższy czas należy myć za pomocą czystej i ciepłej wody, oraz czystych i miękkich gąbek bądź ściereczek. Można stosować detergenty bez substancji ściernych lub mydło. Po myciu należy powierzchnię spłukać i dokładnie wytrzeć. W przypadku silnych zabrudzeń i starych plam należy detergent lub jego mieszaninę z wodą pozostawić na dłuższy okres czasu. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń, 27

28 zanieczyszczeń lakierami, klejami, masami uszczelniającymi można użyć organicznych rozpuszczalników. Plamy takie należy usuwać natychmiast. Myjąc należy unikać zbyt intensywnego tarcia oraz materiałów rysujących by nie spowodować uszkodzenia powierzchni. Szczegółowe sposoby czyszczenia konkretnych zanieczyszczeń zawiera instrukcja producenta. Co pół roku należy zawiasy smarować suchym smarem lub innymi środkami smarnymi oraz sprawdzać luzy w klamkach, zamkach i rozetach. Profile aluminiowe należy okresowo czyścić stosując ogólnodostępne płyny do mycia. Do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej należy używać specjalnie do tego celu przeznaczonych narzędzi i środków Parapety PCV Lekkie zabrudzenia powierzchni należy usuwać wodą z dodatkiem delikatnych środków myjących. Nie wolno używać środków czyszczących powodujących zarysowania, proszków do szorowania, drucianych szczotek, rozpuszczalników oraz innych chemicznych środków czyszczących oddziaływujących agresywnie na powierzchnię parapetów. Należy unikać kontaktu powierzchni z gorącymi przedmiotami (np. grzałki, piecyki, żelazka itp. ), a także chronić przed zabrudzeniem zaprawą murarską, pianą montażową, które mogą spowodować uszkodzenie. 11 Wyposażenie 11. 1 Wyposażenie sanitariatów Ceramika łazienkowa wymaga bieżącego i regularnego mycia za pomocą dostępnych na rynku środków do tego przeznaczonych. Należy zwracać uwagę by nie stosować środków i materiałów b=powodujących zarysowanie elementów. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej należy czyścić z użyciem materiałów i środków przeznaczonych specjalnie do tego celu. Do mycia nie należy stosować preparatów na bazie kwasu solnego, wybielaczy a także środków do czyszczenia srebra. Nie należy również stosować kwasów, zasad oraz środków zawierających chlorki, bromki i jodki Sprzęt AGD Należy użytkować zgodnie z instrukcjami producentów (TOM VI Dokumentacja powykonawcza) 11. 3 Meble 28

29 Chcąc zapewnić długą żywotność i bezproblemowe funkcjonowanie mebli należy je użytkować z uwzględnieniem poniższych zasad: meble należy użytkować zgodnie z ich funkcją, meble ustawiać w odległości co najmniej 2 metrów od źródeł ciepła, meble powinny być użytkowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników zewnętrznych i o określonych warunkach środowiskowych (temp C, wilgotność 40-60%). Ważna jest również prawidłowa i skuteczna wentylacja pomieszczenia, należy chronić meble przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokich temperatur, wody i rozpuszczalników, meble należy czyścić za pomocą szmatki lekko zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego, a następnie osuszyć, nie należy używać środków do czyszczenia zawierających silikony, substancje ścierne lub rozpuszczalniki. 12 Teren zewnętrzny 12. 1 Zieleń Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne przy trawniku to koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie. Pierwszy raz kosi się trawę gdy osiągnie wysokość 5-10 cm. Ostrza używane do pierwszego koszenia powinny być bardzo ostre aby nie powyrywać słabo jeszcze ukorzenionych, młodych roślinek traw. Trawnik należy kosić co 7-10 dni. Rzadsze koszenie powoduje pojawienie się chwastów. Nie kosi się mokrej trawy, a w dni upalne koszenie należy przeprowadzać rano lub wieczorem. Trawnik należy kosić do końca października. Ostatnie koszenie wykonać w ciepły i słoneczny dzień przycinając trawę na wysokość 3-4 cm, co zapobiega gniciu trawnika pod śniegiem. Pod koniec zimy, w lutym można na trawniku rozsypać wapno - nawet wtedy gdy nie stopniał jeszcze śnieg. Po takim zabiegu trawa zacznie pięknie rosnąć i nie pojawi się na nim mech. Wiosną należy z trawnika wygrabić opadłe liście i resztki wyschniętych traw. W połowie marca można zasilić trawnik nawozem wieloskładnikowym. W czasie suszy należy trawnik nawadniać raz w ciągu tygodnia zgodnie z zasadą: lepiej rzadziej a obficie niż często ale słabo. Jesienią trawnik powinno się zasilić gotową mieszanką nawozów mineralnych. Sposobem na pozbycie się chwastów z trawnika jest zastosowanie nawozów do trawników z odchwaszczaczem. Jeżeli na trawniku pojawia się mech, to znaczy, że gleba jest za kwaśna. Zaradzić temu problemowi może zastosowanie nawozu, który wypiera mech i powoduje wzrost trawy w miejscach zastosowania Nawierzchnie z kostki betonowej 29

30 Należy dbać o utrzymanie w czystości powierzchni z kostki i niedopuszczanie do powstawania zabrudzeń zewnętrznych (ziemia, glina, oleje silnikowe, itp. Do czyszczenia powierzchni można stosować myjki ciśnieniowe. Można stosować dostępne na rynku środki impregnujące (na kostkę bez wykwitów wapiennych), należy jednak wtedy pamiętać o cyklicznym powtarzaniu impregnacji. Na powierzchnię z kostki nie należy zrzucać ani ciągnąć po powierzchni ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach. 13. Instalacje elektryczne Użytkownik budynku powinien przeprowadzać okresowe kontrole i przeglądy stanu technicznego instalacji elektroenergetycznej. Kontrola okresowa instalacji i urządzeń elektroenergetycznych polega na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji zasilających i instalacji odbiorczych w pomieszczeniach, narażonych na niszczące działanie ludzi i otoczenia podczas eksploatacji. Użytkownik ma obowiązek dokonywania kontroli okresowej raz w roku, w porze wiosennej, lub zgodnie z instrukcją użytkowania i konserwacji, opracowaną dla danego budynku lub instalacji. W określonych przypadkach, opisanych poniżej, należy przestrzegać bardziej restrykcyjnych terminów kontroli i czynności serwisowych dla poszczególnych instalacji i elementów instalacji. Zadania kontroli okresowej: sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji zasilających i instalacji odbiorczych w pomieszczeniach, ustalenie rozmiarów zużycia lub uszkodzenia oraz orientacyjnego kosztu ich naprawy bieżącej, określenie kolejności wykonywanych robót, ustalenie środków zapewniających właściwą eksploatację (wyprzedzające zamówienia materiałowe). Kontrola okresowa może być dokonywana przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zatrudnienia przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na napięcie do 1 kv, zatem kontrolę okresową przeprowadza pracownik, któremu powierzono nadzór techniczny nad utrzymaniem instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w budynku. Przedkłada on harmonogram kontroli. Kontrola okresowa może odbywać się z udziałem administratora obiektu, właściciela lub innej upoważnionej osoby. Celem przeglądu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych jest pełna ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz wartości użytkowej instalacji zasilających i instalacji odbiorczych w budynku. 30

31 W zakres czynności przeglądu stanu sprawności technicznej wchodzą: czynności kontroli okresowej, przegląd stanu utrzymania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, badanie elementów i części zakrytych i niedostępnych, pomiary. Kontrolę instalacji i urządzeń elektroenergetycznych powinna przeprowadzać komisja w składzie minimum trzech osób posiadających ważne zaświadczenie kwalifikacyjne. Do składu komisji mogą być włączeni: specjaliści innych jednostek administracyjnych, uprawnieni rzeczoznawcy (w przypadku potrzeby wykonania orzeczeń technicznych). W przypadku braku własnych wyspecjalizowanych służb, zarządca budynku może zlecić dokonanie kontroli innym uprawnionym do tego zakładom lub jednostkom usługowym. Dokumentacja eksploatacyjna Należą do niej: 1. Książka obiektu budowlanego, 2. Instrukcja obsługi, np. urządzeń i instalacji elektrycznych; 3. Badania okresowe, próby i ekspertyzy (instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych, instalacji kominowych otworów dymowych i wentylacyjnych) i inne. Elementy nie podlegające gwarancji to źródła światła i bezpieczniki Bez wiedzy i zgody gwaranta zabrania się jakichkolwiek ingerencji w konfigurację, a także rozbudowy, przebudowy, demontażu urządzeń lub ich części składowych oraz wszelkich innych przeróbek instalacji elektrycznej, teletechnicznej, automatyki i BMS. Obsługę i konserwację instalacji, systemów lub jakichkolwiek z ich elementów mogą prowadzić tylko osoby przeszkolone lub posiadające odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia elektryczne. Ponadto: podczas eksploatacji budynku nie można dopuścić do przedostania się wody lub znacznej wilgoci do puszek i kanałów w posadzce (np. podczas mycia posadzki); podczas eksploatacji budynku nie należy obciążać puszek i kanałów w posadzkach ponad dopuszczalne obciążenie podane przez producenta; osprzęt należy czyścić przy użyciu preparatów przeznaczonych do czyszczenia tych elementów, 31

32 należy systematycznie sprawdzać stan i czystość opraw, w razie potrzeby wymieniać źródła światła na nowe; do gniazd zasilania ogólnego nie można podłączać więcej odbiorników niż jest to przewidziane w projekcie (np. poprzez przedłużacze, rozgałęziacze); przy wyciąganiu wtyczek należy przytrzymać drugą ręką gniazdo i nie wyciągać wtyczki za przewód; nie można podwieszać ani mocować jakichkolwiek urządzeń do koryt kablowych podsufitowych, i oświetleniowych; przy dokładaniu dodatkowych przewodów lub kabli do koryt, należy uwzględnić dopuszczalną nośność koryt (maksymalne obciążenie), oraz współczynnik wypełnienia; 13. 1 Zasilanie obiektu Zasilanie główne budynku G-321 realizowane jest liniami kablowymi niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej umiejscowionej przy parkingu budynku Akwarium. Zasilanie rezerwowe na potrzeby zasilania urządzeń działających na wypadek pożaru realizowane jest z agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w budynku stacji transformatorowej (przy parkingu budynku Akwarium). Zastosowano agregat prądotwórczy typu GI 143 EPS System o następujących parametrach: - moc w trybie ciągłym 130 kva/104kw - moc w trybie rezerwowym 143kVA/114kW - liczba faz: Linia NN zasilająca obiekt Linię zasilającą obiekt WLZ należy raz w roku sprawdzić wizualnie pod kątem stanu izolacji, połączeń na zaciskach głównych wyłącznika, stanu styków i obudów. W razie konieczności należy dokręcić zaciski wyłącznika w celu zapewnienia odpowiedniej przewodności oraz zapobieżeniu wystąpienia przepięć łączeniowych. W ramach okresowych oględzin należy również sprawdzić stan tras linii oraz ich otoczenie (wymulenie, zapadliny, prace ziemne i budowlane). Nie rzadziej niż raz na pięć lat należy wykonywać pomiary rezystancji izolacji linii zasilającej oraz skuteczności ochrony od porażeń. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy podsumować protokołem pomiarowym podpisanym przez osobę upoważnioną posiadającą świadectwo kwalifikacji. 32

33 Zespół prądotwórczy Kontrola oraz czynności związane z obsługą, wymagają praktyki, doświadczenia oraz przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Do zespołu prądotwórczego dołączono zeszyt obsługi, w którym należy regularnie odnotowywać przeprowadzone czynności obsługowe. Kontrola bieżąca Wykonywana może być przez pracowników technicznych bądź użytkownika urządzenia. Wykaz czynności kontrolnych wraz z częstotliwością przedstawia tabela: Czynność kontrolna Sprawdzenie poziomu oleju w silniku Sprawdzenie poziomu cieczy chłodzącej Sprawdzenie poziomu paliwa Czyszczenie wymienników ciepła Czyszczenie filtra powietrza Usunięcie wody z wstępnego filtru paliwa Działanie podgrzewania bloku silnika Stan naładowania akumulatora i poziom elektrolitu Test funkcjonowania zespołu na biegu jałowym Test z obciążeniem Prawidłowość połączeń elementów elektrycznych w tablicy Gęstość elektrolitu Czyszczenie zacisków akumulatora Stan i czystość zacisków, przekaźników Częstotliwość codziennie codziennie codziennie codziennie codziennie co 150 h co 2 dni/okres zimowy co 7 dni co 7 dni co 30 dni co 30 dni co 45 dni co 6 miesięcy co 6 miesięcy Obsługa okresowa Wykonywana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiedniego wyposażenia oraz stosownych środków ostrożności. Przedstawione poniżej czynności obsługowe uwzględniają typowe czynniki eksploatacyjne i pożądane okresy międzyobsługowe. Do obsługujących silnik należy dobór odpowiedniego okresu zależnie od warunków pracy silnika. Czynność kontrolna silnika Częstotliwość 33

34 Pierwszy przegląd, kontrola ogólna Ustawianie naciągów pasków klinowych Wymiana oleju Wymiana filtrów oleju Wymiana filtrów paliwa Wymiana filtrów powietrza Regulacja luzów zaworowych Sprawdzenie prądnicy Kontrola izolacji generatora Wymiana płynu chłodzącego Wymiana pasków klinowych Regulacja wtryskiwacza Czyszczenie turbosprężarki Sprawdzenie systemu podgrzewania silnika Przegląd pompy wtryskowej Sprawdzenie szczelności układu wydechowego Usunięcie/wypompowanie wody oraz zanieczyszczeń ze zbiornika paliwa po 100 mh co 300 mh co 500 mh co 500 mh co 500 mh co 500 mh co 500 mh co 500 mh co 500 mh/12 miesięcy co 1000 mh co 1000 mh co 1000 mh co 1200 mh co 1200 mh co 3000 mh co 6 miesięcy co 6 miesięcy Jeżeli urządzenie nie przepracuje wymaganych do przeglądu motogodzin należy raz w roku wykonać roczny przegląd, który obejmuje: wymianę oleju oraz filtrów oleju, wymianę filtrów paliwa, czyszczenie/wymianę filtrów powietrza, wymianę płynu chłodzącego, kontrolę układów elektrycznych, kontrolę ogólna zespołu prądotwórczego, kontrolę prądnicy, pomiar rezystancji izolacji generatora, kontrolę i testy układów sterowniczych. Czynności serwisowe wykonywane przy przeglądzie agregatu prądotwórczego: 34

35 oględziny zewnętrzne pod kątem: oceny czystości; ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych; kontroli połączeń śrubowych silnika, prądnicy i obudowy; kontroli amortyzatorów antywibracyjnych; kontroli połączeń elastycznych; kontroli zakotwień agregatu; kontroli naciągu pasków klinowych, sprawdzenie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej, sprawdzenie układu konserwującego akumulator, sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego, sprawdzenie trwałości śrubowych połączeń elektrycznych, sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia, sprawdzenie układów rozruchu, uruchomienie zespołu w trybie ręcznym, ocena kultury pracy zespołu (płynność pracy, występowanie stuków i nietypowych drgań), kontrola napięć fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym, kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej, pomiary napięć i prądów pod obciążeniem, sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin, sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych, wymianę oleju smarnego i smarowania całego zespołu zgodnie z dokumentacją fabryczną, wymianę filtrów oleju i paliwa, czyszczenie lub wymiana filtra powietrza, wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją fabryczną, wymiana płynu chłodzącego (po 24 miesiącach użytkowania), kontrola izolacji generatora. Prądnica Marelli MJB 225 LA4 Urządzenie należy poddać pierwszej kontroli po ok. 100 godzinach pracy, lecz nie później niż po roku. Kolejne kontrole należy wykonywać razem z przeglądami źródła napędu. W ramach przeprowadzanych kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: płynność działania generatora (ewentualne hałasy, nieregularne wibracje), zgodność danych operacyjnych z tabliczką znamionową, otwory wlotu powietrza, stan kabli zasilających i szczelność połączeń, stan przyłączy elektrycznych, 35

36 dokręcenie śrub i nakrętek. W sytuacji czyszczenia lub wymiany łożysk w generatorze wymagane są dodatkowe czynności kontrolne: wyrównanie, sprawdzenie rezystancji izolacji, dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek Rozdzielnica GŁÓWNA (zlokalizowana w piwnicy): oględziny co najmniej raz na miesiąc (zaleca się raz na 2 tygodnie), polegające na sprawdzeniu: działania oświetlenia, stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp. ), stanu widocznych połączeń śrubowych przy aparaturze (ocena na podstawie zmian koloru połączeń), stanu widocznych styków łączników, stanu i aktualność napisów orientacyjnych na odpływach, działania mierników, stanu instalacji uziemiającej. W ramach corocznych przeglądów okresowych należy wykonać: sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowo-prądowych, sprawdzenie działania wyłączników głównych, sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych, zerowych i ochronnych, sprawdzenie oznakowania tablic, sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki) sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnia dławików, sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów, sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach, sprawdzenie dostępu do szafy, sprawdzenie zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych Rozdzielnica PRZECIWPOŻAROWA (zlokalizowana w piwnicy): oględziny co najmniej raz na miesiąc (zaleca się raz na 2 tygodnie), polegające na sprawdzeniu: działania oświetlenia stanu pomieszczenia (ściany, sufit, zacieki, zamykanie drzwi itp. ) stanu widocznych połączeń śrubowych przy aparaturze (ocena na podstawie zmian koloru połączeń) 36

37 stanu widocznych styków łączników stanu i aktualność napisów orientacyjnych na odpływach działania mierników stanu instalacji uziemiającej W ramach corocznych przeglądów okresowych należy wykonać: sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowo-prądowych, sprawdzenie działania wyłączników głównych, sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych, zerowych i ochronnych, sprawdzenie oznakowania tablic, sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki) sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnia dławików, sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów, sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach, sprawdzenie dostępu do szafy, sprawdzenie zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych Rozdzielnie obiektowe (piętrowe) Wszelkie zmiany wprowadzane w układy połączeń obwodów zewnętrznych oraz sterowniczych należy bezwzględnie konsultować z Generalnym Wykonawcą obiektu, a wprowadzone zmiany powinny spełniać wymagania najlepszej wiedzy technicznej oraz norm i przepisów związanych. Wszelkie dokonane zmiany powinny być naniesione na schematy powykonawcze rozdzielni. Podczas prowadzenia przeglądów okresowych, należy dokonanać sprawdzenia poszczególnych elementów, urządzeń i zacisków przyłączeniowych zainstalowanych w rozdzielni pod względem termicznym (np. dokonanie pomiarów przyrządem do dynamicznego pomiaru temperatury, wydruk rozkładu temperatur zbadanych kamerą termowizyjną, zdjęcia elementów i urządzeń w podczerwieni). Wykaz czynności jakie powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na 180 dni: sprawdzić temperaturę obudowy rozdzielnicy, sprawdzić otwieranie i zamykanie zamka drzwi, sprawdzić wzrokowo uszkodzenia mechaniczne, dokonać wizualnej inspekcji, sprawdzić czy wszystkie połączenia są pewnie wykonane, czy nie ma uszkodzonych przewodów. W ramach corocznych przeglądów okresowych należy wykonać: 37

38 sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowo-prądowych, sprawdzenie działania wyłączników głównych, sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych, zerowych i ochronnych, sprawdzenie działania urządzeń sterowania (np. oświetleniem), sprawdzenie oznakowania szafy, sprawdzenie stanu technicznego obudów (drzwiczki, zawiasy, zamki) sprawdzenie ułożenia przewodów oraz uszczelnia dławików, sprawdzenie oznakowania urządzeń i opisu obwodów, sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń, sprawdzenie dostępu do szafy, sprawdzenie zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych Trasy kablowe Trasy kablowe i kable podlegają kontrolom okresowym przynajmniej raz w roku ze zwróceniem szczególnej uwagi na uszkodzenia mechaniczne przewodów i kabli (uszkodzenie izolacji, uszkodzenia żył roboczych, zbliżeń do innych instalacji i konstrukcji) Raz na 5 lat należy dokonać pomiarów: rezystancji izolacji przewodów odbiorników przyłączonych na stałe, rezystancji izolacji linii zasilających, sprawdzenia skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 13. 2 Instalacja UPS Szafy serwerowni oraz rozdzielnice zasilająco-sterujące instalacji BMS zasilone są z urządzenia UPS ASTRID INFINITY EVO kVA, zlokalizowanego w pomieszczeniu baterii centralnej i UPS w piwnicy. Zasilacz UPS Zasilacz może być obsługiwany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający umiejętność montażu, instalowania, uruchamiania i nadzorowania prawidłowej pracy, odpowiednio przeszkolony do jego obsługi. Okresowe przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zakres przeglądu konserwacyjnego gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego zasilacza UPS kontrola warunków pracy na zgodność z wytycznymi zawartymi w Instrukcji Obsługi UPS (temperatura pomieszczenia, zapylenie, wilgotność, wentylacja, stan ogólny pomieszczenia, itp. ) kontrola połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych (sprawdzanie zacisków okablowania) kontrola stanu pracy - sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów 38

39 sprawdzenie stanu baterii oraz test baterii przegląd podzespołów UPS sprawdzenie poprawności sygnalizacji i kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD testowanie akumulatorów pod obciążeniem czyszczenie wnętrza obudowy i elementów elektroniki z zanieczyszczeń pomiary parametrów wejściowych i wyjściowych UPS (rzeczywistych) kontrola systemu monitoringu oraz dodatkowych elementów Dodatkowo w zakres przeglądu konserwacyjnego pogwarancyjnego wchodzą: kontrolę stanu kondensatorów DC, AC oraz wentylatorów stanu baterii Akumulatory Baterie oraz jej otoczenie należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Baterie należą do typu bezobsługowych dlatego nie potrzebują specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza corocznym dokręcaniem połączeń kluczem dynamometrycznym (moment 6 N-m) oraz sporządzania dwa razy do roku (co 6 miesięcy) raportów z zapisem poniższych danych: napięcie konserwacyjne poszczególnych bloków, napięcie gałęzi bateryjnej prąd konserwujący, temperatura otoczenia, temperatura baterii, stan baterii, nietypowe ładowania i rozładowania w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Do czyszczenia baterii i osprzętu nie należy stosować rozpuszczalników ani detergentów. W przypadku uporczywych zabrudzeń należy zastosować roztwór 0, 5 kg sody oczyszczonej rozpuszczonej w 4 litrach wody. Konserwacja i czyszczenie stelażu i szaf wg zaleceń producenta. Nie należy dopuszczać do gromadzenia się kurzu na bateriach i połączeniach. Nagromadzony kurz można usunąć za pomocą suchej szczotki. Połączenia bateryjne należy utrzymywać czyste, suche i dokręcone. Nie wolno manipulować elementami baterii jak pokrywy, wentyle, osłony na wyprowadzenia itp Instalacja oświetlenia Ilość punktów świetlnych zainstalowanych w obiekcie przedstawia tabela: 39

40 kondygnacj a PIWNICA PARTER PIĘTRO 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO 3 PIĘTRO 4 ilość kondygnacj a PIĘTRO 6 PIĘTRO 5 DACH KL1 KL2 TEREN ilość Kontrolę czynnych źródeł światła należy przeprowadzać codziennie. Brakujące należy uzupełniać na bieżąco. Liczba niesprawnych opraw nie powinna przekroczyć 10% ogółu zainstalowanych źródeł światła w pomieszczeniu. Raz w roku w ramach oględzin urządzeń oświetlenia elektrycznego należy sprawdzić: realizację zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia, stan widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu, stan czystości opraw i źródeł światła, stan ubytków źródeł światła, stan ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziom hałasu i drgań źródeł światła, stan urządzeń sterujących i zabezpieczających, stan opisów i oznaczeń, kompletności wyposażenia i zamocowania opraw. Jeżeli w wyniku oględzin stwierdzono nieprawidłowości to należy je usunąć i w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne dotyczące poszczególnych elementów oświetlenia. Raz na dwa lata należy wykonać przegląd urządzeń oświetlenia elektrycznego obejmujący: szczegółowe oględziny, sprawdzenie działania urządzeń sterowania i ich stanu technicznego, badania stanu technicznego i wartości użytkowej w zakresie ustalonym w przepisach szczególnych, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji, wymianę uszkodzonych źródeł światła, sprawdzenie stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetlenia, 40

41 badanie kontrolne natężenia oświetlenia, sprawdzenie stanu powierzchni ścian i sufitów, czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń oświetlenia, wymianę uszkodzonych źródeł światła. Wszelkie prace konserwacyjne przy urządzeniach oświetlenia elektrycznego (poza wymianą źródła światła) powinien wykonywać pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. W czasie eksploatacji urządzeń oświetleniowych są konieczne następujące zabiegi konserwacyjne: Wymiana zużytych źródeł światła Źródeł światła nie powinno się eksploatować przez okres dłuższy niż to wynika z ich trwałości znamionowej określonej przez producenta. Po okresie trwałości zmniejszenie się strumienia świetlnego jest tak znaczne, że straty wynikające z nadmiernego zużycia energii mogą przekraczać koszt nabycia nowych źródeł światła. Wymianę źródeł światła należy przeprowadzać grupowo w okresach wynikających z trwałości znamionowej. Sposób powszechnie stosowany, czyli wymiana źródeł światła indywidualnie w miarę ich gaśnięcia jest niewłaściwy gdyż dopuszcza eksploatację zużytych źródeł światła które nie powinny być eksploatowane. Czyszczenie oraz wymiana zużytych opraw oświetleniowych. W zależności od warunków panujących w pomieszczeniu, jeżeli nie wystarczy odkurzenie, oprawy należy myć wodą z użyciem środków chemicznych. Szczególnie zanieczyszczone oprawy należy myć przy użyciu silniejszych środków chemicznych jednak nie niszczących powłoki oprawy oświetleniowej. Po umyciu oprawy należy wypłukać w gorącej wodzie z dodatkiem płynu utrudniającego elektryzację i osadzanie się kurzu i pyłu. Wodą można myć klosze i odbłyśniki (rastry), nie wolno jednak zanurzać w wodzie ani zalewać wodą stateczników, zapłonników, oprawek, listew przyłączeniowych oraz wszelkiego osprzętu elektrycznego zainstalowanego w oprawie. Do mycia należy używać miękkich szczoteczek i szmat, unikać należy skrobania i drapania twardymi przedmiotami. Mycie opraw można przeprowadzić na stanowiskach ich pracy lub w warsztacie konserwacyjnym metodą demontażu i wymiany. 41

42 Mycie lub odkurzanie opraw powinno być połączone z okresowymi grupowymi wymianami zużytych źródeł światła. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest ujęcie wszystkich zabiegów konserwacyjnych we wspólnym harmonogramie rocznym. Orientacyjna częstość czyszczenia opraw oświetleniowych podawana przez literaturę techniczną wynosi: dla pomieszczeń średnio zanieczyszczonych oraz oświetlenie zewnętrzne, co 4-5 miesięcy dla pomieszczeń słabo zanieczyszczonych (mieszkania, biura) co 5 8 miesięcy Wymiana opraw oświetleniowych jako zużyte powinna następować po takim okresie eksploatacji, po którym mycie opraw i wymiana źródeł światła nie zapewniają minimalnego poziomu średniego natężenia oświetlenia w okresie cyklu czasowego między okresowymi czyszczeniami opraw. Wymiana niekoniecznie musi dotyczyć całych opraw. W wielu przypadkach wystarczy wymienić klosze lub odbłyśniki (rastry). Naprawa uszkodzonych urządzeń pomocniczych Sprzęt pomocniczy w postaci stateczników, kondensatorów, zapłonników, oprawek itp. może mieć decydujący wpływ na stan i trwałość urządzeń oświetleniowych. Wadliwie działający statecznik czy zapłonnik skraca żywotność źródła światła, a uszkodzona oprawka powoduje, że dobre źródło światła nie świeci. Z tych względów, w czasie eksploatacji, należy zwracać uwagę na objawy zakłóceń w pracy urządzeń oświetleniowych a uszkodzony sprzęt pomocniczy niezwłocznie wymieniać na sprawny. Czystość pomieszczeń Zabrudzenie ścian i sufitów a nawet podłóg powoduje zmniejszenie natężenia oświetlenia, szczególnie przy oświetleniu pośrednim. Zabrudzenia ścian i sufitów wpływa w znaczący sposób na poziom natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Oświetlenie zewnętrzne W przypadku instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowana, powinny one być poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu należytego stanu technicznej sprawności. W zakres przeglądu oświetlenia zewnętrznego wchodzi: sprawdzenie wyłączników nadprądowych i różnicowo-prądowych linii oświetlenia zewnętrznego, sprawdzenie punktów oświetlenia (posadowienie, zabezpieczenie antykorozyjne, drzwiczki) sprawdzenie tabliczek bezpiecznikowych sprawdzenie opraw oświetleniowych (kompletność wyposażenia, mocowanie) 42

43 Oświetlenie awaryjne Zasilanie oświetlenia zrealizowano za pomocą systemu centralnego sterowania ZB-S produkcji Cooper z bezobsługowymi akumulatorami. Bieżąca obsługa Wykonywana przez odpowiednio przeszkolony personel. Czynność Sprawdzanie stanu wskaźnika centralnego zasilania (gotowość systemu do zadziałania, konieczność przeprowadzenia testu działania (sprawności, funkcjonalnego) symulacja awarii podstawowego zasilania oświetlenia na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy każda lampa świeci Częstotliwość codziennie co miesiąc Uwaga: Okres symulacji awarii powinien być wystarczający dla potrzeb tego punktu przy minimalizowaniu możliwości zniszczenia komponentów systemu np. źródeł światła. Podczas tego okresu wszystkie lampy i znaki powinny być sprawdzone czy są obecne, czyste i funkcjonują prawidłowo. Na koniec testu przywrócić podstawowe zasilanie oświetlenia oraz upewnić się, że wykonano to prawidłowo. Dodatkowo, dla systemów z centralną baterią należy sprawdzić kontrolki systemu informujące o poprawnej pracy. Raz w roku należy wykonać przegląd okresowy obejmujący: kontrolę funkcji przełączania urządzeń (sieciowe/awaryjne), kontrola wizualna elementów elektroniki i akumulatorów, kontrola pod kątem mechanicznej sprawności urządzeń, sprawdzenie i weryfikacja prądu ładowania, kontrola działania elektroniki, sprawdzenie źródeł światła (oprawy z monitorowanie CG), sprawdzenie czasu pracy awaryjnej (test pojemności akumulatora). 43

44 13. 8 Instalacja odgromowa Badania eksploatacyjne (okresowe) instalacji piorunochronnych w obiektach budowlanych powinny być wykonywane nie rzadziej niż to określają przepisy dla danego rodzaju obiektu i obejmować co najmniej czynności wyszczególnione powyżej jednak nie rzadziej niż raz na 5 lat. Badanie okresowe obejmuje: sprawdzenie urządzenia piorunochronnego (sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania) sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego wykonanie pomiaru rezystancji uziomu sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów. Każdy przegląd okresowy powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym: Opis wykonanych czynności. Określenie stanu instalacji po przeglądzie. Zalecenia do dalszej eksploatacji. Uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd. 14 Instalacje teletechniczne Wszystkie instalacje teletechniczne (niskoprądowe) budynku stanowią o bezpieczeństwie i komforcie użytkowników budynku. W związku z tym niezbędna jest z jednej strony prawidłowa eksploatacja w oparciu o poszerzoną wiedzę w zakresie poszczególnych instalacji zdobytą w trakcie stosownych szkoleń, a z drugiej strony odpowiednia ilość kwalifikowanych specjalistów prowadzących wymagane czynności eksploatacyjne. W ramach poniższych instalacji czynności eksploatacyjne dzielimy na: 1. Czynności obsługowe codzienne - eksploatacja bieżąca jest to zespół czynności wykonywanych codziennie przez służby techniczne użytkownika. Wskazane jest, aby odpowiedzialne służby techniczne codziennie kontrolowały bufory alarmowe wszystkich poniżej wymienianych instalacji tak, aby reakcja na powstające uszkodzenia była jak najszybsza co pozwoli na ograniczanie rozległości uszkodzeń instalacji. Czynności serwisowe okresowe jest to zespół czynności, który w ramach niżej wskazanych instalacji powinien być wykonywany okresowo przez wyspecjalizowane służby użytkownika lub firmy serwisowe, certyfikowane przez producenta/dostawcę danych instalacji. Zakres czynności serwisowych 44

45 wykonywanych dla poszczególnych instalacji jest określony w stosownych normach lub przez producenta/dostawcę danej instalacji System wykrywania gazu W budynku zastosowano system detekcji wodoru składający się z produktów firmy Gazex: detektora DEX-71-CY modułu alarmowego MD-4. A zasilacza systemowego PS-3 akumulatora bezobsługowego AKU-7 Zastosowany system wykrywania wodoru należy poddawać konserwacji wykonując czynności: Czynność Częstotliwość Kontrola działania systemu Co 3 miesiące/każdorazowo: - po domniemaniu wystąpienia wysokich stężeń gazów - po wystąpieniu przynajmniej 3-dniowej przerwy w zasilaniu, silnych przepięć lub zakłóceń - po wystąpieniu ekstremalnych warunków: temperaturowych, zapylenia, wilgotności Kalibracja 36 miesięcy/12 miesięcy (przy obecności tła gazowego)/każdorazowo po wystąpieniu ekstremalnie silnych stężeń gazów Kontrola i konserwacja połączeń gwintowanych 12 miesięcy (pokrywy detektora, osłony sensora, śrub blokujących) Kontrola przepuszczalności osłony sensora 12 miesięcy/3 miesiące (przy zapyleniu lub obecności oleistych oparów w pomieszczeniu dozorowanym) / każdorazowo (negatywny wynik kontroli działania) Kontrola szczelności korpusu detektora 12 miesiące/3 miesiące (zawilgocenie pomieszczenia dozorowanego) 45

46 W ramach okresowej kontroli systemu należy szczególną uwagę zwrócić na moduł MD dodatkowo wykonując: czyszczenie pokryw modułu z kurzu, kontrolę szczelności pokrywy przeźroczystej i przepustów dławicowych, test systemu System sygnalizacji pożaru W budynku zastosowano system sygnalizacji firmy BOSCH w układzie systemu pętlowego, analogowego i w pełni adresowalnego. W skład systemu alarmowego wchodzą elementy: Element Ilość Centrala pożarowa typ FPA Optyczne czujki dymu typu FAP-O 420 FAP-OT Ręczne ostrzegacze pożarowe 27 Moduły sterująco-monitorujące, sterujące i 114 monitorujące Zasilacze z bateriami akumulatorów W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacja sygnalizacji pożarowej powinna być regularnie kontrolowana i poddawana obsłudze technicznej bez względu na to, czy obiekt jest użytkowany. Konserwacja powinna być prowadzona wyłącznie przez właściwie przeszkolonych specjalistów w zakresie przeglądów, obsługi technicznej i napraw instalacji, posiadających wymagane przepisami uprawnienia. Przeglądy i konserwacje powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami w odstępach czasowych podanych w instrukcji i dokumentach producenta. Wszelkie zapisy dotyczące obsługi serwisowej i wizyt serwisu powinny być zapisane w Książce Serwisowej, która użytkownik jest zobligowany założyć. Prowadzenie w/w książki stanowi podstawę utrzymania gwarancji. Przeglądy i obsługa techniczna powinny być wykonywane cyklach: Codzienny przegląd Wykonywany przez osobę upoważnioną i przeszkoloną w zakresie obsługi. W ramach tych przeglądów należy sprawdzić: 46

47 czy centrala wskazuje stan dozorowania, czy każde odchylenie od stanu dozorowania odnotowano w książce pracy centrali i czy we właściwy sposób zawiadomiono firmę prowadzącą konserwacje systemu, czy po ewentualnych alarmach podjęto odpowiednie działania eliminujące przyczynę powstania alarmu, czy po wyłączeniu, sprawdzaniu lub wyciszeniu przywrócono system do stanu dozorowania. W początkowym okresie użytkowania instalacji, służby techniczne, przynajmniej raz w tygodniu, powinny kontrolować stan zabrudzenia detektorów dymu tak aby uniknąć powstania fałszywych alarmów. Miesięczny przegląd Może być wykonywany przez osobę odpowiedzialną lub firmę serwisującą w zakresie: przeprowadzenia próbnego rozruchu każdego zespołu prądotwórczego, sprawdzenia/uzupełnienia zapasu paliwa, sprawdzenia zapasu materiałów eksploatacyjnych drukarki, przeprowadzenia testu wskaźników optycznych centrali. Kwartalny przegląd Wykonywany przez osobę wykwalifikowaną, o odpowiednich uprawnieniach, obejmujący czynności: sprawdzenie zapisów w książce eksploatacji i upewnienie się, że podjęto niezbędne działania eliminujące nieprawidłowości i przywracające prawidłową pracę systemu, spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ROP w każdej strefie, w celu zweryfikowania czy centrala prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze (stosować należy metody zapobiegające uniknięcie niepożądanych zdarzeń, np. uwolnienie środka gaśniczego) sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania sygnalizacji uszkodzeń centrali, sprawdzenie zdatności centrali do uaktywnienia zwolnienia kontroli dostępu drzwi, sprawdzenie łączności ze strażą pożarną, sprawdzenie czy w budynku nie nastąpiły zmiany budowlane lub przeznaczenia, mogące wpłynąć na rozmieszczenie elementów systemu. Wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być odnotowane w książce eksploatacji systemu i możliwie szybko usunięta. Roczny przegląd Wykonywany przez osobę wykwalifikowaną, o odpowiednich uprawnieniach, obejmujący czynności: 47

48 przeprowadzenie prób wykazanych w pozostałych przeglądach (codziennych, miesięcznych i kwartalnych) sprawdzenie każdej czujki, ręcznego ostrzegacza pożarowego i elementów automatyki zgodnie z zaleceniami producenta, sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia funkcji pomocniczych, przeprowadzenie oględzin wszystkich połączeń kablowych i rządzeń oraz oceny ich sprawności, również pod kątem uszkodzeń i zabezpieczenia, dokonanie oględzin pod kątem wystąpienia zmian budowlanych lub w przeznaczeniu, mogących wpłynąć na rozmieszczenie czujek, ROP-ów i sygnalizatorów akustycznych, sprawdzenie czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0, 5m we wszystkich kierunkach oraz dostępności i widoczności ręcznych ostrzegaczy pożarowych. sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów. Każdy przegląd okresowy powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym: Opis wykonanych czynności, Określenie stanu instalacji po przeglądzie, Zalecenia do dalszej eksploatacji, Uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd Instalacja DSO W budynku zainstalowano system powiadamiania dźwiękowego Praesideo firmy Bosch z systemem zasilania z podtrzymaniem bateryjnym ZDSO400E-AK3. Bieżąca obsługa W ramach bieżącej obsługi użytkownik we własnym zakresie, wyznaczając odpowiedzialnego i przeszkolonego pracownika, co najmniej raz w miesiącu powinien dokonać oględzin stanu technicznego urządzeń systemu. Należy zwrócić szczególna uwagę na ewentualne uszkodzenia mechaniczne głośników i wzmacniaczy. Elementy te, tak jak i szafę dystrybucyjną należy utrzymywać w czystości. Wszystkie zdarzenia dotyczące systemu należy zanotować w Dzienniku Operacyjnym systemu. Okresowe przeglądy 48

49 Co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzić próbę pracy systemu nagłaśniającego ze źródła rezerwowego oraz sprawdzić sygnalizację modułu kontroli rezystancji obwodów bateryjnych. Co pół roku firma posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz kwalifikacje potwierdzone certyfikatami powinna przeprowadzić kontrolę w zakresie: sprawdzenia działania systemu oraz jego elementów, sprawdzenie poprawności sygnału emitowanego w głośnikach, sprawdzenie poprawności działania mikrofonu, sprawdzenie występowania uszkodzeń systemu, sprawdzenie integracji z systemem SSP, sprawdzenie zadziałania systemu poprzez symulację alarmu z centrali SSP kontrola wizualna głośników, kontrola stanu przewodów sygnałowych i zasilających, kontrola stanu szafy i przewodów łączących, kontrola poziomów napięć zasilaczy i stanu baterii akumulatorowych. Raz w roku należy przeprowadzić kontrolę zrozumiałości mowy, potwierdzoną odpowiednim protokołem System kontroli dostępu Zainstalowany w obiekcie system oparty jest o produkty firmy Roger. Główne składowe systemu to: centrala CPR32-NET kontrolery dostępu PRG21 zasilacz PS20 Nr kontroler a Nazwa Nr pom. /klatka Podsyste m Nr kontrole ra Nazwa Nr pom. /klatka Podsyste m 1 6_pietro_1 Z klatki 1 A 1 3_pietro_33 Z klatki 1 B 2 6_pietro_2 Rozdzielnia A 2 3_pietro_34 p. techniczne B 3 6_pietro_3 Serwerownia A 3 3_pietro_ od klatki 1 B 4 6_pietro_4 Z klatki 2 A 4 3_pietro_ od klatki 2 B 49

50 5 5_pietro_5 Z klatki 1 A 5 3_pietro_37 p. techniczne B 6 5_pietro_ A 6 3_pietro_38 Z klatki 2 B 7 5_pietro_ A 7 2_pietro_39 Z klatki 1 B 8 5_pietro_ A 8 2_pietro_40 Pom. techn. B 9 5_pietro_ A 9 2_pietro_ z klatki 1 B 10 5_pietro_ A 10 2_pietro_ z klatki 2 B 11 5_pietro_ A 11 2_pietro_43 p. techniczne B 12 5_pietro_ A 12 2_pietro_44 Z klatki _pietro_ A 13 1_pietro_45 Z klatki 1 B 14 5_pietro_ A 14 1_pietro_46 p. techniczne B 15 5_pietro_ A 15 1_pietro_ z klatki 1 B 16 5_pietro_ A 16 1_pietro_ z klatki 2 B 17 5_pietro_ A 17 1_pietro_49 p. techniczne B 18 5_pietro_ A 18 1_pietro_50 Z klatki 2 B 19 5_pietro_19 Serwerownia A Wejście do 0_pietro_51 B 19 bud. z kl _pietro_20 Z klatki 2 A 20 0_pietro_ B 21 4_pietro_21 Z klatki 1 A 21 0_pietro_ B 22 4_pietro_22 Pom. A 22 0_pietro_ B Wejście obok 23 4_pietro_ A 0_pietro_55 bramy B 23 garażowej 24 4_pietro_ A 24 0_pietro_56 Z klatki 2 B 25 4_pietro_ A 25 0_pietro_57 Serwerownia B 26 4_pietro_ od kl. 1 A 26 0_pietro_58 Centrale Ppoż B _pietro_ od kl. 2 A 27 1_pietro_59 Z klatki 1 B 28 4_pietro_ A 28-1_pietro_ B 29 4_pietro_ A 29-1_pietro_ B 50

51 30 4_pietro_ A 30-1_pietro_ B 31 4_pietro_31 Pom. A 31-1_pietro_ B 32 4_pietro_32 Z Klatki 2 A 32-1_pietro_64 Z klatki 2 B W ramach bieżących czynności eksploatacyjnych, użytkownik codziennie powinien zwracać uwagę na wszystkie zapisy odnośnie uszkodzeń, alarmów technicznych pojawiających się w jednostce centralnej instalacji kontroli dostępu. W szczególności kontrolować stan mechaniczny drzwi i zapór, aby nie dopuścić do ich rozregulowania, co może być przyczyną uszkodzenia instalacji kontroli dostępu. Szczególnie w początkowym okresie, należy zwracać uwagę na sposób użytkowania danej instalacji przez bezpośredniego jej użytkownika. W razie potrzeby należy udzielić instruktażu bądź przekazać stosowne instrukcje obsługi. Odpowiednie służby powinny raz w roku wykonać następujące czynności serwisowe, o ile wytyczne producenta/dostawcy lub ze względu na wagę i miejsce instalacji nie wymaga się inaczej: 1. Dokonać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji oraz ich kompletności. Oczyścić wszystkie elementy użytkowe instalacji w szczególności elementy zewnętrzne, takie jak: czytniki, klawiatury. Dokonać oceny jakości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu: dla każdego przejścia sprawdzić poprawność działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących; sprawdzić funkcjonowanie i zadziałanie czytnika, przycisku wyjścia, awaryjnego otwarcia przejścia, rygli i zwór, część systemowa dla każdego przejścia należy sprawdzić w jednostce centralnej instalacji odwzorowanie wszystkich informacji o stanie przejścia oraz odwzorowanie stanów alarmowych, część funkcjonalna - zgodnie z opisaną funkcjonalnością, sprawdzić zdarzenia alarmowe i odpowiednie reakcje systemu; sprawdzić odblokowanie wszystkich przejść na wypadek alarmu, sprawdzenie współdziałania z innymi systemami technicznej ochrony oraz łączności z systemem nadzoru, 4. Sprawdzenie napięcia na źródłach zasilania 5. Sprawdzenie poprawności sygnalizowania sygnałów alarmowych 6. Poddać kontroli stan wszystkich połączeń śrubowych i stabilności połączeń kabli zasilających. 51

52 7. Skontrolować poziomy napięć zasilaczy i sprawność akumulatorów. Każdy przegląd okresowy powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym: Opis wykonanych czynności, Określenie stanu instalacji po przeglądzie, Zalecenia do dalszej eksploatacji, Uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd System Sygnalizacji Włamania I Napadu Zainstalowany w budynku system sygnalizacji włamania i napadu oparty jest o sprzęt produkcji firmy Satel. W ramach czynności eksploatacyjnych bieżących użytkownik powinien codziennie zwracać uwagę na wszystkie zapisy odnośnie uszkodzeń oraz alarmów technicznych pojawiających się na panelach operatorskich, które powinny być podstawą do podjęcia natychmiastowych działań celem usunięcia ich przyczyny. Szczególnie w początkowym okresie użytkowania instalacji, należy zwracać uwagę na sposób użytkowania danej instalacji przez bezpośredniego jej użytkownika. Dokonać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów danej instalacji oraz ich kompletności 2. Oczyścić wszystkie elementy użytkowe instalacji. Dokonać oceny funkcjonowania poszczególnych elementów systemu: część detekcyjna sprawdzić funkcjonowanie wszystkich czujników detekcyjnych, część systemowa sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów systemowych, prawidłowe sygnalizowanie ewentualnych uszkodzeń, część funkcjonalna należy sprawdzić: poprawność zbrojenia i rozbrojenia stref włamaniowych oraz poprawność sygnałów alarmowych na centrali, sprawdzenie współdziałania z innymi systemami technicznej ochrony oraz łączności z systemem nadzoru. Dokonać kontroli stanu wszystkich połączeń (dokręcić wszystkie połączenia śrubowe) 5. 6. Kontrola stanu przewodów sygnałowych i zasilających. Każdy przegląd okresowy powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym: 52

53 Opis wykonanych czynności, Określenie stanu instalacji po przeglądzie, Zalecenia do dalszej eksploatacji, Uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd Instalacja alarmowa łazienkowa W budynku zainstalowano zestawy przywoławcze do WC dla niepełnosprawnych firmy ACKERMAN. Przynajmniej raz w roku użytkownik powinien sprawdzić: działanie systemu, stan i kompletność elementów zestawów (przyciski, sygnalizatory), stan połączeń kablowych w systemie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu należy konserwację i usuwanie usterek powierzyć wykwalifikowanej firmie serwisującej Instalacja CCTV System telewizji dozorowej zainstalowanej w budynku oparty jest o urządzenia: kamery serii IN-IP2-2. 0MP-2812-B, firmy INTROX (kamery wewnętrzne) 24 szt. kamery serii IN-IP2-2. 0MP-2812-VD-IR, firmy INTROX (kamery zenętrzne) 5 szt. rejestrator IN-NVR-4516FHD, firmy INTROX - 2 szt. monitor firmy Neovo switch firmy NETGEAR ProSafe M POE Nazwa Kamery IP Kamery Piętro / Klatka Szafa Port Rejestrator K Piwnica II 0. 2 MDF 3 1 K Parter Wejście II 0. 2 MDF 14 1 K Parter II 0. 2 MDF 4 1 K piętro II 0. 2 MDF 7 1 K piętro II 0. 2 MDF 8 1 K piętro II 0. 2 MDF 9 1 K piętro II 0. 2 MDF

54 K piętro II 0. 2 MDF 11 1 K piętro II 0. 2 MDF 12 1 K Zewnętrzna MDF 6 1 K Zewnętrzna MDF 5 1 K Piętro I 0. 2 IDF 7 1 K Piwnica I 0. 2 IDF 5 2 K Parter I 0. 2 IDF 6 2 K piętro I 0. 2 IDF 9 2 K piętro I 0. 2 IDF 11 2 K piętro I 0. 2 IDF 13 2 K piętro I 0. 2 IDF 14 2 K piętro I 0. 2 IDF 15 2 K Zewnętrzna IDF 1 2 K Zewnętrzna IDF 2 2 K Zewnętrzna IDF 3 2 K Zewnętrzna IDF 4 2 K piętro środek 0. 2 IDF 8 2 K piętro środek 0. 2 IDF 10 2 K piętro środek 0. 2 IDF 12 2 W ramach czynności eksploatacyjnych bieżących użytkownik powinien codziennie zwracać uwagę na jakość obrazu z kamer oraz wszystkie zapisy odnośnie uszkodzeń, alarmów technicznych pojawiających się w systemie. Szczególnie w początkowym okresie, należy zwracać uwagę na sposób użytkowania instalacji przez bezpośredniego jej użytkownika. Dokonać wizualnej oceny stanu wszystkich elementów instalacji i ich kompletności 54

55 2. Oczyścić zewnętrzne elementy instalacji w szczególności obiektywy i obudowy kamer, części ruchome uchwytów kamer, szafy z elementami elektronicznymi. Dokonać oceny jakości funkcjonowania poszczególnych elementów systemu: kamery sprawdzić i ewentualnie skorygować jakość obrazów i pola widzenia. części systemowa sprawdzić funkcjonowanie wszystkich elementów systemowych jak klawiatury, rejestratory parametry pracy, krosownice odpowiednie przełączanie obrazów na monitory wg opisanej funkcjonalności. Poddać kontroli stan wszystkich połączeń (dokręcić wszystkie połączenia śrubowe). Należy skontrolować poziomy napięć zasilaczy. Każdy przegląd okresowy powinien zakończyć się stosownym protokołem zawierającym: Opis wykonanych czynności, Określenie stanu instalacji po przeglądzie, Zalecenia do dalszej eksploatacji, Uprawnienia i podpisy osób przeprowadzających przegląd Centrala telefoniczna Przedmiotowy obiekt obsługuje centrala firmy Grandstream typu UCM6510. W ramach bieżących czynności eksploatacyjnych, użytkownik powinien zwracać uwagę na wszystkie zgłoszenia odnośnie funkcjonowania instalacji telefonicznej, a zgłoszenia o powstaniu wady przekazywać jak najszybciej do odpowiednich służb technicznych. Z uwagi na technologiczne zaawansowanie tej instalacji, wskazane jest podpisanie odpowiedniej umowy na obsługę, z firmą serwisową autoryzowaną przez producenta urządzeń instalacji. Firma ta powinna określić zakres i częstotliwość przeglądów bieżących jak i okresowych. Każdy przegląd okresowy wykonywany przez firmę dedykowaną musi być zakończony stosownym protokołem zawierającym: Opis wykonanych czynności. Stwierdzeniem, jaki jest stan instalacji po przeglądzie. Podpisy osób uprawnionych przeprowadzających przegląd. 55

56 15 Instalacje sanitarne 15. 1 Instalacja wodociągowa Odpowiednie służby techniczne powinny raz na rok przeprowadzić kontrolę instalacji, w ramach której należy: sprawdzić, czy ciśnienie wody w instalacji jest właściwe, sprawdzić, czy instalacja jest należycie odpowietrzona, sprawdzić, czy instalacja jest szczelna, oczyścić filtry i osadniki, sprawdzić stan izolacji cieplnych, sprawdzić działanie wodomierzy głównych, po każdej ingerencji w instalację wodociągową należy przeprowadzić badania jakości wody, regularnie należy czyścić perlatory zamontowane w wylewkach. należy sprawdzać działanie zaworów odcinających i wężyków przyłączeniowych w oplocie stalowym do urządzeń sanitarnych. Zestaw hydroforowy Hydro Multi-E 2 CRIE 5-4 Pompy Łożyska pomp i uszczelnienia wału są bezobsługowe. W razie konieczności opróżnienia pomp z cieczy na dłuższy okres, należy zdjąć jedną z osłon sprzęgła i wstrzyknąć kilka kropel oleju silnikowego na wał pomiędzy głowica pompy a sprzęgłem. Silniki Dla zapewnienia wystarczającego chłodzenia silnika i elektroniki żebra chłodzące silnika i łopatki muszą być utrzymywane w czystości. Szafa bezpiecznikowa Szafa nie wymaga konserwacji. Należy ją utrzymywać w stanie czystym i suchym Zestaw hydroforowy Hydro MPC-E 3 CRIE 10-5 Jednostka CU 352 Urządzenie jest bezobsługowe. Należy utrzymywać je czyste i suche oraz zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych Pompy Łożyska i uszczelnienie wału pompy nie wymagają konserwacji. Łożyska silnika Jeżeli silnik zaopatrzony jest w smarowniczki należy okresowo przesmarować je wysokotemperaturowym 56

57 smarem na bazie litu. W innym przypadku silniki nie wymagają konserwacji. W przypadku eksploatacji sezonowej (przerwa w pracy to więcej niż 6 miesięcy) należy przesmarować silnik po wyłączeniu pompy Instalacja kanalizacyjna Instalacja kanalizacji sanitarnej jest praktycznie bezobsługowa. Okresowo należy jednak sprawdzać stan syfonów. Nie można dopuścić do ich zapchania ani do całkowitego wyparowania wody. Aby zapobiec wydostawaniu się przykrych zapachów należy dbać o to, aby syfony odpływowe były zawsze wypełnione wodą. Odpowiednie służby techniczne powinny raz na rok przeprowadzić kontrolę instalacji, w ramach której należy: sprawdzić, czy instalacja jest szczelna, sprawdzić, czy instalacja jest drożna, a w razie potrzeby przeprowadzić jej płukanie lub czyszczenie Instalacja hydrantowa Instalacja przeciwpożarowa zasilana jest ze zbiornika ppoż. Zbiornik napełniany jest za pomocą zaworu napełniającego elektromagnetycznego sterowanego poziomem wody w zbiorniku. Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa zasila zawory i hydranty wewnętrzne DN52, DN 33, DN25. Zestawienie elementów instalacji podlegających okresowej kontroli przedstawiono w tabeli: PIWNICA element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 33 ilość 4 2 PARTER element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 33 ilość 2 2 PIĘTRO 1 element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 33 ilość

58 PIĘTRO 2 element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 33 ilość 2 2 PIĘTRO 3 element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 33 ilość 2 2 PIĘTRO 4 element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 33 ilość 2 2 PIĘTRO 5 element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 25 ilość 2 2 PIĘTRO 6 element ZAWÓR DN52 HYDRANT DN 25 ilość 4 2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowywanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Dodatkowo węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze. Konserwację i eksploatację hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN Norma ta ma zastosowanie do hydrantów wewnętrznych i instalacji hydrantowych we wszystkich rodzajach obiektów, bez względu na ich przeznaczenie i sposób wykorzystywania. 58

59 Kontrola rutynowa Odpowiedzialna osoba lub jej reprezentant powinna prowadzić regularną kontrolę elementów instalacji hydrantowej w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia oraz ryzyka (zagrożenia) pożarowego w celu upewnienia się, że: hydranty i wyposażenie: - są na swoim miejscu, - są nie zastawione, widoczne, mają czytelne oznakowanie i instrukcję, - nie mają widocznych uszkodzeń, korozji lub wycieków. Zbiornik wody ppoż: - nie ma widocznych uszkodzeń, przecieków - w koszu ssawnym nie znajdują się zanieczyszczenia uniemożliwiające jego prawidłową pracę Osoba odpowiedzialna powinna podjąć niezwłoczne działania w celu usunięcia zauważonych nieprawidłowości. Coroczne przeglądy i konserwacje Przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną - z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN EN Zakres wykonywanych czynności obejmuje: - sprawdzenie stanu ogólnego pod kątem: dostępności urządzenia, uszkodzeń, oznak korozji, przecieków, mocowania do ściany (czy są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie) sprawdzenie czy instrukcja obsługi jest czytelna, miejsce umieszczenia jest oznakowane, sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, zacisków, bębna, itp. ) sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego HYDRA-32 z dokładnością 0, 5% zakresu pomiarowego opróżnienie węża hydrantowego z wody za pomocą sprężarki powietrza i jego osuszenie za pomocą wentylatora pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. 59

60 oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem SPRAWDZONY wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany USZKODZONY i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela. Kontroli podlega również sprawność działania zaworu napełniającego zbiornika ppoż. Dokumentowanie przeglądów i konserwacji Każde badanie hydrantu i instalacji zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji oraz oznakowaniem przez kompetentne osoby etykietą "SPRAWDZONE". Protokół taki zawiera: - datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu, - wyniki testów, - wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych, - dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane, - datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów, Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym. Osoby odpowiedzialne powinny przechowywać zapisy o wszystkich przeglądach instalacji. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w czasie kontroli i konserwacji Ponieważ przegląd i konserwacja mogą okresowo zmniejszyć efektywność zabezpieczenia przeciwpożarowego należy: zależnie od przewidywanego zagrożenia pożarowego, poddawać równocześnie remontowi na danej powierzchni tylko określoną liczbę (ograniczona część) zaworów (hydrantów), zapewnić dodatkowe (zastępcze) przedsięwzięcia zabezpieczające oraz przeprowadzić dodatkowy instruktaż na czas remontu. Usuwanie wad Do naprawy instalacji można używać tylko części zamiennych (np. węże, prądownice, zawory) posiadających stosowne aprobaty i dopuszczenia Instalacja gaśnicza Budynek wyposażony jest w gaśnice przenośne proszkowe typu GP-6X. Ilość gaśnic na każdym piętrze przedstawia tabela: PIWNICA 3 szt. PARTER 4 szt. 60

61 PIĘTRO 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO 3 PIĘTRO 4 PIĘTRO 5 PIĘTRO 6 3 szt. 3 szt. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. Raz na 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy, a nie rzadziej niż co 5 lat lub po każdym użyciu gaśnicę należy skierować do naprawy warsztatowej. Coroczne przeglądy i konserwacje W ramach corocznych przeglądów sprawdzeniu podlegają: 1. Stan techniczny gaśnicy: stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka), stan zbiornika, czytelność etykiety, stan zaworu, wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu), drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy). Ciśnienie panujące wewnątrz zbiornika 3. Sprawdzić stan i ilość proszku gaśniczego. Kontrola serwisowa Wykonanie czynności kontrolne powinny być potwierdzone za pomocą kontrolki serwisowej naklejanej na gaśnicy. Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane: nazwa i adres zakładu serwisowego, 61

62 nazwisko i imię konserwatora, data wykonania przeglądu (miesiąc / rok), data wykonania naprawy (miesiąc / rok), data następnego badania (miesiąc / rok). Po wykonaniu przeglądu należy zaznaczyć datę jego wykonania i datę następnego badania. Przyklejając kontrolkę serwisową Autoryzowany Zakład Serwisowy potwierdza, że gaśnica jest sprawna technicznie i funkcjonalnie, oraz że spełnia wymagania odpowiednich norm (wymienionych na etykiecie gaśnicy). W przypadku skierowania gaśnicy do naprawy warsztatowej należy bezwzględnie:- wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta, usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa dopuszczenia wydanego przez CNBOP Węzeł cieplny i instalacja C. O. W ramach okresowych czynności serwisowych odpowiednie służby techniczne powinny na początku sezonu ogrzewczego wykonać następujące czynności: sprawdzić, czy zład jest należycie odpowietrzony; W przypadku zapowietrzenia odpowietrzyć. sprawdzić, czy ciśnienie/poziom wody w instalacji jest właściwy; W przypadku ubytku uzupełnić. sprawdzić, czy instalacja jest szczelna; oczyścić filtry i osadniki; dokonać rozruchu instalacji; sprawdzić, czy nie występują w obiekcie strefy niedogrzania i w razie potrzeby dokonać regulacji przepływów w instalacji; sprawdzić stan izolacji cieplnych; zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentów urządzeń przeprowadzać przeglądy okresowe tych urządzeń (pompy, wymienniki, naczynia przeponowe), dla zachowania udzielonej na nie gwarancji; sprawdzić otwieranie się i zamykanie wszystkich zaworów. regularnie sprawdzać stan armatury odcinającej, kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej wg. Wytycznych zawartych w DTR; Czynności konserwacyjne wykonywane raz w tygodniu 62

63 kontrola temperatury czynnika grzewczego. Temperatura i ciśnienia zasilania i powrotu powinny być zgodne z założonymi wartościami, sprawdzanie czy nie występują wycieki, sprawdzenie czy nie występują ponadnormatywne hałasy, obserwacja pracy zaworu regulacyjnego i pompy kontrola pracy regulatora pogodowego kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych (naczynia wzbiorczego) kontrola stanu filtrów (sprawdzanie spadku ciśnienia, przepłukiwanie ręczne). Czynności konserwacyjne wykonywane raz w miesiącu: sprawdzenie ciśnienia w instalacji sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych sprawdzenie stanu wszystkich uszczelek sprawdzenie filtrów i w razie konieczności czyszczenie Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku testowanie, konserwacja urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych. przegląd i konserwacja urządzeń pomocniczych t. j. pomp, naczyń wzbiorczych, odpowietrzników, armatury itp. przeczyścić filtry jeśli to konieczne. sprawdzenie temperatury zasilania i powrotu, sprawdzić parametry regulatora, sprawdzić spadki ciśnień w wymiennikach ciepła, schłodzenie wody sieciowej powinno odpowiadać wymaganiom podanym przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, zmierzyć ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, sprawdzić czy punkt pracy pompy pozostaje w dozwolonym obszarze charakterystyki pompy. Lp. Sprawdzany element Częstotliwość sprawdzania Rodzaj kontroli Sposób sprawdzania działania 1 Zawory bezpieczeństwa Raz na tydzień kontrola działania Przedmuchanie 2 Armatura Raz na tydzień kontrola wzrokowa Uruchomienie 63

64 3 Pompa obiegowa Raz na tydzień kontrola wzrokowa Praca w cyklu zamiennym 4 Regulator pogodowy Raz na dzień Raz na kwartał kontrola wzrokowa kontrola działania W trakcie sezonu grzewczego może zachodzić wielokrotnie potrzeba: uzupełnienia instalacji wodą; odpowietrzenia instalacji; oczyszczenia filtrów i osadników. Przegląd urządzeń węzła powinien mieć miejsce przynajmniej dwa razy w roku (przed i po sezonie grzewczym). W trakcie sezonu grzewczego zachodzi konieczność przekładów okresowych ( raz w tygodniu i raz w miesiącu zgodnie z wytycznymi podanymi powyżej). Przegląd serwisowy powinien być dokonany raz w roku przez wyspecjalizowany personel zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR węzła. Bezpieczna eksploatacja węzła wymaga bezwarunkowo przestrzegania następujących zasad: Wykonywanie prac wynikających z zakresu obowiązków i kwalifikacji danego pracownika Na teren węzła nie wolno wpuszczać osób postronnych za wyjątkiem pracowników wykonujących czynności służbowe Utrzymanie urządzeń węzła, a w szczególności zaworów bezpieczeństwa, urządzeń zasilających, spustowych, przelewowych, wydmuchowych, wodowskazów, układów: regulacji i stabilizacji ciśnienia, regulacji poziomu wody, regulacji temperatury itp. w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo obsługi i otoczenia Posiadane i używanie przez obsługę sprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochrony osobistej Armaturę obsługiwać w rękawicach ochronnych Przy otwieraniu zaworów szczególnie spustowych nie szarpać i nie uderzać gwałtownie w dźwignię W pobliżu węzła nie wykonywać prac nie związanych bezpośrednio z obsługą węzła Dokręcanie śrub kołnierzy, pokryw, włazów i dławic należy w zasadzie przeprowadzać przy ciśnieniu atmosferycznym. W złączach nowo montowanych dopuszczalne jest dokręcanie śrub przy ciśnieniu nie wyższym od 0, 3 MPa. To samo dotyczy uszczelnień dławicowych Posadzkę oraz ściany węzła utrzymywać w należytej czystości 64

65 Po sezonie ogrzewczym należy oczyścić filtry i osadniki a instalację pozostawić napełnioną wodą. Wszelkiego rodzaju przeglądy wykonywać wg. DTR węzła. Zestawienie urządzeń i elementów węzła CO dla potrzeb budynku G-321: Nr Nazwa urządzenia Producent Ilość j. 2 XB51H-1-130_2_25_A_2G2 1 szt 3 Izolacja XB37:L10-20M10-26H10-30 DANFOSS 1 szt 1 izolacja XB37:L90-100M DANFOSS 1 szt 1 XB37M PN25 G1A x 20mm 1 szt 3 XB37H-1-80 PN25 G1A x 20mm 1 szt ZR2S Zawór regulacyjny VM 2 PN25 32/10 DANFOSS ct 1 szt ZR1S VM2 20/4 DANFOSS co 1 szt ZR3S Zawór regulacyjny VM 2 PN25 25/8 DANFOSS cw 1 szt F2 Filtr siatk F300 ko³n DN100 PN16 DANFOSS 1 szt ZR1S Siłownik AMV V 15s/mm 10mm 450N DANFOSS co 1 szt ZR2S Siłownik AMV V 15s/mm 10mm 450N DANFOSS 1 szt ct ZR3S AMV 33, 230V HWS-SR DANFOSS cw 1 szt F5 Filtr gwint. 1/2" DN 15 FVR-DZR DANFOSS 1 szt F4 Filtr gwint. 1" DN25 FVR-DZR DANFOSS 1 szt F1 Filtr gwint. 2" DN50 FVR-DZR DANFOSS 1 szt F3 Filtr gwint. 2" DN50 FVR-DZR DANFOSS 1 szt ZBO ZAWÓR BEZP. SYR 1915 DN25 5, 0 BAR SYR 1 szt 380 ZAWÓR BEZP. SYR 1915 DN25 5, 0 BAR SYR 1 szt ZBT ZAWÓR BEZP. SYR 1915 DN25 5, 0 BAR SYR 1 szt 65

66 ZBW ZAWÓR BEZP. SYR 2115 DN25 6, 0 BAR SYR 1 szt W2 WODOMIERZ ZW JS Q3=2, 5m DN15 POWOGAZ 1 szt NW1 NACZYNIE REFLEX NG 140 6BAR REFLEX 1 szt NW2 NACZYNIE REFLEX N 200 6BAR REFLEX 1 szt FOM1 IZOLACJA DO FO2M DN65 THERMO THERMO 1 szt FOM1 FILTROODMULNIK FO2M-65 MALOWANY Thermo THERMO 1 szt PI2 KUREK MANOMET. Fig. 528 3*G1/2". PN25 WIKA 1 szt Pi2 KUREK MANOMET. PN25 WIKA 1 szt PI2 KUREK MANOMET. PN25 WIKA 1 szt G4 ZŁĄCZE SAMODCINAJ CE SU R1 REFLEX 1 szt G5. 1 ZŁĄCZE SAMODCINAJ CE SU R1 REFLEX 1 szt 1 Podst do wym XB37 MAL. 7016 STR. SEEGER-R 1 szt 3 Podst do wym XB37 MAL. SEEGER-R 1 szt R ECL COMFORT 310/230 V DANFOSS 1 szt R ECL klucz aplikacjia376 DANFOSS 1 szt 2 XB51-1 stop. izolacja blaszana 1 szt 2 Podstawa do wym. XB51 DANFOSS 1 szt 0 Electric box - kod referencyjny Danfoss 1 szt PC Pompa GR ALPHA 2L 25-60N180 GRUNDFOS 230V+wtyczka 1 szt Tzew ESMT ZEWNETRZNY CZUJNIK TEMPERATURY DANFOSS 1 szt Trcw TERMOSTAT ST 1 G1/2 DANFOSS 1 szt FQQ1 Wstawka 1" L=190 DANFOSS LPM 1 szt FQQ2 Wstawka 2" L=300 DANFOSS LPM 1 szt FQQ3 Wstawka 1 1/4" L=260 DANFOSS LPM 1 szt PP ZŁĄCZE 06x1/2 mosi±dz specjalny (EM Oy Danfoss Ab 1 szt 14 AVPQ4 50 PN25 Kv20 0, 2 1, 0 K-Z DANFOSS 1 szt 66

67 P2 Zawór mosiężny BVR DZR 1/2'' DN15 PN25 DANFOSS 1 szt P2 Zawór mosiężny BVR DZR 1/2'' DN15 PN25 DANFOSS 1 szt P4 Zawór mosiężny BVR DZR 1/2'' DN15 PN25 DANFOSS 1 szt WOP WĘŻYK OPANCERZONY DN15 L=500 mm M. W Sp. z. o. 1 szt WOP2 WĘŻYK OPANCERZONY DN25 L=500 mm ZMC 1 szt Pi2 MANO NG080 6 BAR G1/2"U KL1. 0 SUKU 1 szt PI2 MANO NG080 6 BAR G1/2"U KL1. 0 SUKU 1 szt ZZ2 ZAWÓR ZWROTNY Art. 3121 DN25 BOSSINI BORTOLO & FI 1 szt ZZ5 ZAWÓR ZWROTNY Art. 3121 DN25 BOSSINI BORTOLO & FI 1 szt ZZ1 ZAWÓR ZWROTNY Art. 3121 DN50 BOSSINI BORTOLO & FI 1 szt PO Pompa GR Magna F 1x230V OEM GRUNDFOS 1 szt PT Pompa GR MAGNA F PN6/10 1x230V GRUNDFOS 1 szt G6 Zawór mosiężny BVR DZR 1'' DN25 PN25 DANFOSS 1 szt G1. 1 Zawór mosiężny BVR DZR 2'' DN50 PN25 DANFOSS 1 szt G1. 2 Zawór mosiężny BVR DZR 2'' DN50 PN25 DANFOSS 1 szt G1. 3 Zawór mosiężny BVR DZR 2'' DN50 PN25 DANFOSS 1 szt T4 Termo. maszynowy Sika Kątowy L C DANFOSS 1 szt T5 Termo. maszynowy Sika Kątowy L C DANFOSS 1 szt Tco ESMU-100, Immersion temp. sensor (SS) DANFOSS 1 szt Tct ESMU-100, Immersion temp. sensor (SS) DANFOSS 1 szt Tcw ESMU-100, Immersion temp. sensor (SS) DANFOSS 1 szt G2 Zawór mosiężny BVR DZR 1'' DN25 PN25 DANFOSS 2 szt Z1 Zawór mosiężny BVR DZR 2'' DN50 PN25 DANFOSS 2 szt G1 Zawór mosiężny BVR DZR 2'' DN50 PN25 DANFOSS 2 szt T2 Termo. maszynowy Sika Kątowy L C DANFOSS 2 szt T3 Termo. maszynowy Sika Kątowy L C DANFOSS 2 szt T1 Termo. maszynowy Sika Kątowy L C DANFOSS 2 szt PI2 KUREK MANOMET. PN25 WIKA 3 szt PI2 KUREK MANOMET. PN25 WIKA 3 szt 67

68 PI1 KUREK MANOMET. PN25 WIKA 3 szt PI2 MANO NG080 6 BAR G1/2"U KL1. 0 SUKU 3 szt PI2 MANO NG080 6 BAR G1/2"U KL1. 0 SUKU 3 szt PI1 MANO NG080 16BAR G1/2"U KL1. 0 SIKA Dr. Siebert & Kü 3 szt G5 Zawór mosiężny BVR DZR 1/2'' DN15 PN25 DANFOSS 3 szt PI3 Mano. WIKA/KFM G1/2" D bar kl1, 6 WIKA 6 szt PI3 KUREK MANOMET. PN25 WIKA 6 szt ZA ZAWÓR ZWR. ANTYSKAŻEN. EA291NF DN15 DANFOSS SOCLA 1 szt 16 Elementy i urządzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji 16. 1 Instalacja wentylacji mechanicznej 68

69 Centrale wentylacyjne Na obiekcie zastosowano centrale wentylacyjne firmy VENTUS. Typy central i ilość: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VS-30-R-PHC 2 szt. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VS-40-R-PMHC 5 szt. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VS-30-R-PMHC 4 szt. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna VS -21-R-PMHC 1 szt. Centrala wentylacyjna nawiewna - VS-21- R-PH 3 szt. Centrala wentylacyjna nawiewna - VS-21-R-H 2 szt. Centrale są umieszczone na dachu, opisane zgodnie z projektem obsługują: Centrale ZNW1 ZNW10 prototypownie Centrale ZNW11 i ZNW12 pomieszczenia biurowe na V i VI piętrze Centrale ZNW13 i ZN14, ZN15 pomieszczenia techniczne Centrale ZNW16 i ZNW17, pomieszczenia socjalne ( szatnie) Centrale ZN18 i ZN19, pomieszczenia socjalne ( pokoje śniadań) Eksploatacja i konserwacja Osoby odpowiedzialne za obsługę centrali powinny zapoznać się z niniejszą dokumentacją przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych. W przypadku braku personelu posiadającego określone umiejętności techniczne przegląd bieżący central winien być dokonany przez Autoryzowany Serwis VTS. Wszelkie uszkodzenia centrali lub jej części wynikające z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentacji, nie będą podlegały naprawom gwarancyjnym. Czynności obsługowe centrali winny być przeprowadzane wyłącznie przy niepracującym urządzeniu. Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi urządzenia na zewnątrz sekcji wentylatorowej musi być zamontowany wyłącznik serwisowy odcinający dopływ prądu do silnika wentylatora podczas prac serwisowych. Rozłączenie obwodu zasilania musi odbywać się w stanie beznapięciowym. Obsługujący centralę powinni od momentu jej uruchomienia prowadzić na bieżąco zapisy w znajdującej się na Karcie Gwarancyjnej Tabeli przeglądów i konserwacji, w której należy odnotować prace wynikające z normalnej, rutynowej obsługi urządzenia. Starannie prowadzony rejestr jest jedynym wiarygodnym 69

70 dokumentem potwierdzającym stan pracy urządzenia, termin przeglądów bieżących, zaobserwowane ewentualne nieprawidłowości w działaniu urządzenia. W przypadku zaistnienia konieczności kontaktu z przedstawicielami VTS bezwzględnie należy posługiwać się numerami fabrycznymi urządzenia umieszczonymi zarówno na obudowie jak i w dokumentach przynależnych do centrali. Długości okresów pomiędzy poszczególnymi czynnościami określono przy założeniu pracy centrali w systemie non stop oraz w instalacji charakteryzującej się małym zapyleniem i brakiem innych uwarunkowań, zakłócających normalne funkcjonowanie pracy urządzenia. W środowiskach charakteryzujących się dużą zawartością pyłu w nawiewie i/lub wywiewie należy częściej dokonywać kontroli. Części zamienne oraz akcesoria do centrali: Podczas składania zamówienia należy podać typ i numer fabryczny urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na sekcji wentylatorowej. Przegląd serwisowy powinien być dokonany minimum 2 razy do roku, a zwłaszcza w okresach przejściowych, przez wyspecjalizowany personel zgodnie z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej central wentylacyjnych VENTUS. Prawidłowe działanie wentylacji zapewnia prawidłowa konserwacja i eksploatacja części składowych central i elementów tworzących całość układu o których poniżej Agregaty chłodnicze do central Umieszczone na dachu, opisane i przypisane do poszczególnych central od ZNW1 do ZNW10 - obsługujących prototypownie: MDVT-280W/RN1 1 szt. MDVT-335W/RN1 7 szt. MDV-V140W/DRN1 1 szt. MDV-V200W/DRN1 1 szt. MDV-V105W/DN1 2 szt. Eksploatacja i konserwacja Przeglądy muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych lub wykonaniu ich niewłaściwie użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji. Utrata Gwarancji nastąpi również w przypadku uszkodzenia powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów) 70

71 Użytkownik zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych marki MDV typ V4 PLUS w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, szczegółowy opis znajduje się w Instrukcji Obsługi Technicznej. W ramach konserwacji powinny zostać wykonane następujące czynności: 1. czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej 2. czyszczenie lameli parownika i skraplacza 3. sprawdzenie szczelności połączeń układu z czynnikiem chłodniczym 4. sprawdzenie szczelności układu-strona ssąca i tłoczna 5. pomiar ciśnień czynnika chłodniczego 6. pomiar sprawności elektrycznej 7. pomiar wydajności chłodniczej 8. sprawdzenie szczelności układu strona ssąca i tłoczna 9. sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności 10. sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne 11. sprawdzenie działania urządzeń sterujących 12. Uzupełnienie czynnika w instalacji freonowej Króćce przyłączeniowe Króćce elastyczne do kanałów wentylacyjnych, króćce CT (ciepło technologiczne) i freonowe należy kontrolować podczas każdego przeglądu i bieżącej konserwacji central wentylacyjnych: ocena wizualna czy nie ma uszkodzeń, pęknięć, sprawdzenie szczelności poprzez zadymienie lub poprzez sprawdzenie szczelności ciśnieniowo. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzenia króćce należy wymienić przez wykfalifikowany personel lub wykonawcę tych instalacji Przepustnice Eksploatacja i konserwacja Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciężkiej pracy przepustnicę należy oczyścić jednym z podanych sposobów: przy pomocy odkurzacza przemysłowego z miękka ssawką, przedmuchać sprężonym powietrzem, umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium. 71

72 Filtry Eksploatacja i konserwacja Przy standardowych warunkach pracy centrali filtry należy wymieniać mniej więcej co pół roku. Wskaźnikiem powodującym konieczność wymiany filtrów (oprócz wzrokowej obserwacji ich funkcji) jest wzrost spadku ciśnienia powyżej wartości podanych w tabeli 9. Centrale wyposażone mogą być w filtry: - wstępne kieszeniowe B. FLT klasy G4, F5, F7 lub F9 - wstępne działkowe P. FLT klasy G 4 - wtórne kieszeniowe B. FLT klasy F9. Stopień filtracji jest różny dla poszczególnych typów filtrów, dlatego niezwykle ważne jest, aby podczas wymiany zamontować filtry o identycznej klasie filtracji. Jeżeli końcowa różnica ciśnienia na filtrze przewyższa przewidzianą dla niego wartość, należy dokonać jego wymiany. Filtry działkowe FD i kieszeniowe FK przeznaczone są do użytku jednorazowego. Podczas wymiany filtra należy również wyczyścić sekcję filtracji poprzez odkurzenie lub wytarcie na mokro. W przypadku zamawiania nowego zestawu filtrów w Autoryzowanym Serwisie VTS należy podać rodzaj filtra, klasę filtracji oraz wielkość centrali ewentualnie wielkość i ilość filtrów wg zestawienia w poniższych tabelach. Centrale zawsze muszą pracować z zamontowanymi filtrami powietrza, ponieważ w przeciwnym wypadku pobór mocy przez wentylatory może przekroczyć przyjęte wartości, co z kolei może doprowadzić do spalenia uzwojeń silnika Wymienniki ciepła Eksploatacja i konserwacja W przypadku wyłączenia dopływu czynnika grzewczego lub przerwie w eksploatacji centrali i zaistnienia możliwości obniżenia temperatury powietrza poniżej + 5ºC, nagrzewnicę należy opróżnić. W tym celu należy: zamknąć zawory na dopływie i odpływie czynnika grzewczego (odciąć nagrzewnicę od instalacji grzewczej), - przesunąć panel inspekcyjny w stronę zaworów odcinających, - wykręcić z kolektorów korek spustowy i odpowietrzający, w miejsce korka spustowego podłączyć wężyk odpływowy, w taki sposób aby woda z opróżnianego wymiennika wypływała na zewnątrz centrali, nagrzewnicę przedmuchać sprężonym powietrzem doprowadzonym do korka odpowietrzającego. w niewielkich odstępach czasu przedmuchanie powtórzyć kilkakrotnie, aż do momentu gdy z wężyka odpływowego będzie wydobywać się samo powietrze bez widocznych kropel wody. wkręcić korek spustowy i odpowietrzający. 72

73 Minimum co cztery miesiące należy kontrolować stan zabrudzenia lamel nagrzewnicy. Zaleganie pyłu na powierzchni nagrzewnicy powoduje obniżenie mocy cieplnej nagrzewnicy oraz zwiększenie spadku ciśnienia po stronie powietrza. Nawet, jeżeli centrala posiada filtry, z czasem od strony napływu powietrza dochodzi do osadzania się pyłu na lamelach nagrzewnicy. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia czyszczenie można przeprowadzić stosując następujące metody: przy pomocy odkurzacza z miękką ssawką od strony wlotu powietrza, przedmuchanie strumieniem sprężonego powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu powietrza kierując strumień równolegle do ułożenia lamel, przemycie ciepłą woda z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium i miedzi. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć przed uwolnionym brudem sąsiadujące sekcje centrali. Dla uzyskania pełnej sprawności cieplnej nagrzewnica musi być dobrze odpowietrzona. Do tego celu służą korki odpowietrzające umieszczone w kolektorach nagrzewnicy. W czasie postoju urządzenia przepływ czynnika grzewczego powinien być ograniczony do minimum tak, aby temperatura wewnątrz urządzenia nie przekraczała + 60ºC. Wzrost temperatury ponad tą wartość może spowodować uszkodzenie niektórych elementów lub podzespołów (silnik, łożyska, elementy z tworzyw sztucznych itp. ) zamontowanych w sąsiadujących z nagrzewnicą sekcjach. Wymiennik krzyżowy Obsługa wymiennika sprowadza się, do co czteromiesięcznego sprawdzenia jego stanu technicznego i stopnia zabrudzenia płyt aluminiowych. Nagromadzanie się brudu w krzyżowych wymiennikach ciepła jest często ograniczone do pierwszych 50 mm w wymienniku. Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy zabezpieczyć sąsiadujące sekcje. Niezbędne czyszczenie należy wykonać jedną z metod poprzez: odkurzanie miękką ssawką, przedmuchanie kanałów strumieniem powietrza w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu powietrza, przemycie na całej długości kanałów powietrznych wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium, w przypadku bardziej zabrudzonych wymienników można czyścić poprzez spłukiwanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. W trakcie czyszczenia podczas używania mechanicznych środków do usuwania brudu należy zachować szczególną ostrożność, i zwrócić uwagę, aby płyty wymiennika nie zostały zdeformowane ani uszkodzone. 73

74 Przy eksploatacji wymiennika w temperaturach ujemnych, wymiennik przed ponownym uruchomieniem centrali musi być dokładnie wysuszony. Ponadto należy sprawdzić: funkcjonowanie przepustnicy, stan odkraplacza, - stan tacy ociekowej, drożność systemu odpływowego skroplin, przed uruchomieniem centrali syfon wodny należy zalać wodą, prawidłowość zamontowania systemu zapobiegającego szronieniu (jeżeli wymiennik posiada), czy przepustnica obejściowa zamyka się całkowicie szczelnie, gdy odszranianie nie jest konieczne Wentylatory dla central Eksploatacja i konserwacja Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac (awaria, konserwacja, serwis) przy centrali, a w szczególności przed otwarciem paneli inspekcyjnych sekcji wentylatorowej oraz usunięciem osłon z części znajdujących się pod napięciem, należy upewnić się czy: urządzenie zostało właściwie odłączone od zasilania. Dotyczy to zarówno obwodów głównych i pomocniczych, wirnik jest w stanie spoczynku, wentylator ostygł i temperatura powierzchni nie grozi oparzeniem, wentylator jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. W przypadku czynności obsługowych wentylatora należy sprawdzić czy: wirnik łatwo się obraca, - jest wyważony i czy nie wykazuje bicia", wirnik jest dobrze zamocowany na osi, nie przesunął się w stosunku do leja wlotowego, wibroizolatory są dokładnie zamocowane i nieuszkodzone, połączenie elastyczne (jeżeli występuje) nie jest uszkodzone, wszystkie śruby mocujące elementy konstrukcyjne zespołu wentylatorowego są dokręcone. Utrata wyważenia wirnika może być spowodowana: osadzaniem się pyłu na łopatkach wirnika, oderwaniem się dodatkowych obciążników wyważających, uszkodzeniem łopatek wirnika. 74

75 kontrolę zabrudzenia wnętrza obudowy, wirnika i silnika należy przeprowadzać co 4 miesiące i w razie potrzeby należy czyścić: wnętrze obudowy za pomocą odkurzacza, wirnik za pomocą odkurzacza lub na mokro, łagodnym detergentem. Warunkiem uzyskania zakładanej żywotności wentylatora jest regularne kontrolowanie i czyszczenie łożysk. Łożyska wentylatora należy kontrolować, przy okazji czynności obsługowych. Obracając ręcznie wirnikiem wentylatora przeprowadzić kontrolę łożysk na słuch. Jeżeli będzie słychać: niezbyt głośny dźwięk towarzyszący obracaniu w postaci cichego miękkiego, miarowego szmeru - prawidłowa praca łożyska, zgrzyt - smarowanie jest niedostateczne, twarde, często nieregularne odgłosy, szorowanie lub metaliczny, często powtarzający się dźwięk - uszkodzenie łożyska. Łożysko należy wymienić. Skontrolować temperaturę łożyska za pomocą termometru lub przykładając rękę na jego obudowie. Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka lub gwałtownie się zmienia, świadczy to o nieprawidłowym działaniu łożyska, którego przyczyną może być: brak lub nadmiar smaru, zabrudzenie, przeciążenie lub uszkodzenie kulek łożyska, ściśnięcie łożyska, - zbyt duże tarcie uszczelek, nagrzewanie z zewnątrz Silniki Eksploatacja i konserwacja Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu silnika jest niezbędna w celu wykrycia usterek przed wystąpieniem poważnych uszkodzeń. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z silnikiem lub innym wyposażeniem silnika, w szczególności przed zdjęciem osłon zabezpieczających przed bezpośrednim dotykiem elementów ruchomych lub mogących znajdować się pod napięciem silnik powinien zostać prawidłowo odłączony od źródła napięcia zasilania. Ponadto wszystkie obwody dodatkowe i pomocnicze powinny zostać również odłączone. Należy stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa: odłączyć zasilanie, stosować zabezpieczenie przed przypadkowym ponownym załączeniem, 75

76 sprawdzić bezpieczne odizolowanie od zasilania, stosować osłony na sąsiednich częściach będących pod napięciem. Wszystkie wymienione powyżej środki ostrożności powinny zostać utrzymane dopóki wszystkie prace konserwacyjne nie zostaną ukończone, i silnik nie zostanie w pełni zmontowany i gotowy do uruchomienia. W przypadku czynności obsługowych silnika wentylatora należy sprawdzić czy określone dane techniczne są spełnione (pobór mocy, temperatura uzwojeń, łożysk), czy nie występują przecieki smaru, czy silnik działa prawidłowo i czy nie nasilają się szumy pochodzące od silnika i łożysk, prawidłowość zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych połączeń, rezystancję izolacji uzwojeń, czy przewody i izolacje są w dobrym stanie i czy nie występują ich przebarwienia. Wszelkie zauważone zmiany i nieprawidłowości powinny być natychmiast usunięte. Ponadto należy: przeprowadzić kontrolę łożysk w sposób opisany przy kontroli łożysk wentylatorów, skontrolować, czy silnik jest prawidłowo zamocowany, a śruby mocujące dokręcone, sprawdzić stan zabrudzenia obudowy silnika. Nadmierne zabrudzenie utrudnia chłodzenie silnika, co w konsekwencji może doprowadzić do przegrzania uzwojeń silnika i jego uszkodzenia. Silnik można czyścić szczotką na sucho lub przedmuchać suchym sprężonym powietrzem. Łożyska silników Silniki standardowo posiadają łożyska kulkowe serii wyposażone w osłonę. Podczas wymiany lub smarowania łożyska należy w odpowiednim stopniu rozebrać silnik. Podczas rozbierania silnika istotne jest właściwe oznaczenie elementów zgodnie z kolejnością ich demontażu. Do demontażu części centrowanych należy użyć ściągaczy lub odpowiednich urządzeń. Zdjąć łożysko, wyczyścić czop wału, wyczyścić łożysko lub wymienić na nowe i założyć je z nowym smarem. Łożysko należy równomiernie podgrzać do temperatury około ºC a następnie wcisnąć. Należy unikać silnych uderzeń (np. za pomocą młotka). Wszystkie zużyte elementy uszczelniające powinny również zostać wymienione. Wszystkie puste przestrzenie łożyska należy wypełnić smarem. Aby uniknąć nadmiernej ilości smaru nie należy smarować obudowy łożyska oraz jego osłony. 76

77 Dla silników pracujących w warunkach znamionowych w temperaturze otoczenia do 40ºC żywotność smaru wynosi: - około godzin pracy dla prędkości obrotowej do 1500 obr/min - około godzin pracy dla prędkości obrotowej 3000 obr/min Przy pracy w temperaturze 25ºC czasy te wydłużają się o około 100%. Niezależnie od ilości godzin pracy smar powinien być wymieniany, co 3 lata ze względu na efekt starzenia się. W takim przypadku łożyska powinny zostać wymontowane z silnika, wyczyszczone ze starego smaru oraz nasmarowane ponownie. Typ smaru stosowany do łożysk silników: ESSO/UNIREX N3. Podana żywotność smaru i czas, po którym należy smarować łożysko odnoszą się tylko do tego smaru. Nie należy mieszać różnych rodzajów smaru ze sobą! Przekładnia pasowa W trakcie czynności obsługowych zespołu wentylatorowego należy bezwzględnie sprawdzić napięcie pasów klinowych oraz równoległość ułożenia kół pasowych. Fabrycznie ustawiony naciąg pasów należy sprawdzić po pierwszych 50-ciu godzinach pracy zespołu a następne regulacje przeprowadzać w odstępach 4-miesięcznych. Zbyt luźny pas może spaść z koła pasowego lub powodować poślizg i szybkie zużycie pasa, natomiast zbyt duże napięcie pasa może doprowadzić do nagrzewania się i uszkodzenia łożysk oraz przeciążenia silnika. Kontrolę prawidłowego napięcia pasa przeprowadza się w następujący sposób: 1. Zmierzyć odległość między osiami kół 2. Zmierzyć siłę P potrzebną by ugiąć pas o S=16 mm na każdy metr bieżący odległości między osiami, w przybliżeniu w połowie odległości między osiami 3. Zwiększyć napięcie pasa, jeżeli siła jest mniejsza lub zmniejszyć, jeżeli jest większa od wartości podanej w tabeli. Zalecane napięcie pasa jest równe 0. 8 x P max 77

78 Należy również sprawdzić czy pas klinowy nie jest przetarty, pęknięty, przesuszony lub uszkodzony w jakiś inny sposób. Uszkodzony pas klinowy musi być wymieniony. W przypadku napędu wielopasowego, gdy choć jeden pas jest zużyty należy dokonać wymiany wszystkich pasów zwracając uwagę, aby były one jednakowej długości i tego samego typu, co typ rowków w kole pasowym. Jeżeli nie wymieni się wszystkich 78

79 pasów, nowe będą przenosić większe obciążenia, gdyż są nieco krótsze od starych. Przy wymianie pasów należy zluzować śrubę naciągowa płyty silnikowej w takim stopniu, aby pasy można zdjąć i założyć na koła ręcznie, bez przykładania większej siły. Pod żadnym pozorem nie wolno zakładać pasów siłą naciągając je śrubokrętem, lub jakimkolwiek innym narzędziem. Podczas wymiany pasa należy sprawdzić czy powierzchnie stykowe kół pasowych nie są zużyte. Nowe pasy należy napiąć w taki sposób, aby wymagana siła ugięcia P jak najbliżej odpowiadała wartości P podanej w tabeli 18. Po założeniu nowych pasów należy przeprowadzić kontrolę ustawienia kół, sprawdzając za pomocą przymiaru, czy koła pasowe są równoległe i czy ich rowki leżą w jednej płaszczyźnie. Po prawidłowym ustawieniu należy kręcić napęd bez obciążenia, aby pasy ułożyły się w rowkach kół. Nowe pasy winny być ponownie napinane po upływie 50-ciu godzin pracy Rozdzielnice zasilająco-sterownicze W dokumentacji powykonawczej znajduje się DTR sterownic cel nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VTS. Należy się z nią zapoznać w celu poprawnego użytkowania urządzeń. Eksploatacja i konserwacja Konserwacja polega na: sprawdzeniu wszystkich elementów w szafie sterowniczej, poprawności działania tych elementów i sczytywania pomiarów, wydajności, temperatury. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń Kanały wentylacyjne i kształtki Kanały prostokątne i kołowe z balchy ocynkowanej, przewody elastyczne spiro, czerpnie i wyrzutnie ścienne i dachowe, wywietrzaki, króćce elastyczne, ramki z siatką, kratki wentylacyjne, klapy zwrotne, zasuwy). Eksploatacja i konserwacja Konserwacja kanałów i kształtek wentylacyjnych polega na ich ocenie wizualnej w przypadku przepustnic regulacyjnych na sprawdzeniu działania. Kanały wentylacyjne podlegają również okresowemu przeglądowi pod względem zanieczyszczenia sprawdzenia dokonuje się poprzez rewizje i elementy nawiewne i wywiewne które można zdemontować i dokonać inspekcji wewnątrz przewodów wentylacyjnych. Przynajmniej raz do roku powinna nastąpić taka kontrola. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń wewnętrznych instalacje takie poddaje się czyszczeniu i dezynfekcji. W przypadku gdy instalacja jest czysta wykonywana jest tylko dezynfekcja również 1 raz do roku. Taką dezynfekcję wykonuje się podczas jednego z przeglądów central wentylacyjnych (serwisowanych 2 razy do roku) równocześnie podczas dezynfekcji centrali. 79

80 Wentylatory kanałowe RM Wentylatory HARMANN rurowe - umiejscowione na dachu na kanałach wentylacji ogólnej (obsługującej pomieszczenia higieniczno-sanitarne) Konserwacja Konserwację należy przeprowadzać 2 razy do roku. Wentylatory RM są bezobsługowe, wymagają jedynie okresowego czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta. Z biegiem czasu na wirniku i obudowie będą osiadać zanieczyszczenia. Prowadzi to do obniżenia wydajności, niewyważenia oraz skrócenia żywotności urządzenia. Wirnik czyści się pędzlem, szczotką lub szmatą. Uwaga! Nie zdejmować, ani nie przemieszczać ciężarów wyrównoważających. Wnętrza wentylatora nie wolno czyścić ani wodą, ani myjką ciśnieniową. Filtr powietrza zainstalowany przed wentylatorami nawiewnymi pozwala na znaczne wydłużenie czasu, po którym należy wykonać czyszczenie, a niektórych przypadkach pozwala wyeliminować konieczność okresowego czyszczenia. Należy dokonać oceny wzrokowej odnośnie takiej konieczności. Przed wentylatorami na kanałach wyciągowych nie ma takich filtrów, zatem zapewne takie czyszczenie będzie musiało być wykonywane każdorazowo podczas konserwacji Klapy odcinające - normalnie otwarte KLP Na kanałach wentylacyjnych mamy zastosowane następujące klapy odcinające: klapy na kanałach wentylacyjnych w prototypowniach typ mcr FID S/S c/p klapy na kanałach wentylacyjnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych typ mcr FID PRO Klapy odcinające w normalnej pozycji są otwarte. Przejście klap w stan bezpieczeństwa odbywa się zdalnie poprzez zadziałanie siłownika osiowego (siłowniki osiowe BELIMO serii BLF, BF, BF-TL). Klapy zamykają się w wyniku odcięcia dopływu prądu, na skutek działania sprężyny powrotnej umieszczonej w siłowniku. Otwarcie klap następuje po podaniu na zaciski siłownika napięcia. Klapy odcinające zastosowane na kanałach wentylacji bytowej stanowią także element bezpieczeństwa pożarowego. Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych wynika z 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109, poz. 719). 80

81 Eksploatacja i konserwacja W celu poprawnej i niezakłóconej pracy klapy, powinna być ona systematycznie sprawdzana i uruchamiana. Producent klapy wymaga dokonywania przeglądów technicznych urządzenia raz na rok. Przegląd techniczny powinien być przeprowadzony przez Producenta klapy lub firmę posiadającą stosowaną autoryzację na wykonywanie prac serwisowych i przeglądów, wydaną przez Producenta. Po stronie administratora obiektu (zlecającego prace serwisowe lub prace wynikające z udzielonej gwarancji) spoczywa obowiązek udostępnienia pełnego frontu robót, w szczególności: swobodnego dostępu do mechanizmu wyzwalająco sterującego klapy, demontażu izolacji termicznej bądź innej z klapy, demontażu sufitów podwieszonych, demontażu innych instalacji jeśli uniemożliwiają swobodny dostęp do urządzenia. Zasady konserwacji i serwisu jak i warunki gwarancji - zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR urządzeń załączonych w TOM VI pkt. 3 dokumentacji powykonawczej obiektu Izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpożarowe Eksploatacja i konserwacja Konserwacja polega na ich ocenie wizualnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, odpadania izolacji od elementu, czy też zawilgocenia/namoknięcia, wówczas należy dokonać naprawy lub częściowej wymiany takiej izolacji. Izolacja powinna być wymieniona na identyczny materiał jaki został zastosowany pierwotnie. Miejsce łączenia izolacji powinno być dobrze zabezpieczone poprzez zaklejenie połączenia specjalistycznymi taśmami służącymi do tego typu połączeń. Rodzaje materiałów izolacyjnych jak i połączeniowych i mocujących zawarte są w TOM V dokumentacji powykonawczej Część atestacyjna. Uwaga: Szczególną uwagę należy zwracać na izolacje przeciwpożarowe wykonane z zestawu wyrobów CONLIT PLUS (ROCKWOOL) aby wszelkie ubytki i uszkodzenia naprawiać niezwłocznie od momentu ich powstania (wykrycia), z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa pożarowego budynku. Przynajmniej raz do roku powinna nastąpić kontrola izolacji cieplnych i akustycznych oraz co 6 miesięcy izolacji przeciwpożarowych. 81

82 16. 2 Klimatyzatory W budynku G-321 zainstalowane są klimatyzatory naścienny z jednostkami zewnętrznymi w następujących pomieszczeniach: a) szt. KAISAI b) szt. KAISAI c) szt. LG d) szt. LG e) szt. LG Instalacja klimatyzacji powinna być użytkowana w sposób zapewniający: a. zachowanie wymogów bezpieczeństwa; b. utrzymanie właściwego stanu technicznego; c. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego; d. prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym budynku; Sposób użytkowania instalacji i urządzeń powinien: a. być zgodny z instrukcjami użytkowania wystawionymi przez producenta danego urządzenia; b. zapewniać ochronę elementów instalacji i jej wyposażenia przed uszkodzeniem wynikającym z nieprawidłowego użytkowania. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy: a. zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem w tym poprzez nadmierny wzrost lub spadek temperatury powietrza; b. wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania; c. likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika budynku, niezwłocznie po ich pojawieniu się; d. dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia budynku w zakresie obciążającym użytkownika; e. informować służby techniczne DEKPOL SA o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do obowiązków DEKPOL SA; f. użytkownik budynku może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 82

83 W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, zwłaszcza jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób, mienia lub skażenie środowiska. Bieżące czynności konserwacyjne: Użytkownik obiektu zobowiązany jest do wykonywania - zlecania bieżących czynności konserwacyjnych. W ramach bieżących czynności konserwacyjnych odpowiednie służby techniczne powinny: a. wymieniać zużyte filtry na nowe z chwilą, gdy stopień ich zabrudzenia powoduje nadmierny wzrost oporów przepływu powietrza; b. zapewniać utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych poprzez okresowe czyszczenie elementów nawiewnych i wywiewnych; Uwaga: niedopuszczalne jest montowanie wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na w/w elementach, które ograniczałyby ilość powietrza wentylacyjnego lub zamykanie otworów oraz zmiana nastawy przepustnic powietrza zamontowanych na kanałach wentylacyjnych; c. przeprowadzać przeglądy okresowe urządzeń instalacji klimatyzacji zgodnie ze wskazaniami/zaleceniami DTR producentów dla zachowania udzielonej na nie gwarancji; d. utrzymywać urządzenia i instalacje w czystości, a pomieszczenie i przestrzeń wokół urządzeń w porządku; zabrania się w pomieszczeniach technicznych i wokół urządzeń magazynowania różnych przedmiotów; Przeglądy okresowe Użytkownik obiektu zobowiązany jest do wykonywania - zlecania przeglądów okresowych. Przeglądy stanu urządzeń klimatyzacyjnych oraz wykonanie w ich zakresie niezbędnych prac należy wykonać minimum 2 razy do roku (co 6 miesięcy). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy i dłuższy niż 7 miesięcy. Poniżej wymieniono zakres prac przeglądowych jakich musi dokonać użytkownik dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń (dodatkowe wymagania mogą wynikać z zaleceń producenta w instrukcji obsługi danego urządzenia). 83

84 Zestawienie prac podczas przeglądów okresowych instalacji klimatyzacji pomieszczeń: 1 czyszczenie skraplaczy; 2 czyszczenie wentylatorów, 3 pomiar parametrów roboczych: - ciśnienie czynnika - pobór prądu przez sprężarki - pobór prądu przez wentylatory 4 sprawdzenie szczelności układów chłodniczych; 5 sprawdzenie stanu amortyzatorów drgań; 6 kontrola automatyki sterującej i zabezpieczeń; 7 czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych Instalacja zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem Instalacja jest przewidziana jako bezobsługowa z koniecznością okresowych przeglądów urządzeń. Po podłączeniu zasilania instalacji należy okresowo kontrolować obecność napięcia zasilającego. W przypadku wykorzystania sygnałów monitorujących przez instalację sygnalizacji alarmu pożaru nadzór odbywa się w sposób ciągły zarówno w zakresie kontroli stanu zabezpieczeń jak również obecności napięcia zasilającego. Podczas okresowych przeglądów instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na czystość przewodów pomiarowych przetwornika ciśnienia. Osoba obsługująca, wykonująca naprawę lub konserwację musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Konserwacja Postanowienia ogólne System różnicowania ciśnień, łącznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek innym zastosowanym systemem alarmu pożarowego, mechanizm przełączający, wentylatory, układy zasilania energią urządzeń oraz uruchamianie automatyczne urządzenia wentylacyjne powinny być poddane regularnej konserwacji i procedurze badań funkcjonalnych. Osoba odpowiedzialna za projekt systemu powinna dostarczyć użytkownikowi listę urządzeń 84

85 polegających okresowej kontroli. Zapisy wszystkich zabiegów konserwacyjnych i badań funkcjonalnych powinny być prowadzone przez zarząd budynku. Wszelkie zapisy powinny wykazywać powtarzające się usterki, dzięki czemu łatwo będzie można wychwycić potencjalne wady systemu. Wymagania dotyczące konserwacji Należy włączyć wyposażenie w harmonogram konserwacyjny służb budowlanych. Należy przygotować harmonogram zabiegów konserwacyjnych i badań funkcjonalnych. Wszystkie niezadawalające wyniki lub usterki dotyczące konserwacji wyposażenia powinny być zapisywane w dzienniku i zgłaszane zarządowi budynku. Konserwacja wyposażenia powinna być zgodna z instrukcjami producenta. Zapisy powinny wskazywać wszystkie meldunki dotyczące powtarzających się usterek, które mogą być uważane za błędy projektowe. Próby cotygodniowe System różnicowania ciśnień powinien być uruchamiany co tydzień. Podczas działania systemu należy sprawdzić, czy wentylatory pracują zadawalająco oraz czy zadziałał system wentylacyjny. Co tydzień należy sprawdzić poziom paliwa w dodatkowym źródle zasilania, tak aby ilość paliwa była wystarczająca do pracy generatora przez wymagany czas, jeżeli generator stanowi dodatkowe źródło zasilania. Próby comiesięczne Co miesiąc, poza próbami cotygodniowymi, należy wykonywać próby awaryjnego źródła zasilania oraz wyposażenia rezerwowego: Należy symulować awarię podstawowego źródła zasilania i sprawdzić, czy system przełączył się automatycznie na dodatkowe źródło zasilania. Jeżeli dodatkowe źródło zasilania stanowi generator wysokoprężny, powinien on zasilać system przez co najmniej 1 h. Należy symulować sytuacje zaniku przepływu powietrza i sprawdzić, czy pracują wentylatory rezerwowe, o ile występują. 85

86 Próby coroczne Co 12 miesięcy, poza zaleceniami producenta i próbami comiesięcznymi, należy wykonać próbę całego systemu różnicowania ciśnień przez przeprowadzenie kolejno procedur prób odbiorczych opisanych w,, i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej: Instrukcja montażu i eksploatacji FlaktWoods SMOKE MASTER umieszczonej w dokumentacji powykonawczej TOM VI. Próby ponowne Cały system różnicowania ciśnień powinien być poddany ponownym próbom zgodnie z 12. 1 (próby odbiorcze) DTR w następstwie jakiejkolwiek modyfikacji budynku, która mogła mieć wpływ na system różnicowania ciśnień, np. zmiany w podziałach wewnętrznych, rozszerzenie i zmiany w systemie różnicowania ciśnień. Wyniki prób powinny być rejestrowane w dokumentacji obiektu Wentylatory napowietrzające NAP i NAP 06 Umiejscowione na dachu (NAP 01-04) oraz na ścianie budynku parteru (NAP 06) Zastosowano wentylatory Flaktwoods. Typy i ilość: SMPA szt. SMPA szt. Jednostki napowietrzające SMPA-1 zakończone klapą odcinającą po stronie ssawnej. Wytyczne co do konserwacji urządzeń oraz przeprowadzania prób działania systemu zostały opisane w normie PN-EN 12101:6:2007 rozdział 12 i 13. Próby cotygodniowe i comiesięczne powinny być przeprowadzane przez personel obsługi budynku, a próby coroczne oraz czynności konserwacyjne przez autoryzowany serwis FlaktWoods Pozostały zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia (Flakt Woods tablice sterownicze SMOKE MASTER SMPA, przetworniki ciśnienia SIMZ) System SMOKE MASTER SMPA składa się z czterech podstawowych elementów: jednostka wentylatora, szafa zasilająco sterująca, przetwornik różnicy ciśnienia, panel sterowania. 86

87 Bardzo ważną role w poprawnym działaniu systemu różnicowania ciśnienia pełnią przetworniki różnicy ciśnienia, lokalizacja punktów pomiaru ciśnienia odniesienia oraz prowadzenie rurek impulsowych miedzy przetwornikiem a punktem ciśnienia odniesienia. Lokalizacja przetwornika różnicy ciśnienia jak i punktu pomiaru ciśnienia odniesienia powinna być wolna od nagłych wahań ciśnienia spowodowanych np. bliska obecnością punktów nawiewnych/wywiewnych czy też działaniem wiatru. Rurki impulsowe musza być zawsze drożne. Warunki konserwacji opisane w pkt. 2 jak i w DTR i Instrukcji Montażu i Eksploatacji załączonych do dokumentacji powykonawczej Wentylatory wspomagające upust UP01 i UP02 (TROX seria BVD) Umiejscowione na dachu. Producent: BSH KLIMA. Typ i ilość: - BSH/BVD 315/ szt. - BSH/BVD 355/ szt. - BSH/DRVF 250/28-4EX 1 szt. 87

88 Eksploatacja Jeśli w trakcie eksploatacji wystąpi niestabilna praca wentylatora możliwe są następujące przyczyny: a) obklejanie wirnika; pomoc: czyszczenie wirnika b) utrata wyważenia (np. przez uszkodzenie wirnika ciałem obcym); pomoc: demontaż wirnika i o ile uszkodzenie nie jest duże ponowne wyważenie wirnika. Wirnik musi się lekko, bez ocierania obracać. Obsługa Wszystkie silniki wentylatorów dachowych DRH i DRV są bezobsługowe i nie muszą być smarowane. Można, jeśli to konieczne, łatwo czyścić wirnik wentylatora. Po zdjęciu obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do silnika i do wirnika. W przypadku konieczności wymiany jednego z w/w elementów, prosimy przesłać do nas kompletny zestaw do naprawy, gdyż musi on być wyważany w komplecie. Po naprawie należy zespół wirnik-silnik ostrożnie z powrotem zamontować. Przed uruchomieniem trzeba sprawdzić, czy wirnik da się lekko ręką obracać zgodnie ze strzałką n obudowie i czy nie ociera o obudowę. WAŻNE! Przy wentylatorach o wywiewie pionowym należy okresowo kontrolować, czy odpływy wody deszczowej nie są zatkane. Prace konserwacyjno-serwisowe: 2 x do roku Kontrola łożysk, połączeń elastycznych, kontrola amortyzatorów, kierunków obrotu wirnika, połączeń śrubowych, kontrola uszkodzeń, dokonanie ok. 20 min. biegu Szczegółowe wymogi dotyczące warunków konserwacji i udzielenia gwarancji zostały opisane w tomie VI dokumentacji powykonawczej w DTR urządzeń Wentylatory oddymiające ODD06 (korytarz w piwnicy), ODD07 i ODD08 (komunikacja na kondygnacjach naziemnych) Konserwacja Należy dokonywać czynności konserwujących co 6 miesięcy. Wentylatory JETTEC są bezobsługowe, wymagają jedynie okresowego czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystąpieniem do rozłączania lub demontażu jakichkolwiek połączeń lub elementów sprawdzić, czy urządzenie jest odłączone od zasilania sieciowego. Zabezpieczyć urządzenie przed przypadkowym 88

89 włączeniem! Nie wolno zamieniać poszczególnych elementów. Na przykład, elementy przeznaczone do określonego produktu mogą nie nadawać się do stosowania w innych urządzeniach. Wnętrza wentylatora nie wolno czyścić ani wodą, ani myjką ciśnieniową! Ponieważ wentylatory oddymiające normalnie pracują tylko podczas alarmu pożarowego (uruchamiane dodatkowo są tylko podczas przeglądów konserwacyjnych) należy je gruntownie czyścić i sprawdzać wszelkie mechanizmy podczas konserwacji! Usuwanie zużytych elementów Nieprawidłowa utylizacja urządzenia może doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie trzeba zutylizować zgodnie z obowiązującym przepisami Klapy upustowe KLU i klapy napowietrzające KLN Klapy upustowe - mcr WIP/V EIS szt. Klapy napowietrzające - mcr DOR EIS 120AA 35 szt. Eksploatacja i konserwacja W celu poprawnej i niezakłóconej pracy klapy, powinna być ona systematycznie sprawdzana i uruchamiana. Producent klapy wymaga dokonywania przeglądów techniczne urządzenia raz na sześć miesięcy. Każdy przegląd klapy powinien zostać zakończony stosownym protokołem i zostać wpisany w książkę serwisową budynku. Czynności konserwacyjne w ramach prawidłowej eksploatacji tych urządzeń (jak i pozostałych urządzeń wentylacyjnych p. poż. ) przeprowadzane są wraz z uruchomieniem systemu SSP. Polegają głównie na kontroli poszczególnych klap czy zadziałają, tj. otworzą się podczas alarmu. W przypadku problemów z otwarciem klap (lup niepełnego ich otwarcia), należy sprawdzić czy nie są wyrobione zawiasy, sprężyny i dokonać ich naprawy lub wymiany. Dodatkowo można te mechanizmy przesmarować. Dokładny opis czynności [znajdą Państwo] w instrukcji konserwacji i eksploatacji SSP. 89

90 Po stronie administratora obiektu (zlecającego prace serwisowe lub prace wynikające z udzielonej gwarancji) spoczywa obowiązek udostępnienia pełnego frontu robót, w szczególności: swobodnego dostępu do mechanizmu wyzwalająco sterującego klapy, demontażu izolacji termicznej bądź innej z klapy, demontażu sufitów podwieszonych, demontażu innych instalacji jeśli uniemożliwiają swobodny dostęp do urządzenia Klapy dymowe normalnie zamknięte KLD Klapy typu mcr FID S/V p/p zamontowane na każdej kondygnacji na kanałach instalacji oddymiania korytarzy (komunikacji). Eksploatacja i konserwacja Podobnie jak w przypadku pozostałych klap (KLP, KLU i KLN); W celu poprawnej i niezakłóconej pracy klapy, powinna być ona systematycznie sprawdzana i uruchamiana. Po stronie administratora obiektu (zlecającego prace serwisowe lub prace wynikające z udzielonej gwarancji) spoczywa obowiązek udostępnienia pełnego frontu robót, w szczególności: swobodnego dostępu do mechanizmu wyzwalająco sterującego klapy, demontażu izolacji termicznej bądź innej z klapy, demontażu sufitów podwieszonych, demontażu innych instalacji jeśli uniemożliwiają swobodny dostęp do urządzenia Zawory odcinające p-poż. ZP60 (mcr ZIPP) Eksploatacja i konserwacja Urządzenia Mercor SA powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż co 12 miesięcy w ciągu całego okresu eksploatacji tj. w okresie gwarancji, jak również po okresie gwarancji. Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadające autoryzację na serwis urządzeń MERCOR SA. w sprawie 90

91 ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. Pomiędzy przeglądami należy wykonywać: Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogły by wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń. Aby możliwe było wykonanie czynności wchodzących w zakres przeglądów serwisowych jak również czynności serwisowych i gwarancyjnych takich jak oględziny lub naprawy wymagane jest zapewnienie przez Użytkownika fizycznego dostępu do urządzeń poprzez np. demontaż izolacji termicznej, demontaż sufitów podwieszanych, demontaż innych instalacji, jeśli uniemożliwiają one swobodny dostęp do urządzenia, itd. Polegają głównie na kontroli poszczególnych klap czy zadziałają podczas alarmu. Pomoc w przeglądach technicznych, konserwacji i serwisu urządzeń można uzyskać w kontakcie z przedstawicielami Działu Serwisu Mercor SA: serwis@mercor. com. pl, tel. 058/ w. 170 lub nr fax 058/

92 16. 4 Urządzenia VRF Opis zamontowanych instalacji freonowych ogrzewania i chłodzenia. Zamontowany system chłodzenia i ogrzewania został oparty na urządzeniach klimatyzacyjnych (pomp ciepła - powietrze, powietrze) marki LG systemu VRF typu MULTI V. Podstawą wykonanych systemów realizujących ogrzewanie i chłodzenie w pomieszczeniach biur, pomieszczeniu open space zasilania chłodnic/nagrzewnic central wentylacyjnych, był projekt wykonawczy pracowni projektowej INDUSTRIA branży sanitarnej. Reszta pomieszczeń części wspólnych jak korytarze, klatki schodowe, toalety i aneksy kuchenne wraz z piwnicą ogrzewane są przez system C. za pomocą grzejników wodnych. Instalacja Multi V III - LG Klimatyzacja (ogrzewanie/chłodzenie) pomieszczeń biurowych realizowany jest przez system Multi V III marki LG pracujący na czynniku chłodniczym R410a. Zamontowany system klimatyzacji LG posiada odzysk ciepła w układzie chłodniczym zwiększając efektywność działania dając oszczędność zużycia prądu w porównniu do systemów bez odzysku. Przykładowy schemat systemu Multi V III przedstawia poniższy rysunek. Jednostki zewnętrzne ARUB200LTE 4 (1szt. ), ARUB120LTE 4(1szt. ), ARUB100LTE 4(1szt. ), zamontowane na dachu. Jednostki zewnętrzne obsługują 6 piętro OPEN SPACE oraz 5 piętro pomieszczeń biurowych. Rozmieszczenie oraz lokalizacje na całym budynku została naniesiona na projekcie powykonawczym - element układu który wymaga obsługi serwisowej układ chłodniczy przedstawia poniższy rysunek: 92

93 Rozdzielacz czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła HR unit - na piętrze 5 zamontowany w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytarzu przy pomieszczeniu nr Element nie wymagający obsługi serwisowej (konserwacji) jedynie do ewentualnej diagnozy i adresowania jednostek wewnętrznych. Jednostka wewnętrzna kasetonowa zamontowana w pomieszczeniach biurowych oraz open space typu ARNUXXGLXG2 i ARNU36GBRA2 sterowanych pilotami naściennymi, lokalizacja oraz zamontowane modele 93

Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Cgef3031kbe

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Cgef3031kbe

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Cgef3031kbe