Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Black And Decker Powerful Solutions Ka198

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancja Black And Decker Powerful Solutions Ka198 jest obowiązkowym krokiem w korzystaniu z urządzenia. Zalecamy przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia, aby uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem i zapewnić jej długotrwałą żywotność. Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancja Black And Decker Powerful Solutions Ka198 zawiera informacje na temat użytkowania, konserwacji, naprawy i czyszczenia urządzenia. Zalecamy stosowanie się do wszystkich instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń i uszkodzeń. Gwarancja Black And Decker Powerful Solutions Ka198 zapewnia zwrot lub wymianę produktu w razie jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Black And Decker Powerful Solutions Ka198

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker BDASB18. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

108EU-samsvarserklæringMASKINDIREKTIVBDASB18 - SlagboremaskinBlack & Decker erklærer at disse produktene beskrevet under“teknisk data” er i samsvar med: 2006/42/EC, EN62841-1:2015 EN62841-2-1:2018+A11:2019.Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EUog 2011/65/EU. For mer informasjon, kontakt Black & Deckerpå følgende adresse eller se bakerst i bruksanvisningen.Undertegnede er ansvarlig for opprettelse av tekniskdokumentasjon og avgir denne erklæringen på vegne avBlack & Decker.Ed HigginsDirector – Consumer Power ToolsBlack & Decker Europe, 270 Bath Road, Slough,Berkshire, SL1 4DXStorbritannia29/11/2019GarantiBlack & Decker er sikker på kvaliteten på sine produkterog tilbyr sine kunder en 24 måneders garanti fra kjøpsdato.Denne garantien kommer i tillegg til og kommer ikke i veienfor dine lovbestemte rettigheter. Garantien er gyldig innenlandområdene til medlemslandene i EU og i EØS.For å benytte deg av garantien, må kravet være i henholdtil Black & Decker vilkår og du må fremskaffe kjøpsbevis tilforhandleren eller en autorisert reparasjonstekniker.Betingelser og vilkår av Black & Decker 2 års garanti oghvor du finner din nærmeste autoriserte reparasjonsteknikerkan du finne på www. 2helpU. com, eller ved å kontakteditt lokale Black & Decker kontor på adressen i dennebruksanvisningen.Besøk vår nettside www. blackanddecker. no for å registrereditt nye Black & Decker produkt og få oppdateringer om nyeprodukter og spesialtilbud.(Oversettelse av de opprinneligeinstruksjonene)NORSKPrzeznaczenieTa wiertarka udarowa BLACK+DECKER BDASB18V jestprzeznaczona do wkręcania wkrętów i wiercenia w drewnie,metalu i murze. Opisywane urządzenie przeznaczone jestwyłącznie do użytku amatorskiego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczące bezpiecznej pracyelektronarzędziamiOSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkieostrzeżenia, instrukcje, ilustracjei specyfikacje bezpieczeństwa dostarczonez tym elektronarzędziem. Niestosowanie siędo ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcjiobsługi może być przyczyną porażenia prądemelektrycznym, pożaru i/lub poważnego zranienia.Zachować wszystkie instrukcje i informacje dotyczącebezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nichw przyszłości. Pojęcie „elektronarzędzie” używanew niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilane z siecielektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami(bezprzewodowe).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.Miejsca ciemne i takie, w których panuje nieporządek,stwarzają ryzyko wypadku.b. Nie wolno używać elektronarzędzi w strefachzagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy,gazów, czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyćiskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalać naprzebywanie w pobliżu dzieci i innych osóbpostronnych. Chwila nieuwagi może spowodować utratękontroli nad narzędziem.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznyma. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczkielektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek. Nieużywać żadnych łączników lub rozdzielaczyelektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami.Nieprzerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszająryzyko porażenia prądem elektrycznym.b. Należy unikać bezpośredniej stycznościz uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimijak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzykoporażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Twoje ciałojest uziemione.c. Nie narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lubzwiększonej wilgotności.(Tłumaczenie z oryginału wjęzyku angielskim)POLSKI

Strona: 2

109Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćpochwycone przez ruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączeniaurządzeń odprowadzających i zbierających pył,upewnić się, czy są one przyłączone i właściwieużytkowane. Używanie takich urządzeń zmniejszazagrożenia związane z obecnością pyłów.h. Nie pozwól, aby znajomość zdobyta dziękiczęstemu używaniu narzędzi pozwoliła cipopaść w samozadowolenie i zignorować zasadybezpieczeństwa narzędzi. Nieostrożne działanie możespowodować poważne obrażenia w ułamku sekundy.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążać elektronarzędzia. Używaćelektronarzędzi odpowiednich do rodzaju wykonywanejpracy. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom wykona siępracę lepiej i w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiegonarzędzie zostało zaprojektowane.b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutymwyłącznikiem, który nie pozwala na sprawnewłączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie możnakontrolować za pomocą włącznika, nie może być używanei musi zostać naprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymianyakcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia,należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lubodłączyć akumulator od urządzenia. Takie środkizapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowegouruchomienia elektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowywać pozazasięgiem dzieci i nie dopuszczać osób nie znającychelektronarzędzia lub tej instrukcji do posługiwania sięelektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpiecznew rękach niewprawnego użytkownika.e. Regularnie dokonywać konserwacji elektronarzędzi.Sprawdzić, czy ruchome części są właściwiepołączone i zamocowane, czy części nie sąuszkodzone oraz skontrolować wszelkie inneelementy mogące mieć wpływ na pracęelektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należynaprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wielewypadków jest spowodowanych źle utrzymanymielektronarzędziami.f. Dbać o czystość narzędzi i ostrość elementówtnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do cięciao ostrych krawędziach tnących rzadziej się zakleszczająi są łatwiejsze do kontrolowania.g. Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp., należyużywać zgodnie z instrukcją obsługi, uwzględniającwarunki i rodzaj wykonywanej pracy. Użycieelektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może byćbardzo niebezpieczne.Woda, która dostanie się do wnętrza elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie wolnociągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki z gniazda,poprzez ciągnięcie za kabel zasilający narzędzia. Chronićkabel zasilający przed kontaktem z gorącymi elementami,olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego zwiększae. W czasie pracy elektronarzędziem pozapomieszczeniami zamkniętymi należy używaćprzystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystaniez przedłużaczy przystosowanych do użycia na zewnątrzbudynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem.f. Jeśli zachodzi konieczność używania narzędziaw wilgotnym otoczeniu, należy używać źródła zasilaniazabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym.Stosowanie wyłączników różnicowoprądowychzmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziem zachowaćczujność, patrzeć uważnie i kierować się zdrowymrozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w staniezmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lubleków. Nawet chwila nieuwagi w czasie pracyelektronarzędziem może doprowadzić do poważnegouszkodzenia ciała.b. Używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładaćokulary ochronne. Używanie, w miarę potrzeb, środkówochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, butyochronne z antypoślizgową podeszwą, kask czyochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko odniesieniauszczerbku na zdrowiu.c. Zapobiegać przypadkowemu włączeniu. Przedprzyłączeniem do zasilania i/lub włożeniemakumulatorów oraz przed podniesieniemi przenoszeniem narzędzia, upewnić się, że wyłącznikznajduje się w pozycji „wyłączone”. Trzymanie palca nawyłączniku podczas przenoszenia lub podłączeniewłączonego narzędzia do zasilania łatwo staje sięprzyczyną wypadków.d. Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć wszelkieklucze lub narzędzia do regulacji. Klucz pozostawionyzamocowany do obrotowej części elektronarzędzia możespowodować obrażenia.e. Nie wychylać się nadmiernie. Przez cały czaszachowywać solidne oparcie nóg i równowagę. Dziękitemu ma się lepszą kontrolę nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładać odpowiednią odzież. Nie nosić luźnychubrań ani biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawicez dala od ruchomych elementów.(Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim) POLSKI

Strona: 3

110h. Utrzymuj uchwyty i powierzchnie chwytające suche,czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwytyi powierzchnie chwytające nie pozwalają na bezpieczneprzenoszenie i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanychsytuacjach.5. Użytkowanie i konserwacja narzędzi zasilanychakumulatorowoa. Używać wyłącznie ładowarki zalecanej przezproducenta. Użycie ładowarki do ładowaniaakumulatorów innych niż dołączone, może stać sięprzyczyną pożaru.b. Do zasilania elektronarzędzi należy używaćwłaściwych rodzajów akumulatorów. Użycie innychakumulatorów stwarza ryzyko zranienia i pożaru.c. Nie używane akumulatory należy przechowywać z dalaod metalowych przedmiotów, takich jak spinaczebiurowe, monety, klucze, gwoździe, wkręty, itp., któremogłyby doprowadzić do zwarcia biegunów. Zwarciebiegunów może być przyczyną oparzenia lub pożaru.d. W przypadku zniszczenia płyn może wypłynąćz akumulatora; unikać kontaktu z tą substancją.W razie styczności, obficie przemywać wodą.W przypadku dostania się płynu do oczu, dodatkowonależy zgłosić się do lekarza. Płyn wydostający sięz akumulatorów może powodować podrażnienia luboparzenia.e. Nie używaj akumulatora ani narzędzia, które jestuszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzonelub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywaćnieprzewidziane zachowanie, powodując pożar, wybuchlub ryzyko obrażeń.f. Nie narażaj akumulatora ani narzędzia na działanieognia lub nadmiernej temperatury. Ekspozycjana ogień lub temperaturę powyżej 130 ° C możespowodować wybuch.UWAGA Temperaturę „130 ° C” można zastąpić temperaturą„265 ° F”.g. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjamiładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędziapoza zakresem temperatur określonym w instrukcji.Nieprawidłowe ładowanie lub w temperaturachpoza podanym zakresem może uszkodzić akumulatori zwiększyć ryzyko pożaru.6. Naprawya. Powierzać naprawy elektronarzędzi wyłącznieosobom wykwalifikowanym, używającymidentycznych części zamiennych. Zagwarantuje tobezpieczeństwo elektronarzędzia.b. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych akumulatorów.Serwisowanie akumulatorów powinno być wykonywanewyłącznie przez producenta lub autoryzowanegodostawcę usług.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi -wskazówki dodatkoweOstrzeżenie! Dodatkowe wskazówki dotyczącebezpiecznego użytkowania wiertarek♦♦ Podczas wiercenia udarowego zakładaj ochraniaczeuszu. Narażenie na hałas może powodować utratęsłuchu.♦ Używać dostarczonych razem z narzędziemdodatkowych uchwytów. Utrata kontrolinad narzędziem może spowodować uszkodzenie ciała.♦ Przed użyciem odpowiednio zamocuj narzędzie.To narzędzie wytwarza wysoki wyjściowy momentobrotowy i bez odpowiedniego usztywnienia narzędziapodczas pracy może dojść do utraty kontroli, co możespowodować obrażenia ciała.♦ Trzymać elektronarzędzie tylko za izolowaneuchwyty, jeśli wykonuje się pracę w miejscu,gdzie może dojść do zetknięcia elementu tnącegoz ukrytymi przewodami. Zetknięcie akcesoriumtnącego z przewodem pod napięciem możespowodować pojawienie się napięcia na metalowychczęściach obudowy i porażenie prądem operatora.uchwyty, jeśli wykonuje się pracę w miejscu, gdziemoże dojść do zetknięcia elementu złącznegoz ukrytymi przewodami. Zetknięcie elementuzłącznego z przewodem pod napięciem możespowodować pojawienie się napięcia na odsłoniętychmetalowych częściach obudowy i porażenie prądemoperatora.Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące używaniadługich wierteł♦ Nigdy nie pracuj z prędkością wyższą niżmaksymalna prędkość wiertła. Przy wyższychprędkościach wiertło może się zgiąć, jeśli będziesię swobodnie obracać bez dotykania przedmiotuobrabianego, co może spowodować obrażenia ciała.♦ Zawsze zaczynaj wiercić przy niskiej prędkościi z końcówką świdra w kontakcie z przedmiotemobrabianym. Przy wyższych prędkościach wiertłomoże się zgiąć, jeśli będzie się swobodnie obracaćbez dotykania przedmiotu obrabianego, co może♦ Naciskaj tylko bezpośrednio w linii z bitem i niewywieraj nadmiernego nacisku. Bity mogą się zginać,powodując uszkodzenie lub utratę kontroli, co może♦ Używać zacisków lub innego wygodnego sposobuzamocowania obrabianego elementu do stabilnegopodłoża. Trzymanie obrabianego elementu w rękachlub oparcie go o ciało nie daje dostatecznej stabilizacjii może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.(Tłumaczenie z oryginału w języku angielskim)

Strona: 4

111u Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłodzeczy suficie, ustalić położenie przewodów i rur.u Nie dotykać końcówki wiertła bezpośredniopo zakończeniu wiercenia, ponieważ może byćona bardzo rozgrzana.u Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszejinstrukcji obsługi. Używanie jakichkolwiek akcesoriówlub wykonywanie prac sprzecznych z przeznaczeniemopisywanym w instrukcji obsługi może powodowaćniebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i/lub uszkodzeniamienia.Bezpieczeństwo osób postronnychu Opisywane narzędzie nie może być używane przezosoby (dot. także dzieci), które mają ograniczonemożliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lubbrakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiemprzypadku, gdy pozostają one pod nadzorem osobyodpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przeznią przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia.u Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.Pozostałe zagrożeniaW czasie pracy narzędziem mogą powstać zagrożenia, którenie zostały uwzględnione w załączonej instrukcji dotyczącejbezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikaćz niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacjilub innych przyczyn.Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznejpracy i stosowania środków ochronnych, nie jest możliweuniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:u Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/ruchomychelementów.u Obrażenia ciała w czasie wymiany części, ostrzy lubakcesoriów.u Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniemnarzędzia. Pracując przez dłuższy czas jakimkolwieknarzędziem, należy robić regularne przerwy.u Uszkodzenie słuchu.u Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniempyłu wytwarzanego podczas użytkowania urządzenia(np. : podczas pracy w drewnie, szczególnie dębowym,bukowym oraz MDF).DrganiaPodawana w tabeli danych technicznych orazw deklaracji zgodności z normami wartość drgańzostała zmierzona zgodnie ze standardową procedurązawartą w normie EN 62841. Informacja ta możesłużyć do porównywania tego narzędzia z innymi.Deklarowana wartość emitowanych drgań może równieżsłużyć do przewidywania stopnia narażenia użytkownikana drgania.Ostrzeżenie! Chwilowa siła drgań, występująca w czasiepracy elektronarzędziem, może odbiegać od podawanychwartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.Poziom drgań może przekroczyć podawaną wartość.Przy określaniu ekspozycji na drgania, w celu podjęciaśrodków ochrony osób zawodowo użytkującychelektronarzędzia, zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE, należyuwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej pracy.Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.Symbole na urządzeniuNastępujące piktogramy są umieszczone na urządzeniuwraz z kodem daty:Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko zranienia,użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.W czasie pracy wiertarką udarową należy nosićochronę słuchu.Ekspozycja na hałas może powodować utratęNie patrz na działającą lampęDodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznegoużytkowania akumulatorów i ładowarekAkumulatoryu Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatorów.u Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie wody.u Nie wolno przechowywać w miejscach, w którychtemperatura może przekroczyć 40°C.u Ładować tylko w zakresie temperatur od 10°C do 40°C.u Do ładowania używać wyłącznie fabrycznie dołączonejładowarki.u Utylizację akumulatorów należy przeprowadzić zgodniez instrukcją podaną w rozdziale „Ochrona środowiska”.Nie wolno ładować uszkodzonych akumulatorów.Ładowarkiu Używać ładowarki BLACK+DECKER wyłączniedo ładowania akumulatora dołączonego do narzędzia.Ładowanie innych akumulatorów może spowodować ichrozsadzenie i być przyczyną zranienia oraz innych szkód.u Nie wolno ładować baterii jednorazowego użytku, nieprzeznaczonych do wielokrotnego ładowania.u Wadliwe kable zasilające należy natychmiast wymieniać.u Nie wystawiać ładowarki na działanie wody.u Nie otwierać ładowarki.u Nie podłączać do ładowarki mierników.TŁadowarka przeznaczona jest wyłączniedo użycia wewnątrz pomieszczeń.

Strona: 5

112Przed użyciem należy przeczytać instrukcjęobsługi.Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznymŁadowarka ma podwójną izolację, dlatego teżprzewód uziemiający nie jest potrzebny. Należyzawsze upewnić się, czy napięcie zasilaniaodpowiada napięciu podanemu na tabliczceznamionowej. Nigdy nie próbować zastępowaćładowarki zwykłą wtyczką zasilania sieciowego.♦ Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonegokabla zasilającego należy powierzyć producentowilub autoryzowanemu centrum serwisowemuBLACK+DECKER.WyposażenieOpisywane urządzenie wyposażone jest w kilka lubwszystkie z poniższych elementów.1. Włącznik z regulacją prędkości2. Przełącznik kierunku obrotów3. Pierścień regulacji momentu obrotowego4. Uchwyt bezkluczykowy5. Dwa zakresy przełożenia6. Oświetlenie LED7. Akumulator8. Przycisk zwalniania akumulatoraMontażEksploatacjaOstrzeżenie! Uwzględniać tempo pracy urządzenia. Nieprzeciążać narzędzia.Ładowanie akumulatorów (rys. A1, A2)Akumulator należy naładować przed pierwszymużyciem oraz zawsze wtedy, gdy jego moc spada i jestniewystarczająca do wykonywania przeciętnych zadań.W trakcie ładowania temperatura akumulatora możewzrastać; jest to normalne zjawisko i nie wskazujena wystąpienie jakiegokolwiek problemu.Ostrzeżenie! Nie wolno ładować akumulatorów przytemperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 40°C.Zalecana temperatura ładowania to około 24°C.Uwaga: Ładowarka nie będzie ładować akumulatora,jeśli temperatura ogniw wynosi poniżej około 10°C lubpowyżej 40°C.Akumulator należy pozostawić w ładowarce,a ładowarka rozpocznie ładowania automatycznie, gdytemperatura ogniw odpowiednio wzrośnie lub spadnie.u Podłączyć ładowarkę (9) do dowolnego standardowegogniazda sieciowego o napięciu 230 V i częstotliwości50 Hz.u Wsunąć akumulator (7) w ładowarkę zgodnie z rys. A1, A2.Dioda LED (9a) będzie migać, wskazującna ładowanie akumulatoraharged.O zakończeniu ładowania informuje stałeświatło diody LED (9a). Akumulator jestcałkowicie naładowany i można go użyć odrazu lub pozostawić w ładowarce.Ostrzeżenie! Ryzyko pożaru. W przypadku wyjmowaniaakumulatora z ładowarki pamiętać, aby najpierw odłączyćładowarkę od gniazdka, a następnie wyjąć ładowarkęz narzędzia.Diagnostyka ładowarkiTa ładowarka umożliwia wykrywanie występowania pewnychproblemów dotyczących akumulatorów lub źródła zasilania.O problemach informuje dioda LED błyskająca na różnesposoby.Problem z akumulatoremŁadowarka może wykrywać rozładowany lubuszkodzony akumulator. Dioda LED migaw sposób podany na etykiecie. Jeśli zobaczysię taką sekwencję błysków, należy zaprzestać ładowaniaakumulatora. Przekazać akumulator do centrumserwisowego lub punktu zbiórki w celu recyklingu.Wstrzymywanie pracy z powodu zimnych/gorących akumulatorówKiedy ładowarka wykryje, że akumulator jestza ciepły lub za zimny, automatyczniewłącza opóźnienie ładowania gorącego/zimnego akumulatora, wstrzymując ładowanie do momentuosiągnięcia odpowiedniej temperatury przez akumulator.Następnie ładowarka automatycznie przełącza się na trybładowania akumulatora. Ta funkcja zapewnia maksymalnątrwałość akumulatora. Dioda LED miga w sposób podanyna etykiecie.Pozostawianie akumulatora w ładowarceDopuszczalne jest pozostawienie akumulatora w ładowarcez włączoną diodą na stałe. Ładowarka będzie utrzymywaćakumulator w stanie pełnego naładowania. Ta ładowarkajest wyposażona w tryb automatycznej regulacji, którywyrównuje lub bilansuje naładowanie poszczególnych ogniwakumulatora, zapewniając jego maksymalną wydajność.Akumulatory należy poddawać regulacji raz na tydzień lubza każdym razem, gdy akumulator nie starcza na tyle pracy,co zwykle. Aby użyć trybu automatycznej regulacji, włożyćakumulator do ładowarki i pozostawić na co najmniej 8godzin.

Strona: 6

113Ważne uwagi dotyczące ładowaniau Największą trwałość i najlepszą wydajnośćmożna uzyskać, ładując akumulator w temperaturzepowietrza 18°- 24°C. NIE ładować akumulatora, gdytemperatura powietrza jest niższa od +4, 5°C lubwyższa od +40°C. Przestrzeganie tego zalecenia jestważne i pozwala zapobiegać poważnemu uszkodzeniuakumulatora.u Ładowarka i akumulator mogą być ciepłe w dotykupodczas ładowania. Jest to normalne zjawisko i nieoznacza problemu. Aby ułatwić stygnięcie akumulatorapo użyciu, unikać umieszczania ładowarki lub akumulatoraw ciepłym miejscu, np. w metalowej szopie lubnieizolowanej przyczepie.u Jeśli akumulator nie ładuje się poprawnie:u Sprawdzić działanie gniazdka, podłączając lampę lubinne urządzenie;u Sprawdzić, czy gniazdo jest podłączone do włącznikaświatła, który wyłącza zasilanie po wyłączeniuoświetlenia;u Przenieść ładowarkę i akumulator do miejsca, gdzietemperatura powietrza wynosi 18° - 24°C;u Jeśli problemy z ładowaniem utrzymują się, zanieśćurządzenie, akumulator i ładowarkę do lokalnegoserwisu.u Akumulator ładować ponownie, gdy nie zapewniawystarczającej mocy podczas zadań, którewcześniej można było wykonywać z łatwością. NIEKONTYNUOWAĆ użytkowania w takich warunkach.Postępować zgodnie z procedurą ładowania.Można również ładować częściowo rozładowanyakumulator w dowolnej chwili i bez negatywnego wpływuna akumulator.u Komory i otwory ładowarki należy chronić przedciałami obcymi, które mogą przewodzić prąd, jak,w szczególności, pył powstający podczas szlifowania,metalowe wióry, wata stalowa, folia aluminiowa,nagromadzenie cząstek metalowych. Odłączaćładowarkę od zasilania przed rozpoczęciem jejczyszczenia.u Nie zamrażać ładowarki ani nie zanurzać jej w wodzielub innych płynach.Wkładanie i wyjmowanie akumulatorado/z narzędzia (rys. B)Ostrzeżenie! Dopilnować, aby przycisk blokady (2) byłwciśnięty, aby zapobiec włączeniu narzędzia podczaswyjmowania lub wkładania akumulatora.Aby włożyć akumulator:u Wkładać akumulator (7) do narzędzia, aż do usłyszeniakliknięcia (rys. B).Wyjmowanie akumulatora z narzędzia (rys. C)u Wcisnąć przycisk zwalniania akumulatora (8) zgodniez rys. C i wyjąć akumulator z narzędzia.Instrukcja obsługiPrzełącznik spustowy i przycisk zmiany kierunkuobrotów (rys. D)u Wiertarkę włącza się i wyłącza, naciskając i zwalniającwłącznik spustowy (1). Im mocniej spust zostaniewciśnięty, tym wyższa będzie prędkość obrotowawiertarki.u Przycisk kierunku obrotów (2) określa kierunek obrotównarzędzia i służy również jako przycisk blokady.u Aby wybrać obroty w lewo, nacisnąć przełącznikspustowy i wcisnąć przełącznik kierunku obrotów w lewo.u Aby wybrać obroty w prawo, nacisnąć przełącznikkierunku obrotów w przeciwnym kierunku.Uwaga: Środkowe położenie przycisku kierunku obrotówblokuje narzędzie w położeniu wyłączonym. Podczas zmianypozycji przełącznika blokady, włącznik spustowy nie możebyć wciśnięty.Regulacja momentu obrotowego (rys. E)To narzędzie jest wyposażone w pierścień regulacjimomentu obrotowego (3) służący do wyboru trybu pracyoraz do ustawienia momentu dokręcania śrub. Duże śrubyoraz obrabiane elementy o dużej twardości wymagajązastosowania wyższego momentu niż mniejsze śruby orazelementy z miękkiego materiału.u W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywachsztucznych, ustawić pierścień na położenie oznaczonesymbolem wierceniau W przypadku wkręcania śrub ustawić pierścieńw żądanym położeniu. Jeżeli prawidłowe ustawienie niejest znane, zastosować następującą procedurę:u Ustawić pierścień w położeniu najniższego momentu.u Dokręcić pierwszą śrubę.u Jeżeli przed całkowitym dokręceniem śruby sprzęgłozacznie grzechotać, zwiększyć moment przezodpowiednie ustawienie pierścienia i dokręcić śrubę.Powtarzać ten krok, aż do uzyskania odpowiedniegoustawienia. Wykorzystać tak ustalone ustawieniedo dokręcenia pozostałych śrub.Uchwyt bezkluczykowy (rys. F)wyjmowania lub wkładania akcesoriów.Aby włożyć wiertło lub inną końcówkę:u Chwycić tylną połowę uchwytu (4) jedną ręką, a drugąręką obracać przednią połową uchwytu przeciwniedo wskazówek zegara, patrząc od końca uchwytu.

Strona: 7

114u Włożyć wiertło lub inne narzędzie do oporu w uchwyti mocno dokręcić uchwyt, trzymając za tylną połowęuchwytu i obracając przednią połową uchwytu zgodnieze wskazówkami zegara, patrząc od końca uchwytu.Ostrzeżenie! Nie podejmować prób dokręcenia wierteł (lubinnych akcesoriów) poprzez chwytanie za przednią częśćuchwytu i włączanie narzędzia. Może dojść do uszkodzeniauchwytu i obrażeń ciała podczas wymiany akcesoriów.Dwa zakresy przełożenia (rysunek G)Funkcja dwóch przełożeń narzędzia pozwala na zmianębiegów, co zwiększa jego wszechstronność. Aby wybraćustawienie niskich obrotów i wysokiego momentuobrotowego (pozycja 1), wyłączyć narzędzie i poczekać, ażsię zatrzyma. Przesunąć przełącznik (5) z dala od uchwytu.Aby wybrać ustawienie wysokich obrotów i niskiegomomentu obrotowego (pozycja 2), wyłączyć narzędziei poczekać, aż się zatrzyma.Przesunąć przełącznik w kierunku uchwytu.Uwaga: Nie zmieniać biegów podczas pracy narzędzia. Jeślizmiana biegu jest utrudniona, sprawdzić, czy przełącznikzmiany biegów został do końca cofnięty lub przesuniętynaprzód.Wiercenie/wkręcanieu Wybrać kierunek obrotów za pomocą przełącznikakierunku obrotów (2).u Aby włączyć narzędzie, nacisnąć włącznik (1). Prędkośćobrotowa narzędzia zależy od głębokości wciśnięciawłącznika.u Aby wyłączyć narzędzie, zwolnić przełącznik.Wskazówki praktyczneWiercenieu Używać jedynie ostrych wierteł.u Podeprzeć i zabezpieczyć odpowiednio obrabianyelement, zgodnie z instrukcjami dotyczącymibezpieczeństwa.u Używać odpowiedniego i wymaganego wyposażeniazabezpieczającego, zgodnie z instrukcjami dotyczącymiu Zabezpieczyć i oczyścić odpowiednio obszar pracy,zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.u Rozpocząć wiercenie bardzo powoli, używająclekkiego nacisku, aż do powstania otworu o rozmiarzepozwalającym na to, aby wiertło się z niego niewyślizgiwało i nie wyskakiwało.u W czasie wiercenia naciskać wiertarkę prosto w osiwiertła. Naciskać z siłą wystarczającą, aby wiertłowgryzało się w materiał, ale nie naciskać wiertarkina tyle, aby dochodziło do utykania silnika lubześlizgiwania się wiertła.u Trzymać narzędzie mocno dwiema rękami, aby panowaćnad jego obrotami wokół własnej osi.u NIE NACISKAĆ RAZ ZA RAZEM WŁĄCZNIKASPUSTOWEGO WIERTARKI, KTÓREJ SILNIKUTKNĄŁ, PRÓBUJĄC JĄ URUCHOMIĆ. MOŻE TOSPOWODOWAĆ USZKODZENIE WIERTARKI.u Minimalizować utykanie w momencie przewiercenia,zmniejszając nacisk i powoli wiercąc ostatni odcinekotworu.u Wycofując wiertło z wywierconego utworu, utrzymywaćwłączony silnik. Pomoże to zredukować utykanie wiertła.u Sprawdzić, czy włączanie i wyłączenie wiertarki jestmożliwe.Wiercenie w drewnieOtwory w drewnie można wykonać przy użyciu tych samychwierteł krętych, jakich używa się do metalu, lub wiertełpiórkowych. Takie wiertła muszą być ostre i należy je częstowyjmować podczas wiercenia w celu usuwania wiórów z pióreklub rowków.Wiercenie w metaluPodczas wiercenia w metalu korzystać ze specjalnychpłynów obróbkowych. Wyjątkiem jest wiercenie w żeliwiei mosiądzu, w których należy wiercić na sucho. W roli płynuobróbkowego najlepiej stosować olej siarkowany lub olejsmalcowy.Wiercenie w murzeW przypadku wiercenia w murze, ustawić pierścień (3)w położeniu wiercenia z udarem, to znaczy zrównać symbolze znakiem młotka. Przesunąć regulator prędkości (5)w kierunku przedniej części narzędzia (2 bieg).Wkręcanie śrubu Zawsze używać właściwego typu i rozmiaru końcówek.u Jeśli występują trudności z dokręceniem wkrętów,można spróbować nałożyć małą ilość płynu do zmywanialub mydła jako smaru.u Dbać o ustawienie narzędzia i końcówki wkręcającejw jednej linii prostej ze śrubą lub wkrętemRozwiązywanie problemówProblem PrawdopodobnaprzyczynaPropozycjarozwiązaniaUrządzenie nieuruchamia się.Akumulator nie naładowany. Sprawdzić wymogidotyczące ładowaniaAkumulator nieładuje się.Ładowarka nie podłączona.Temperatura otoczenia zawysoka lub za niska.Podłączyć ładowarkę dosprawnego gniazdka.Przenieść ładowarkęi akumulator w miejscez temperaturą powietrzapowyżej 4, 5ºC lub poniżej40, 5ºC.

Strona: 8

115Urządzenie naglesię wyłącza.Akumulator osiągnął limittermiczny.Rozładowany akumulator.(Aby wydłużyć trwałośćakumulatora, wyłącza się onnagle, gdy jest rozładowanyPoczekać, aż akumula-tor ostygnie.Położyć na ładowarcei poczekać na nałado-wanie.KonserwacjaNarzędzia BLACK+DECKER zostały zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową,pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracąurządzenia, należy odpowiednio o nie dbać i regularnie jeczyścić.Ładowarka nie wymaga, oprócz okresowego czyszczenia,żadnej dodatkowej konserwacji.Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do konserwacji wyjąćakumulator z narzędzia. Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkęładowarki z gniazda zasilającego.u Otwory wentylacyjne w narzędziu i ładowarce należyokresowo czyścić przy użyciu miękkiej szczoteczki lubkawałka suchej tkaniny.u Regularnie czyścić obudowę silnika wilgotną ściereczką.Nie używać środków czyszczących ściernych anizawierających rozpuszczalniki.u Okresowo rozkręcać szczęki zaciskowe, aby usunąćzebrane wewnątrz zanieczyszczenia.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktówi akumulatorów oznaczonych tym symbolemnie wolno usuwać ze zwykłymi odpadamiz gospodarstw domowych.Produkty i akumulatory zawierają materiały, któremożna odzyskać lub poddać recyklingowi, zmniejszajączapotrzebowania na surowce. Oddawać produktyelektryczne i akumulatory do recyklingu zgodnie z krajowymiprzepisami. Więcej danych na stronie www. comDane techniczneBDASB18Napięcie Vprądustałego18Obroty bez obciążenia min-10 - 360/0 - 1400Maks. moment obrotowy Nm 45Rozmiar uchwytu mm 1-10Maksymalna średnicawierceniaStal/drewno/mur mm 10/25/10Masa kg 0, 9 (1, 3 z akumulatorem)Ładowarka 90589867 90590287-06 90634971Napięcie zasilania Vprąduzmiennego230 230 230Napięcie wyj-ścioweVprądu18 18 18Natężenie mA 200 400 1 APrzybliżony czasładowaniaGodzi-ny8 3 - 5 1, 5Akumulator BL1518Napięcie VAC 18Pojemność Ah 1. 5Typ Li-IonPoziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 62841:Ciśnienie akustyczne (LpA) 87. 5 dB(A), niepewność (K) 5 dB(A)Moc akustyczna (LWA) 98. 5 dB(A), niepewność (K) 5 dB(A)Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi) zgodnie z normąEN 62841:Wiercenie w betonie (ah, ID) 14. 2 m/s2, niepewność (K) 1. 5 m/s2Wiercenie w metalu (ah, D) 1. 1 m/s2, niepewność (K) 1. 5 m/s2Deklaracja zgodności WEDYREKTYWA MASZYNOWAWiertarka udarowa - BDASB18Firma Black & Decker oświadcza, że produkty opisane pod„dane techniczne” są zgodne z następującymi przepisami:2006/42/EC, EN62841-1:2015 EN62841-2-1:2018+A11:2019.Produkty te są również zgodne z zapisami dyrektyw 2014/30/UEoraz 2011/65/UE. Aby otrzymać więcej informacji, należyskontaktować się z firmą Black & Decker pod adresem podanymponiżej lub na końcu instrukcji.Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienieinformacji technicznych i złożenie deklaracji zgodnościw imieniu firmy Black & Decker.Wielka Brytania

Strona: 9

116GwarancjaFirma Black & Decker jest pewna jakości swoich produktówi oferuje klientom 24 miesiące gwarancji od daty zakupu.Udzielona gwarancja stanowi rozszerzenie i w żadensposób nie ogranicza ustawowych praw użytkowników.Gwarancja obowiązuje na terenie krajów członkowskich UniiEuropejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.Aby skorzystać z gwarancji, roszczenie gwarancyjne musibyć zgodne z Warunkami Black & Decker i konieczne jestprzedłożenie dowodu zakupu sprzedawcy lub pracownikowiautoryzowanego serwisu.Warunki 2-letniej gwarancji Black & Decker oraz lokalizacjęnajbliższego autoryzowanego serwisu można uzyskaćna stronie internetowej www. com lub kontaktując sięz lokalnym biurem Black & Decker pod adresem podanymw tej instrukcji.Zapraszamy na naszą stronę internetowąwww. co. uk, aby zarejestrować swójprodukt Black & Decker i otrzymywać informacje o nowychproduktów i ofertach specjalnych.106BLACK+DECKERWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki BLACK+DECKER reprezentująbardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanieproduktu w przypadku postĊpowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsáugi.Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowewyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.1. Niniejszą gwarancją objĊte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiaáowymi.2. Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz áącznie:a) poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;b) waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊurządzenia (wraz z bezpáatną wymianąuszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi byü:a) dostarczony bezpoĞrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegóáowym opisem uszkodzenia, lubb) przesáany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪywraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.5. Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-áany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdąusuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termwydniez7. Kliena) CenpiĞmb) prodbez8. O ilebyüpara9. Decygo ojest10. Gwaa) waddowuĪywczenbezpsjonBLAb) wadprowlubniemc) mecáaned) wadldziaklĊskków,cji cze) prodby gpozalub bf) osprdzenzuĪy11. Cendlowupowne wnie osiĊ zz us12. GwaniekająCentralul. Bakatel. : (22faks: (22

Strona: 10

117zyku angielskim)ujądlazentachnagoa-weo-ntymisietuej;ĪypiiwĊnącyymazn-ej.wa-ztyzy-niasy-a.dąyj-ktub) termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byüwydáuĪony o czas niezbĊdny do importuniezbĊdnych czĊĞci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪebyü wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objĊte:a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lubuĪywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsáugi lub przepisamibezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profe-sjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdziBLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciąĪaniem narzĊdzia, któreprowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadnilub innych elementów a takĪe stosowa-niem osprzĊtu innego niĪ zalecany przezBLACK+DECKER;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-áane nimi wady;d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutekdziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innychklĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploata-cji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;e) produkty, w których naruszone zostaáy plom-by gwarancyjne lub, które byáy naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzuĪyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy han-dlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielająupowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞcinie obejmują prawa klienta do domaganiasiĊ zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza aninie zawiesza uprawnieĔ kupującego wyni-kających z niezgodnoĞci towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09(Tłumaczenie z oryginału w językuangielskim)POLSKI (Tradução das instruções originais) PORTUGUÊSUtilização pretendidaA perfuradora de impacto BLACK+DECKER BDASB18V foiconcebida para aparafusamento e perfuração em madeira,metal e alvenaria. Esta ferramenta foi concebida apenaspara utilização por consumidores.Instruções de segurançaAvisos de segurança gerais relativosa ferramentas eléctricasAVISO Leia todos os avisos, instruções,ilustrações e especificações de segurançafornecidas com esta ferramenta elétrica.O não seguimento dos avisos e das instruçõesindicados abaixo poderá resultar em choqueeléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.1. Segurança na área de trabalhoa. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.As áreas desorganizadas ou escuras são propensasa acidentes.b. Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientesexplosivos, como, por exemplo, na presença delíquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentaseléctricas criam faíscas que poderão inflamar estaspoeiras ou vapores.c. Mantenha as crianças e outras pessoas à distânciaquando utilizar a ferramenta eléctrica. As distracçõespodem levar à perda do controlo da ferramenta.2. Segurança eléctricaa. As fichas das ferramentas eléctricas têm de sercompatíveis com a tomada de electricidade. Nuncamodifique a ficha de forma alguma. Não utilize fichasadaptadoras com ferramentas eléctricas ligadasà terra. As fichas não modificadas e as tomadascompatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.b. Evite o contacto corporal com superfíciese equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu corpoestiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é maior.c. Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva oua condições de humidade. A entrada de água numaferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.d. Não aplique força excessiva no cabo. Nunca o utilizepara transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.Mantenha o cabo afastado de fontes de calor,substâncias oleosas, extremidades aguçadas oupeças móveis. Os cabos danificados ou emaranhadosaumentam o risco de choque eléctrico.

Strona: 11

147Poland ERPATECH Tel. (22) 431 05 05www. pl Bakaliowa 26serwis@erpatech. pl 05-080 Mościska Fax. +48 (22) 468 8735Czech Republic BAND SERVIS CZ s. r. o. Tel. 577008550www. cz K Pasekam 4440bandservis@bandservis. cz ZLIN 760 01 Fax. 577008559HUNGARY ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz Tel. hu Thököly út 17-19 Fax 403-2260, 403-6533service@rotelkft. hu BUDAPEST 1163HUNGARY Inox Tel. +36 30 370 7032www. hu Szolnoki út 27-29.szerviz@inox. hu Kecskemét 6000Serbia HAMMERCOM d. +381 (0)11 2543 683www. rs Valjevska 3 Fax +381 (0)11 2543 683office@hammercom. rs BEOGRAD 11000Bulgaria TASHEV-GALVING LTD Tel. 00359 2 700 45 45 4www. bg 68 KLIMENT OHRIDSKI BLVD.info@tashev-galving. com SOFIA 1756

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Black & Decker
  • Piła JS615BBlack & Decker JS615B Instrukcja Użytkownika
  • Żelazko F54Black & Decker F54 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaNiszczarki Do Papieru CC2000 CC2001Black & Decker CC2000 CC2001 Instrukcja UżytkownikaTrymery LST1018Black & Decker LST1018 InstrukcjaSzlifierka Linea Pro QS800Black & Decker Linea Pro QS800 InstrukcjaPiekarniki OvenBlack & Decker Oven Instrukcja UżytkownikaPiła KS629-638SEBlack & Decker KS629-638SE InstrukcjaZszywacz 9701Black & Decker 9701 InstrukcjaKlimatyzatory Powietrza MUZ-FD12NABlack & Decker MUZ-FD12NA Instrukcja UżytkownikaChainsaw ostrzenia Saw BDCDMT120Black & Decker Saw BDCDMT120 Instrukcja UżytkownikaBlendery BLP6600MBlack & Decker BLP6600M Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaRobot Do Gotowania Ryżu RC600Black & Decker RC600 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaBlack & Decker RC600 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie Robocze BSL302Black & Decker BSL302 InstrukcjaCzęści Samochodowe BD168FBlack & Decker BD168F InstrukcjaOpiekacze TO1303SBBlack & Decker TO1303SB Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOdkurzacze CHV1610Black & Decker CHV1610 Instrukcja UżytkownikaBlendery CYCLONE BLC12600BUCBlack & Decker CYCLONE BLC12600BUC Instrukcja PosiadaczaZaparzacze Do Kawy BREW 'N GO DCM18Black & Decker BREW 'N GO DCM18 Instrukcja UżytkownikaPiła Akumulatorowa KS600EBlack & Decker KS600E Instrukcja UżytkownikaPiekarniki Perfect Broil CTO4300BBlack & Decker Perfect Broil CTO4300B Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaTrymery Hedge Trimmer LHT2220RBlack & Decker Hedge Trimmer LHT2220R Instrukcja UżytkownikaŚrubokręt Mechaniczny VP810Black & Decker VP810 Instrukcja UżytkownikaŻelazko X750Black & Decker X750 InstrukcjaTrymery GL650Black & Decker GL650 Instrukcja UżytkownikaŁadowarka Do Baterii VP100CBlack & Decker VP100C Instrukcja UżytkownikaTrymery HS1022Black & Decker HS1022 InstrukcjaŻelazko S600 SeriesBlack & Decker S600 Series Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaOczyszczacz Do Dywanów FSM1620Black & Decker FSM1620 Instrukcja UżytkownikaŻelazko AS75Black & Decker AS75 Jak UżywaćBlack & Decker AS75 Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaWieża Fan BDTF1012WBlack & Decker BDTF1012W Instrukcja Zastosowanie & KonserwacjaŻelazko LIGHT N EASY F920CBlack & Decker LIGHT N EASY F920C Instrukcja UżytkownikaKosiarki Lawn Mower mm275Black & Decker Lawn Mower mm275 Instrukcja UżytkownikaWiertarka DW222Black & Decker DW222 InstrukcjaPiła Akumulatorowa LPS7000Black & Decker LPS7000 InstrukcjaEdger GH1100Black & Decker GH1100 Instrukcja UżytkownikaOdkurzacze FHV1080Black & Decker FHV1080 InstrukcjaBlack & Decker FHV1080 Instrukcja Użytkownika

Nasze produkty ułatwiają sprzątanie i sprawiają, że masz więcej czasu. Na to, co kochasz!

BLACK+DECKER POWERCONNECT

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wydajnych elektronarzędzi do majsterkowania, produktów do pielęgnacji ogrodu, czy też uniwersalnych urządzeń do sprzątania, aby odświeżyć dom - poradzisz sobie bez problemu dzięki POWERCONNECT.

Więcej Mocy

Wyższy moment obrotowy i dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu siników bezszczotkowych.

Pozostaw swój dom idealnie czysty, dzięki odkurzaczowi.

BLACK+DECKER® 18V POWERSERIES Extreme 4-w-1, zaprojektowanemu z myślą o ułatwianiu Twojego życia.

Kompatybilność z systemem 18V.

Ponieważ ten produkt jest częścią platformy akumulatorowej 18V, możesz wyjąć akumulator i użyć go w innym narzędziu 18V B+D - to takie proste!

Moc Tworzenia

Moc tworzenia na wyciągnięcie ręki, dzięki elektronarzędziom BLACK+DECKER. Możliwości są ograniczone jedynie Twoją wyobraźnią.

Śledź nas w social mediach!

Zainspiruj się i podziel się swoimi projektami #BLACKANDDECKER.

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Black And Decker Powerful Solutions Ka198

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Black And Decker Powerful Solutions Ka198

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Black And Decker Powerful Solutions Ka198